นิญาซาต (สิ่งโสโครก)

            ข้อที่ ๘๓. นิญาซาตมี ๑๑ ชนิดดังนี้

                        ๑. ปัสสาวะ                      ๒. อุจจาระ                      ๓. อสุจิ              ๔. ซากสัตว์

                        ๕. เลือด                         ๖. สุนัข                          ๗. สุกร              ๘. กาฟิร

                        ๙. สุรา                           ๑๐. เบียร์                        ๑๑. เหงื่อของอูฐที่กินนะญิซ

ปัสสาวะและอุจจาระ

   ข้อที่ ๘๔. ปัสสาวะและอุจจาระของมนุษย์ และของสัตว์ที่เนื้อฮะรอมที่มีเหลือดไหลพุ่ง หมายถึงเวลาเชือดหรือตัดเส้นเลือดที่คอแล้วมีเลือดไหลพุ่งออกมา นะญิซ แต่อุจจาระของสัตว์เล็ก เช่น ยุง แมลงวันซึ่งไม่มีเนื้อ สะอาด

   ข้อที่ ๘๕. อุจจาระของนกที่เนื้อฮะรอม นะญิซ

   ข้อที่ ๘๖. อุจจาระและปัสสาวะของสัตว์ที่กินนะญิซ ถือว่านะญิซ เช่นเดียวกันปัสสาวะและอุจจาระของสัตว์ที่มนุษ์ได้ร่วมเพศ และแพะหรือแกะที่เติบโตจากการกินนมหมู ถือว่านะญิซ

อสุจิ

    ข้อที่ ๘๗. อสุจิของสัตว์ที่มีเลือดไหลพุ่ง นะญิซ

ซากสัตว์

    ข้อที่ ๘๘. ซากสัตว์ที่มีเลือดไหลพุ่ง ไม่ว่าจะตายเองหรือเชือดโดยไม่ได้เอ่ยนามของพระผู้เป็นเจ้า ถือว่านะญิซ ปลาเป็นสัตว์ที่ไม่มีเลือดไหลพุ่งแม้ว่าจะตายในน้ำ ถือว่าสะอาด

    ข้อที่่ ๘๙. สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของซากสัตว์ เช่น ขน ผม กระดูก ฟัน และเล็บซึ่งไม่มีชีวิต ต้องไม่มาจากสัตว์ที่เป็นนะญิซ เช่น สุนัข ถือว่าสะอาด

    ข้อที่ ๙๐. ถ้าเนื้อหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีชีวิตหลุดออกจากร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ที่มีเลือดไหลพุ่งขณะมีชีวิตอยู่ นะญิซ

    ข้อที่ ๙๑. ผิวหนังเฉพาะเจาะจงบางที่ เช่น ริมฝีปาก หรือบริเวณอื่นของร่างกาย ที่่ถึงเวลาต้องหลุดหรือดึงเอาออก ถือว่าสะอาด แต่อิฮฺติยาฎวาญิบ ให้หลีกเลี่ยงการดึงผิวหนังที่ยังไม่ถึงเวลาหลุด

    ข้อที่ ๙๒. ไข่ไก่ที่นำออกจากท้องไก่ที่ตายแล้ว ถ้าเปลือกแข็งถือว่าสะอาด แต่โดยทั่วไปต้องล้างน้ำ

    ข้อที่ ๙๓. ถ้าหากลูกแพะหรือลูกแกะตายก่อนที่จะกินหญ้า ถือว่าเต้านมสะอาด แต่ต้องใช้น้ำล้างก่อน

    ข้อที่ ๙๔. ยาน้ำ น้ำหอม น้ำมัน แวกซ์ หรือสบู่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ถ้าไม่มั่นใจว่านะญิซ ถือว่าสะอาด

    ขอ้ที่ ๙๕. เนื้อ ไขมัน และเครื่งหนังที่ขายอยุ่ในตลอดมุสลิม ถือว่าสะอาด และเช่นกันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในมือของมุึสลิม แต่ถ้ารู้ว่ามุสลิมรับมาจากกาฟิร โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าสัตว์เชือดถูกต้องตามหลักการอิสลามหรือไม่ นะญิซ

เลือด

   ข้อที่ ๙๖. เลือดของคนและของสัตว์ทุกประเภทที่มีเลือดไหลพุ่ง  หมายถึงสัตว์เมื่อตัดเส้นเลือดที่ลำคอจะมีเลือดไหลพุ่งออกมา นะญิซ ฉะนั้น เลือดของสัตว์บางประเภท เช่น ปลา หรือยุง ซึ่งไม่มีเลือดไหลพุ่ง สะอาด

   ข้อที่ ๙๗. สัตว์ที่เนื้อฮะลาล ถ้าเชือดตามหลักการของอิสลามและมีเลือดไหลออกมาตามปกติ เลือดที่ค้างอยู่ในตัวสัตว์ สะอาด แต่ถ้าใช้วิธีกั้นลมหายใจ หรือจับหัวสัตว์ไว้ในที่สูงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เลือดไหลย้อนกลับไปในตัวสัตว์ เลือดนั้นนะญิซ

   ข้อที่ ๙๘. เลือดที่พบในใข่ไก่ไม่นะญิซ แต่อิฮฺติยาฏวิญิบไม่ให้กิน แต่ถ้าตีเลือดผสมไปกับไข่แดงจนมองไม่เห็นเลือดอีกต่อไป การกินไข่แดงไม่เป็นไร

   ข้อที่ ๙๙. เลือดที่พบขณะรีดน้ำนม นะญิซ และทำให้น้ำนั้นนะญิซด้วย

   ข้อทีื ๑๐๐. เลือดที่ออกตามไรฟัน ถ้าผสมกับน้ำลายในปากจนหายไปหมด สะอาด กรณีนี้ถ้ากลืนน้ำลายลงไปไม่เป็นไร

   ข้อที่ ๑๐๑. เลือดที่เกิดจากการตอกกระแทกบริืเวณปลายเล็บ หรือใต้ผิวหนัง ถ้าไ่ม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเลือด ถือว่าสะอาด แต่ถ้าเรียกได้ว่าเป็นเลือด เมื่อเล็บหรือผิวหนังฉีกขาดแต่เลือดไม่ได้ไหลออกมา ขณะวุฎูอฺหรือฆุซลฺต้องล้างเลือดออกให้หมด แต่ถ้าเลือดไหลออกมาต้องล้างบริเวณรอบ ๆ เพื่อไม่ให้มีนะญิซมากขึ้น และให้เอาผ้าหรือสิ่งที่คล้ายกับผ้าปิดบนแผลหลังจากนั้นให้เอามือที่เปียกลูบลงบนผ้า

   ข้อที่ ๑๐๒. ถ้าหากไม่รู้ว่าเลือดใต้ผิวหนังที่แห้งหรือเนื้อ เกิดจากการตอกกระแทกจนเป็นเช่นนั้น ถือว่าสะอาด

   ข้อที่ ๑๐๓. ขณะที่อาหารกำลังเดือด ถ้ามีเศษเลือดเพียงเล็กน้อยตกลงไปในอาหาร อาหารทั้งหมดและภาชนะ นะญิซ เนื่องจากการเดือด ความร้อน และไฟไม่สามารถทำความสะอาดนะญิซได้

   ข้อที่ ๑๐๔. น้ำเหลืองที่อยู่บริเวณปากแผล ถ้าไม่รู้ว่าผสมกับเลือดหรือไม่ สะอาด   

สุนัขและสุกร

    ข้อที่ ๑๐๕. สุนัขและสุกรที่อาศัยอยู่บนบกผม ขน กระดูก เล็บ และของเหลวทุกชนิด นะญิซ แต่สุนัขและสุกรที่อาศัยอยู่ในน้ำ สะอาด (ปลาฉลาม และปลาโลมา)

หมายเหตุ คำว่าปลาฉลามภาษาฟารซีเรียกสุนัขทะเล ส่วนปลาโลมาเรียกว่า หมูทะเล ฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดจึงได้เน้นว่าสัตว์ทั้งสองชนิดสะอาด

