ϐی
ی
ی
Ɗ
 

ی ی   :

ی ی ی ی  :

۱۔ ǘ ۔  ۲۔ ی ی ۔      ۳۔  ј ۔

۴۔ ی ۔ ۵۔۶ ۔ ǐی یی ی ۔ ی ی ی۔

ی   :

۸۰۵۔ ی ǘ Ǎ ǐјی ی ی ҁ ی ۔

۸۰۶۔ ی ی ǐ ی ҁ ی ۔

۸۰۷۔ ǐ ی ی یҘ ی ǁی یǘјǁی ҁ ی ی۔

۸۰۸۔ ǐی ی ی ی ҁ ی ی ی ی ی ی ǐ ۔

۸۰۹۔ ǐс ʪǁȪ ی ʪ ҁ ی Ҙ ҁ ی ی یҘ ی ǐҘ ѐی ۔

۸۱۰۔ ǐҁ ی ی یҁ ی ی ی ی ی ǘ ی ʪیҁ ی ǐсی ی ǘ ی ی Ҙی ی Ȑی ی ǘ ی сҘ恚 ی ǐی Ҙ сǘ ǘ ҁ ی ی Ҙ ۔

۸۱۱۔ ی ҁ ǐҁ ی Ҙǘی ʪ ی ی ی Ԙ Ȫی یǁ ʪǐсǘ ی ی Ҙی ی Ȑی Ә ǁ ǘ ی ǐјی эی 捪 ی ǐ ی эی Ȫی ǘ ی Ә Ә ی یǍ ی ǐ ǘ ی یی ی ی ی Әی ی Ҙ ی ی ۔

۸۱۲۔ ǐјی ی ҁ ҁ ی Ҙǘی ʪ ی Ԙ Ȫی یǁ ʪ ǐ ǘ Ҙی ی Ȑی ǘ ǐҘی Ȑی ی ی ی ی ۔

۸۱۳۔ ǁ ی ǘ ی Ԙ ҁ Ҙ ی ʪ ی ی ۔

۸۱۴۔ ǐ ǘ یی ǘ یǁҁ Ҙ Ȫی ǘ ی   ی ی ǁǐҘ ی ǐ ѐی Ҙی ۔

۸۱۵۔ ǐǁ ی ی ی ی یی ی ی ㍪ј ی Ҙ ʪ ʪ ҁی Әی ی ی ۔

۸۱۶۔ ǐǁ ی ی ی یی یǁ ی ی ی јҁ ی с ی ʪ ی ی ۔

۸۱۷۔ ǐјی یҘ Ȫ ѐی ی ҁ ی ی ی ی ǐѐی ی Ȫ یǁ ǘ ی ی ی ǐ ی ی ی ʪ ی Ȫ ǘ ҁ ی۔

۸۱۸۔ ی сی Ȫی ی ی ǘ یӘǐ ǘ Ҙی ј ی یǍ ǐی یǘی јی Әǐ ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ͘ ی ی ی Ϫی ی ی ǘ ǐ ی ییی ی ی ǘ ۔

۸۱۹۔ ǐјی Ҙ یی ʘ ǘ Ә Ҙ ј ی یǐیǡ ی ǐ ی یǘی јی ی ی ҁ ی ی ۔

۸۲۰۔ ی ی ی ی ی Ҙ ی ی ی ʪ ҁ ǐсǍ ی ʪ ی ی с ی ǐ ی ی Ҙ ј ی Ҙǘ ۔

ی   :

۸۲۱۔ ی ی Ǎ ǐјی ̪ ی ی ҁ یǟ ʘ ǐیȊ ی ی یی ی Ҙ Ǎ۔

۸۲۲۔ ی ی ی ی ی ʪ ҁ ǐی ʪ ҁ ی ی یی ی Ҙ ۔

۸۲۳۔ ǐی یȪ ی ی ی ҁ ی ی ی ǐ Ȫ ҁ یǟ ی Ҙ ۔

۸۲۴۔ ی ی ی یȚی ی ی ǐҁ ʪ ی ی ی۔

۸۲۵۔ ǐјی ǁی ی ی ی ҁی ی ǐ ی Ǎی NJی ҁ ی ۔

۸۲۶۔ ǐјی یȪ ی ҁ ی ǐ јی یی ی ǁی 捪Ә یی ی ی ی ǁی ҘǘǍ ی ǐ ی ی ی Әی Ҙی Ȑی ی ј Ȫی ی یی ʪ ҁ ǐȪی Ҙی ی ی Ҙ ҁی ۔

۸۲۷۔ ی یҘ ی یϘ ی ҁ ی ی   ی ǐ یی ی ǁ ی ی ј ی Ҙ ی ی ǐјی یҘ ǐǁ یی ی یی ی ی ی ی ی ۔

یی   :

۸۲۸۔ ی ی ј ی ی ی Ȫی ی ј (ی ㍪ی)۔

۸۲۹۔ ی ј ی ј ی ی ی ʪ ی ی ۔

۸۳۰۔ ǐј ی ј ی ی ی ی   ی ۔

ʪی   :

۸۳۱۔ ی ی ǐ Ȫی ی ۔

۸۳۲۔ ǐјی ј ǘ یǘی ی ی ی (ی ) ʘ ʪ ی ǐԘ ی ی ۔

۸۳۳۔ ی ی ی ǐی ی ی ی Ԙ ی ۔

۸۳۴۔ ǐԘ ی ی ی ی ی ی یǐیی۔

۸۳۵۔ ǐ Ȋ ݡیی ی ی ی ʪ ҁ ǐیی Ȋ ی ی ی јȪی ʪ ҁ ی ی ی ۔

۸۳۶۔ Ҙی ی ҁ ی ی ی   ی ی ی ی ۔

۸۳۷۔ ǐی ʪ ҁ یǐی ی ی ی ǐȪ ј ҁ ی ی Ҙ ۔

۸۳۸۔ ی ӊ ی ی یی ی ی ی ی ی ҁی Әی ǐԘ ی ی یی Ȫی јی ی ی ی Ȫی Ԙ ی ۔

ی эی   :

