صفحه اصلي
ژوند ليک
د توضيح المسائل رساله
ليکل سوی کتابونه
شرعی دستورات
پيغامونه
د معظم له د زوی ليکنی
نندارتون
د سوال او استفتا ليږل
مقالات
 
 •    د حضرت آيت الله العظمی حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی (دامت برکاته) د ژوند ليک لنډيز
 • حضرت آيت الله العظمی حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی ژوند ليک.

 •    لومړنی خبری (مقدمه):
 •    د استاذ سياسی مبارزی:
 •    د امام خمينی (رحمة الله عليه) سره ملاتړ د تاريخ په مختلفو وختوکی:
 •    د حضرت امام خمينی  (رحمة الله عليه) د مرجعيت (مرجعتوب) قبوليدل:
 •    د مرجعيت  د مقام درلودل:
 •    د مراجعو مرسته او دفاع د مظلومانو سره:
 •    د امامت د حريمه څخه دفاع:
 •    د ولايت فقيه په باره کی عقيده او د نظام سره ملاتړ:
 •    د ټولنی اسلامی کول د پاره همت او توجه:
 •    د مسجدو بدلول په هنری مرکزو او د هغه په مقابل کی عکس العمل:
 •    اعلان د موضع د مرتد سلمان رشدی په ماجراکی:
 •    مقابله د اسرائيل په مسئله کی:
 •    د حذيفی په لمانځه کی شرکت نکول او اجازه نه ورکول فتوا:
 •    د نړی د مسلمانانو سره ملاتړ:
 •    د افغانستان د ستم کښلی ملت سره غم شريکی(همدردی):
 •    د انتخاباتو په باره کی فوق العاده او مخصوص نظرئی:
 •    د روضی او عزا د مجلسو د تشکيليدو پواسطه د تشيع رواج ورکول:
 •    (مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ) تأسيس په جهت د تشيع د مکتب مقام لوړول او رواج ورکول:
 •     (1)- د تعليم څانګه :
 •     (2)- د ليکل (تأليف) او تحقيق څانګه.
 •     (3)- د فقهی تخصصی کتابخانه:
 •    د تشيع د مکتب ترويج د سرحدو  د باندی د فعاليتو پواسطه:
 •    د تشيع د مکتب ترويج د علمی مدرسی د تأسيس او اداری د لاری:
 •    ليکل سوی کتابونه او قلمی ليکنی (آثار):
 •    لومړی څانګه: چاپ سوی آثار:
 •    دوهمه څانګه: خطی ليکنی او هغه آثار چی  ندی چاپ سوی: