ی
ی
ی ی
ږ
 

ی

ј ټ ړی ی ی ی ی ی ( ) ی ԁ ی ی (ی ) ی ږ ټ ی ( ) ګی ګ ښ . ټ ی ی ( ) څ ړ ی ی ( ) څ ی ګټی ی ځ ی ړ.

ی ی ی:

ی ی (ی ) () ی ی ځی : څ ی ځ ی ږی ( ) څ ی : ( ) ΁ ی ټ ږی څ () ی ی ΁ (ی ) ΁ ګ ی ی ی ( ) ی ی ی ی ی ( ) څ ی ی ( ) څ څ ی (ی ) ی ی ی ی ی ( ) ی ی ΁ ʡ ځ ړی ړی څ : ( ) ړ ǁ ی ی ی ی ګ ی ی ی ی ښ (ی ) ی ی ی ی ی ګ ی (ی ) ی ی ی ښ ی ( ) ړی څ ړی ی ی ( ) ی ( ) څ ی ی (ی ) ی ړ ی ی څ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ړی : ( ) ی ی ځ ی ی ی ی ی ی ی څ ی ړی ی ګټ ی ښ ږی ی ډ ی ј ј ی څ .

1- ړی: ځ (70) ی : ( ).

2- : ځ (70) ی: ( ) ی ی ی ړ ښ ی څ ګټ ږی ښ ی И ی ی څ ځ ی ی (70) ړی ی (70) ړی.

3- : јړی: ی څ ی ی څ ی ( ) ګځی.

( ) څ ی : څ ړ ی ʡ ی ی څ ی ( ی) ړ څ ی څ ځ ی ی ی ی ړ ښ ی څ ی ی ј ѡ څ јړی ی ی څ ΁ ښ ȍی ړی څ ځ ږی ΁ ی ی ی.

4- څ: ټ ی ی с: ( )  ډ ی ی ј ږی.

5- ځ: ی ی ی ј ځ ړی. ј ږی څ ی јړی ΁ څ ی ی ( ی : ی ی ځ ی Ƙی ی ی ځی ی ی ښ ی ړی) ( ی : څ ی ی ځ ی ی ی јی).

6- ԁږ: ی ډ ږی.

7- : ځ ی ԁ ( ) څ ی ی:(  [ ] ).

8- : ی ی ړی: ی ی ی ( ) ( ) ی ی : ( .
[] [] [] [ ] .
[] [] .
) ( ) ی ړ ی ی (ړ ǘ) ی ی ی.

:

ړی ԁ: ډ ځ ی ی ј .

ړی ځ: ی ډ ی ( ( ) څ ی : څ ځ ی ږی ) (ی ) څ ډ ړی څ ی ی ی ځی ی ԁی ی ј ځ ړی ј ی ( ) јی ړی ځ ی ی ی ډ ګټی ی ږ ی ی ړی ی ی ی ی И ړی ځ ږ ی ټ ځی ی ږ ډی :

ی ی ( ) ځ Ϙی ی ی ی ġ ی ی ګ ی ی ( ) ی ړ ی ځ јړ ړ ی ښی ی ړ ی ی ی ی ګټ ی. ږی ی ی ( ) ګ ی ی ړی ی ی څ ګګی ی ی ی ی ی ړی ی ی ږی ړ ی ی ږی ی ځی ی ږی ی ʡ ی ی ѡ ځ ی ( ) ځی ΁ ښ ΁ ی ی څ ǘی. Ǎ ی ګ څ ǘ ی ګ Ǎ ی ی ږی ی ( ) ږ ډ ی ډ ی ی ګ ی ی ی ی ی ګی ړ ی ی ی ی.

ی ی ی ʡ ږی ګ ږ ی ی ګ ډی ی ی ی ی ړی ځ . ږ ګ ښی ی ی ΁ ی ګ ΁ ی ی ړی ښ ړی ی . ښ ړی ΁ ی (څګی) ښښ ی ګی Ǎی. څګ ګځی ی څګ څ ی ی ی.

ی ړی ځ څګی ی: ځ Ҙʡ ښ ی ی ΁ ګډ ی ځ ی ͡ ј Ә ځ ی ی څ ی ی ѡ ی ی ی ی څ ټ ړی ی څ ی.

ښ ی ی ګ ړی ΁ ګ څ ځ ی ی ښی ی ړی ی ړی.

ی څ ی ی ی ( ) ΁ ړی ی ځ.

ی ( ) ښ ی ړ ی ږی ġ ښ ԁ ی ی () ړی ԁ ی څ څ ښ . ی ی ښ ځ ګ. ښ ی ی ړ ԁی ی ی ی څ ی ی ی ی ǘ ی څ ی څ ی څ ΁ ښ ګړی ځی ی ښ ړ ی . ی ښ ښ ی ټ ړ.

ګځ ј ړ : ړ ی ړی ځ. ی ړ څ ځ ږی ΁ ښ ټ ړی ځی ΁ی ی ی ښښ ړی ی ی ګ ΁ ی ی ځ ښ ی Ƙی ټ ړی ځی ΁ی ی ی ګ ی ښ ړی ی ټ ښ ږی ګ Ǎ ی ی јښی ړی ښ ی څ ږی ښ ځی.

ښ ړی ځ ږی ی () ی ی ږی ی () ی ΁ ښی ی ی ړی ی ( ) ی јی ی ی ګ ی ی ښی ی ړږی ړی . () ی ښی ی ږی څ ځی .

(ی ) : ښ ی ړی څ ی ځ ی ړی ی ی ښی ړ ی ی ښی.

څ ی ځ ړی ی ښی ړ ږی ښی ی ی ی.

(ی ) : څ ی ی ځ ړی ړ ږی ی ی ښی څ ی ی ځ څ ړی ړ ی ی ΁ ΁ ΁ ګډی ړ ی ی ړ ی ځ څ ړی јړی څ ګی ΁ ی јړی څ сی ړی څ څ ی څ ړی څ ی Ϙړی ی ی Ԙ ړی څ ښی ی څ ΁ ی ړی څ ی ځ ی ی ړی ی ی ښ ړی څ ی ړی څ ړ ی јړی ی ګ څ ړی ی ځ ړ ږی ی ی ښی.

(ی ) : ښ ی ی ړی څ ی ځ ګ ړی ړ ږی ی ښی ی ی .

: ی ښ ی ی ږی څ ی ځ ΁ ځ ی ړی ړ ږی ی ښی څ ی ی ی ړی ی ږی څ сی ړی ږی ǘ ی ی څ څ ښښ ړی ړی ښی ی ی ډ ی ړی څ ی Ǎی ړ ی ی ی ی ΁ ΁ ګډ ګ ی ځ ی څ ی ی ټګ ی ی ی ی څ ی ی ښی ړی څ ΁ ړی څ ړی ی ی ځ ی څ ΁ ی ګ ړی څ ی ی ی ډ ی ګ ځ ړی څ ΁ ښ Ϙ ګړی ی ΁ ډ ډ څ ی ( ) ګ ړی څ ΁ ګډی ښی ی ی څ ګی ی ړی ی ی ΁ ی څ ی څ ګځی ړی ی ی څ ړی څ ی ړی ی ی ښ ړ Ǎ ی څ ډ ړی ړ ږی ی ښی.

ی ( ) ی ښ ی ږی ړی ی ی ښی ی ی ښی (ی ) ښ ġ ΁ ј ی ی ځی Ǎ ی ј ی ی ړ :

ی ی ښ ږ ی ی ی ی ړی ی ی ړی ښ ړی ښ څ ښ ی ښ ی ړی ی ډ ښ ښی ی ی ( ډ ښ ړ ځی).

ی ښ ی ځی ی ی ی ږ ی ښی ی ښ ړی ی ښ . ی ی ړی ښ ی ی ړی ښ څ ښ ښ ښ ی ړی ی ډ ښ ј ( ی ی) ی ی Ǎی ی ی ی ړ.

ځ: ј ځ ی ی ی ی ځ ی ( ) ږ ی ی Әی ( ) ږ ( ) ږ ی ځ ځ ځ ( [] ).

ی ( ) ی: ځ ښ ی ډ ی ġ ی ځ ( [] [] ).

ی ی ی ( ) ی ځ ی ی ی ځ ی څ ی ځ ( ) ј ی.