۸۳۹۔ ی ی ی ی   ی یی ی ی Ԙ ی ۔

۸۴۰۔ ی ی ی 抪ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی یی Ҙ ی ی۔

۸۴۱۔ ǐϘ ی 抪ی ی ی ҁ ی ی ǐ Ȫ ی ی 抪ی ی ʪ ҁ ی ۔

۸۴۲۔ ی ی Ԙیǁ Ȫی ʪ ǐی ӡ ی ی ی یǐ ی ኘی ی ی ی Ȫی Ҙ یی ۔

۸۴۳۔ یی Ҙ ی ی ی ǁъی ϘȪی یی ͘ ی ۔

۸۴۴۔ ǐс ی ی Ϙ ی ۔

۸۴۵۔ ǐ ی 抪ی ی ی ی ی ی ی یϘ ی ی ی Ԙ ی   Ȫی ی ی۔

۸۴۶۔ ی یǘی эیҘ ی Ԙ ی   Ȫی ی ی۔

۸۴۷۔ ǐی یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی   Ȫی ی ی۔

۸۴۸۔ یی ی Ҙ Ȫی ۔

۸۴۹۔ ی ی ی ی یی ی ј ی ی Ԙ ی ǐی ʘ ی ʪ ҁ Ә۔

۸۵۰۔ ǐ ی ی ی Ϙ ҁی ʪ ی ی ی ی ʪ ҁی Әی ی ǐیی ǘ ی Ϙ ی ۔

۸۵۱۔ ǐ ی یǐی јی ی ی ҁ۔

۸۵۲۔ ǐ ی ی ی ʪ ҁ ǐ ی ی ҁ ی ی ی ʪ Ȫی ۔

۸۵۳۔ ǐ یی ی Ϙ ǐ ҁ۔

۸۵۴۔ ǐјی یی یی ǁی ی ǐ ی یǘی ی ǐ ی ی ی э ی ی یی ی ی یǐсی ی э ј ۔

۸۵۵۔ ی   ǐјی یی ی ی ی ֐ی یǍ ǐ ییی یǍ۔

۸۵۶۔ ی Ǎ ی 䐡 ی ی ی ǐ ҁ ی ی ۔

۸۵۷۔ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ۔

۸۵۸۔ ǐјی () یی 揪 ی ی ی ی ی ی ی ی Ҙ ј ј ʪ ҁ۔

۸۵۹۔ ی ҁ ǐ ی یǐ ی ی ی Ијیǐی۔

ی ی ی ǁǘ ی ی ۔

۸۶۰۔ ی ǐی ی ی ی   :

۱۔ ی یǁ ی ی ی ۔

۲۔ ی ی ( ی ی )۔

۳۔ ی ی ҁ ۔

ی یی ی ی ǐی ی ی ی   :

۱۔ ی یی ی یی ۔

۲۔ ȍ ی ی ی ی ی ی۔

۸۶۱۔ ǐی

۸۶۱۔ ǐی ی ی ی یǁ ی ǁǘ Ԙ ʘ ی یی ی ی ی ی ҁ Ә یی ͘ ʪ ی ی ی ی ǐ ۔

۸۶۲۔ ǐ ی ی ی ϪȪی ی ی ی ی ی ی ی ۔

۸۶۳۔ ̐ ی ǐ ǘ ǡ ی ی ǟ ی ی ۔

۸۶۴۔ ǐ یǘ ی ʘ ی ʪ Ϫی ʪ ҁی ی ی یј ʪ ҁ Ә ی ǐэ ۔

۸۶۵۔ ی ǐ ǁ ی ی ی ی یǘی ʪ ҁ ۔

۸۶۶۔ ǐ јی ی ی ی јی ʘ Ǎ ی ʪ ی ی Ԙ ی ی ǐ ی ی 抪ی ǘ ی۔

۸۶۷۔ ǐی ی Ȫی ی ی یی ی ی ی Ȫی یی ͘ ی ј ۔ ی ی ی ی ј ǐэ ی ǐی ی ҁی Әی ۔

۸۶۸۔ ǐ ی ی ی ʘ ی ی ی ǐ ی ی ی ی јی ǐ ی ǐی ۔

۸۶۹۔ ǐ ی ی ی ѐی ی ǐ ј ǘ ی ǐی ی۔

۸۷۰۔ ǐ ی ʪј ی ی ǐ ی ی ی ʪ ǐی ǘ Ȫی ʪ ҁ Ԙ ی ی ی ی ۔

۸۷۱۔ ǐ ی ی ی ǐэ ʪ ی Ә۔

۸۷۲۔ ǐ ی ی ʡ ǁی ѐ 恪 ی ی ۔

۸۷۳۔ ǐی ӡ NJی ی ی Әی ǐ ی ʪ ی ی ǐ抪ی ی ی ۔

۸۷۴۔ ی ی یی ی 捪ی Әی ی ʪ ی ی ҁ ی ی ی ی یی یی ی Әی ی ی ی ی ʪ ی ی ۔

۸۷۵۔ ȍ ی ی ی ی ی ی ǐ Әی ǐ ی ǁ Ϫ ی ҁ Әی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ǁ Ϫ ی ǐ ی јی ی ی ǐ ی ی ی ی Ϫ ی ۔

ی   :

۸۷۶۔ ی ی ύیی ی ی   :

ʪ ǘǁ ی ی Ҙ ی ی ǁǡ ǘی ی ǡ ǡ ی ی 抪ی ۔

ی   :

ύیی ی ی ی ی ی ی  :

ی ǡ ی ǡ ǡ ی یی ی ǡ ی یی Ȋ ǡ یی 抪ی یی ی ۔