กาฟิร

    ข้อที่ ๑๐๖. กาฟิร หมายถึงบุคคลที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้า หรือตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้า หรือไม่ยอมรับท่านศาสดามุฮัมมัดบุตรของท่านอับดุลลอฮฺ (ซ็อล ฯ) นะญิซ หรือบุคคลที่มีความสงสัยประการหนึ่งประการใดตามที่กล่าวมา บุคคลที่ปฏิเสธข้อบังคับของศาสนา เช่น นมาซ ศีลอด ซึ่งมุสลิมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา ทั้งที่ตนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบังคับของศาสนา ดังนั้น การปฏิเสธข้อบังคับของศาสนาเท่ากับปฏิเสธอัลลอฮฺ (ซบ.) ความเป็นเอกะ และศาสดาของพระองค์ นะญิซเช่นกัน แต่ถ้าไม่รู้ อิฮฺติยาฏให้หลีกเลี่ยงบุคคลประเภทนี้ แม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตาม

    ข้อที่ ๑๐๗. ร่างกายทุกส่วนของกาฟิร แม้กระทั่งผม ขน เล็บ และของเหลวทุกชนิด นะญิซ

   ข้อที่    ๑๐๘. ถ้าบิดา มารดา ปู่ หรือตาของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติเป็นกาฟิร ถือว่าเด็กนะญิซด้วย แต่ถ้าคนหนึ่งคนใดเป็นมุสลิม ถือว่าเด็กสะอาด

    ข้อที่ ๑๐๙. บุคคลที่ไม่ทราบว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ ถือว่าสะอาด แต่ไม่เกี่ยวข้องกับอะฮฺกามข้ออื่น เช่น ไม่สามารถแต่งงานกับสตรีมุสลิม หรือนำไปฝังในสุสานของมุุสลิมได้

    ข้อที่ ๑๑๐. ถ้ามุสลิมด่าทออิมามคนใดคนหนึ่งจากบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ทั้ง ๑๒ ท่าน หรือแสดงตนเป็นศัตรู ถือว่านะญิซ

สุรา

    ข้อที่ ๑๑๑. สุราหรือของเหลวทุกชนิดที่ทำให้มนุษย์เกิดอาการเมา นะญิซ แต่ถ้าเป็นฝิ่นหรือกัญชา ซึ่งไม่ได้เป็นของเหลวแม้ว่าจะนำสิ่งอื่นมาผสมให้เป็นของเหลว ไม่นะญิซ

   ข้อที่ ๑๑๒. แลคเกอร์ หรือแอลกอฮอที่ใช้ผสมสีทาประตู โต๊ะ เก้าอี้หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันถ้าไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอาการเมา สะอาด

    ข้อที่ ๑๑๓. ถ้าองุ่นหรือน้ำองุ่นเดือดเอง ฮะรอมแต่ไม่นะญิซ ยกเว้นถ้ารู้ว่าทำให้เกิดอาการเมา และถ้าต้มจนเดือดกินฮะรอม แต่ไม่นะญิซ

    ข้อที่ ๑๑๔. ถ้าต้มน้ำอินทผลัม หรือองุ่นแห้งจนเดือด สะอาด และถ้ากินฮะลาง

เบียร์

    ข้อที่ ๑๑๕. เบียร์เป็นน้ำที่สะกัดมาจากข้าวบาเลย์ นะญิซ แต่น้ำที่ได้สะกัดจากข้าวบาเลย์ตามคำสั่งของแพทย์ ซึ่งเรียกว่ามาอุชชะอีร สะอาด

เหงือที่ออกหลังจากการมีญุนุบด้วยวิธีฮะรอม

    ข้อที่ ๑๑๖. เหงือที่ออกหลังจากการมีญุนุบด้วยวิธีฮะรอม ไม่นะญิซ แต่อิฮฺติยาฏวาญิบอย่านมาซกับเสื้อผ้าหรือร่างกายที่เปื้อนเหงือนั้น

    ข้อที่ ๑๑๗. ถ้าร่วมหลับนอนกับหญิงในช่วงเวลาที่ฮะรอม เช่น เืดือนเราะมะฎอนถ้าร่วมหลับนอนกับภรรยา อิฮฺติยาฏวาญิบต้องหลีกเลี่ยงไม่นมาซกับเหงื่อนั้น

    ข้อที่ ๑๑๘. ถ้าเหงือที่ออกหลังจากการมีญุนุบด้วยวิธีฮะรอม และเนื่องจากเวลาน้อยจึงได้ตะยัมมุมแทนฆุซลฺ หลังจากตะยัมมุมและนมาซเรียบแล้วเหงือได้ออก อิฮฺติยาฏวาิญิบต้องไม่นมาซกับเหงื่อนั้น แต่ถ้ามีอุปสรรคอื่นจึงได้ตะยัมมุม ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง

    ขอ้ที่ ๑๑๙. ถ้าบุุคคลหนึ่งมีญุนุบดัววิธีฮะรอม หลังจากนั้นไ้ด้ร่วมหลับนอนกับภรรยาของตน อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องไม่นมาซกับเหงื่อนั้น แต่ถ้าร่วมหลับนอนกับภรรยาของตนก่อน หลังจากนั้นได้ทำให้ญุนุบเคลื่อนออกมาด้วยวิธีฮะรอมไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง

เหงื่ออูฐทีกินนะญิซ

    ข้อที่ ๑๒๐. เหงื่อของอูฐที่กินนะญิซ ถือว่านะญิซ แต่ถ้าสัตว์ประเภทอื่นกินนะญิซไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเหงื่อนั้น

วิธีพิสูจน์นะญิซ

    ข้อที่ ๑๒๑. นะญิซสามารถพิสูจน์ได้ ๓ วิธี

หนึ่งตนต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นนะญิซ เพียงแค่คิดอย่างเดียวว่านะญิซ ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ี่ยง ด้วยเหตุนี้ การรับประทานอาหารตามร้านทั่ว ๆ ไป หรือห้องอาหารที่ลูกค้าไม่ค่อยใจกับหลักการ หรือไม่สนใจเกี่ยกับนะญิซหรือความสะอาด ถ้าไม่มั่นใจว่าอาหารที่นำมาให้ตนนะญิซ ไม่เป็นไร

สอง เจ้าของได้บอกว่าของสิ่งนั้นนะญิซ เช่น ภรรยา คนรับใช้ หรือเด็กในบ้านบอกว่าภาชนะ หรือสิ่งของ ๆ ตนนะญิซ

สาม ผู้ชายอาดิลสองคนบอกว่าของสิ่งนั้นนะญิซ หรือผู้ชายอาดิลคนเดียวได้บอก อิฮฺติยาฏวาญิบต้องหลีกเลียงจากสิ่งนั้น

   ข้อที่ ๑๒๒. ถ้าไม่รู้ปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดหรือนะญิซของ ๆ สิ่งหนึ่ง เช่น ไม่รู้ว่าเหงื่อที่ออกหลังจากการทีญุนุบด้วยวิธีฮะรอมสะอาดหรือไม่ จำเป็นต้องถาม หรือบ้างครั้งรู้ปัญหาเรื่องนะญิซเป็นอย่างดี แต่ส่งสัยว่าสะอาดหรือไม่ เช่น สงสัยว่าสิ่งนั้นเป็นเลือดหรือไม่ หรือไม่รู้ว่าเป็นเลือดยุงหรือเลือดคน ถือว่าสะอาด

   ข้อที่ ๑๒๓. สิ่งของที่นะญิซถ้าสงสัยว่าสะอาดหรือไม่ นะญิซ สิ่งของที่สะอาดถ้าสงสัยว่านะญิซหรือไม่ สะอาด แม้ว่าสามารถตรวจสอบความสะอาดหรือนะญิซได้ แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ

   ข้อที่ ๑๒๔. ถ้ารู้ว่าภาชนะใบหนึ่งใบใด หรือเสื้อตัวหนึ่งตัวใดที่ใช้อยู่เป็นประจำนะญิซ แต่ไม่รู้ว่าใบใดหรือเสื้อตัวไหน จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงทั้งสอง แต่ถ้าไม่รู้เสืื้้้อของตนนะญิซหรือเสื้อตัวที่ไม่เคยสวมใส่ และเป็นของคนอื่น อิฮฺติยาฏให้หลีกเลี่ยงเสีื้อของตนแม้ว่าไม่จำเป็นก็ตาม

ขั้นตอนการเป็นนะญิซของสิ่งสะอาด

   ข้อที่ ๑๒๕. ถ้าสิ่งของที่สะอาดสัมผัสกับสิ่งที่นะญิซ กรณีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทั้งสองเปียกชื้นและสามารถเปียกถึงอีกสิ่งหนึ่งได้ สิ่งที่สะอาดจะนะญิซทันที่ แต่ถ้าเปียกชื้นเล็กน้อยที่ไม่อาจทำให้อีกสิ่งเปียกได้ สิ่งที่สะอาดจะไม่นะญิซ