ԁ: (ی ) ی ԁی ԁی ی ԁی ځ . ی ی ԁ: ډ ј ԁ ( ( ) څ ی : ( ) څ ی ی ԁ ښ ی څ ԁ ԁ ی ی ( ) ԁ ΁ ګ јی ΁ ی ښی.

ښښ ړی ԁ ی ی ی ښ ԁ ی ΁ ړی ی ږی ی ΁ ګ څ څ ی ګ ړی. ԁ ی ԁ ی јړی ږ јړی ԁ ږ (ی ) ښښ ړی ی ی.

ی ј ԁ ј څ ی ( ی ) ی ی ј ی ی ԁی ѡ ځ ځ ی () ی ی. ی ј ԁ ډی ی ی ԁی څ .

ړی: ی ګ ږ ږی.

: ی ԁی ی ی ځ ѡ . ی څ ړی ԁ ړ ی ی ځ ړ ی.

: ( ) ی ی ԁی ی ګ ښښ ږی څ ړی ԁ ی ړی څ ړی ی ی ی ګی ړی ړی ی : (  ј).

څ ځی ی ړی ی ی ږ ԁی ی ړ ی.

څ: ی ړی ( ) ډ ی. ( [] [] [] [ ] )

ځ: ی څ ړی : ( ) ǘړ ی ی ԁ: ( )

ԁږ: Ǡ (ی ) ԁ : ( ) ی ی ی ی ی څ ی (ی ) ی .

: ی ځ.

: ԁ ی ی.

: څ ( ) ی ی ی ( ) ی ګ ښی ی јی.

: ړی ی ی څ ی ԁی ی : ΁ ( ) ی ډ ښ ԁ ی ځ ی ځی ړ ј ځ ړی ј ی ی ј ی ی څ ǘ : ( [ ] [] [] ) . ی ځی ȡ ی. () ګ ی ږ ی څ ΁ ړ ی ی ړی ی ΁ (ښښ) ی ی јی.

: ی ی ی ی : ی ی ԁ ( ) ی ځ ږی.

: ј ԁی ځ ی ړی ی.

: ځی ړی ی ی (ی ) څ ی ی څ ړی ( ) ی ی: ی ԁ (ی ) ԁ ی ԁ ی ΁ ځ څ ښ ی () ی ی ی ښځی ی ګ ی ړ ΁ ښځ ی ی ړ ΁ ړی ی ځ ی ړی ی ی ی ښ ړ څ . () ی ښځ ی ټ ټی ی څ ј ی ی ی ی ی ښی ی ځی ی ی: ( [] [ [ ) ی ړ ی ړ ی ی: ( )

ړ ی ښښ :(  ) (ی ) ښ ΁ ځی ی ی ی ځ ΁ ځی () ی ځی ی ی ړ ی ړ څ ی ی. ی ی څ ԁ ԁ ی ԁ ی ی ږی ی ږی ی ی ږی ښ ی ( ) ԁ ΁ ښی ډ ی ښ ی () ΁ Ƙی څ ځی ی ږی.

څ: ځ ځی ړی څګ ( ) څ ړی.

ځ: ی ԁی ځ ځی ړی ډ ی څ ځ ی ی ی ( ) ( ) څ ړی ګ څ ړی ګ ی ی: ی ԁ څ ј ځ ړی ј ی ی ʡ ځ ی ( ). ډ ی ی ی ԁ ј ځ ځی ј ی. ԁږ ј ځ ی ԁ ϡ ӡ ј .

ی ځ:

ی ی ی ټ ی ی ی Ø ی ی ی ی. ی ښ ی ځ ډی څ څګ ډ ی ی څ.

ی ی ی: ( ( ) څ ی : څ ی ی ځی ی ј ی ی ځی ړی ی ی ی ی ρ ی).

ی ړی : ی ( ) ی ډ ی ړ ی ګ ځ ی ی ی ړی څ ی ی ی ړ ګټ ی ی ړی ډ ړ ی () ړ ΁ ګ څ ځ ǘ ړی ی ی څ ΁ ړ ږ ګ Ǎ ړی څ ړ ږ ګ Ǎ ی ږ ګ ځ ی ګ Ǎ ږ ی ی () څ ږ ΁ ړ ی () ټ ښ څ ی ړی ی ی ډ ی ی ځ( ) ښ ی ی ډ ګ څ ی ј ). ی څ ړی : ( ) ی ԁ : ( [] ).