   ข้อที่ ๑๒๖. ถ้าสิ่งที่สะอาดได้สัมผัสกับสิ่งที่นะญิซ และสงสัยว่าทั้งสองหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป๊ยกหรือไม่ สิ่งที่สะอาดจะไม่นะญิซ

   ข้อที่ ๑๒๗. ของสองสิ่งที่ไม่รู้ว่าสิ่งใดสะอาดและสิ่งใดนะญิซ ถ้ามีของที่สะอาดแต่เปียกไปโดน ไม่นะญิซ แต่ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนหน้านี้นะญิซอยู่ และไม่รู้ว่าสะอาดแล้วหรือยังถ้าสิ่งที่สะอาำดไปโดน นะญิซ

   ข้อที่ ๑๒๘. พื้นดิน เสื้อผ้า หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันถ้าเปียกชื้น และส่วนหนึ่งส่วนใดถ้ามีนะญิซไปโดน นะญิซ ส่วนบริเวณอื่นสะอาด  เช่นเดียวกันแตงกวาหรือแตงคันทะรุป

   ข้อที่ ๑๒๙. นมหรือน้ำมันที่เหลว ถ้ามีนะญิซตกลงไปเพียงหยดเดียว นะญิซทั้งหมด แต่ถ้าไม่เหลวไม่ยะยิซ

   ข้อที่ ๑๓๐. ถ้าแมลงวันหรือสัตว์ที่คล้ายคลึงกันเกาะบนสิ่งที่นะญิซและเปียก หลังจากนั้นได้ไปเกาะบนสิ่งที่สะอาดและเปียกเช่นกัน ถ้ารู้ว่ามีนะญิซติดขาแมลงมาด้วย สิ่งที่สะอาดจะนะญิซ แต่ถ้าไม่รู้ถือว่าสะอาด   

   ข้อที่ ๑๓๑. ถ้าร่างกายส่วนที่มีเหงื่อนะญิซ และเหงื่อได้ไหลไปบริเวณอื่นทุกที่ ๆ โดนเหงื่อนะญิซ แต่ถ้าเหงื่อไม่ได้ไหลบริเวณอื่นของร่างกายสะอาด

    ข้อที่ ๑๓๒. เสมหะที่ออกทางจมูกหรือปากถ้ามีเลือดผสมอยู่บริเวณที่มีเลือด นะญิซ ส่วนบริเวณอื่นสะอาด ฉะนั้น ถ้าเสมหะโดนภายนอกปากหรือจมูก ถ้าตนมั่นใจว่าเสมหะบริเวณที่มีเลือดโดนส่วนใดส่วนนั้น นะญิซ ส่วนบริเวณที่สงสัยว่าโดนนะญิซหรือไม่ สะอาด

    ข้อที่ ๑๓๓. ถ้าวางถังน้ำทะลุลงบนพื้นที่นะญิซ น้ำที่รวมอยู่บริเวณใต้ถังกับน้ำที่อยู่ในถังถือเป็นน้ำเดียวกัน น้ำในถึงนะญิซ แต่ถ้านำ้ที่ไหลออกจากถังได้ซึมลงดินหรือไหลไปที่อื่น ซึ่งไม่สามารถกล่าวได้ว่าน้ำในถังกับน้ำที่ไหลเป็นน้ำเดียวกัน น้ำในถังไม่นะญิซ

    ข้อที่ ๑๓๔. ถ้านำสิ่งของเข้าไปในร่างกายและไปโดนนะญิซ เมื่อนำออกมาถ้าไม่มีรอยเปื้อนนะญิซ ถือว่าสะอาด ดังนั้นถ้าสวนทวาร หรือใช้เข็มฉีดยา หรือมีด หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันทิ่มไปในร่างกาย หลังจากนั้นได้นำออกมาถ้าไม่มีรอยเปื้อนนะญิซ ไม่นะญิซ ทำนองเดียวกันนำลายหรือนำมูกที่ได้สัมผัสกับเลือดข้างใน หลังจากได้ออกมาไม่มีรอยเลือด ถือว่าสะอาด