ی
ی
ی ی
ږ
 

ی ی

ی (ی) :ی ځی ی  ږی ی .

(ږ) : ی  ј ږ ی ی  ځی څ ځی.

: ټǘی ی  ی ی  ی ی. ی Ǎ ی ی  ی ی ی ی ښ ی ډ ړی.

: ی  ی څ ی : ګ ی ګډ ی ی : .

: ږی ځ ډ ی: 1 . 2 .3- ی .4 .5 څ .

ی ی: ښی ی ѡ ҡ .

: ی  јی څ ی ی ی.

ی: ډ ǘ ی ی.

: ی ی  ګټ ټǘ ی ښ ی.

: .

: ډ ԡ ی  ټǘ ی ԡ ړی ړ ی ږی ی  ډ ی ړی ی څ ځ څ ی.

: ی  ی ځی ی ی ږی ځ ی ј. ی  ی څ ی ی ی ږی ځ ی.

: څ ی  ی ی  ی ږی.

: ښ ی څ ی.

: ی  ی ښ ږی څګ ی  ی ی ی  ( ی) ی ی ی ی.

: ی  ѡ ی. ګ ی ی.

: ی ی  ی ی.

: ی ی  ډ ی ی јړی. ی ځ ی ی ی  ی ی ړی.

ј ړی: ی ی  ی јړ ی ی ی јړ ی ی ی ښ ی ی.

: ی ړ .

: ړ ټ .

͘: () () ( ) () ().

: .

ځی ( ): ی  ښ ی ږی ی ګټ ی ځ ی ی ۡ ی ی.

: ښ .

: ښ.

: .

( ): ی  ی ی څ ګ ړی.

ګټی( ): ډ ګټی ی  ی ی.

ی ړ ( ی): јی ګ.

ی ړ (ی ی): јی ړ.

: ی (): ی ().

(): ړی ی  ی ږی.

: ښښ ǘی ی ټی څ. څ ځی ی ی: 1- څ 2- ی څ ی ی څ ی ی ی  ی ی ǘی ی ی 3- ړی ی ړ څ ی ی  ΁ ی ǘ ړی4 - ֡ ی : ی ی ټ ړی ی  ی ی .

: ښځ ی . ی ډ ی ږ ی ځی ډ ږی.

: ی ډ ړی ی  ǘ ی ډ ی ی ی ګی ځی ی Ӂی ګی ی ګی ی ډ ǘ ی. ی ړی ی  ړ ی ږی.

:ګټ ښ ګټ ړ.

: ی ښ ښ.

: ښ ی ی ͘ ی.

: ځی .

: ټ ځ ی  ی ږی.

: ړ.

: ی : ی ی.

Ԙ ی: ی ی.

ј : ی ϡ .

: ی .

: Ǎѡ .

: ښ ی ړی.

: ډ .

څ ( ګځ): ګځ څ ی ښ .

: ј.

: ډ .

: ی ی .

: ʡ ی .

( ): ځی ی  ی ی.

ی: ی (ګ ی  ی ی ډ ی ی  ی).

ی ی: ی ی: ښ ی ی.

ړی: ړی ړی.

ی : [1] ی.

: .

: ѡ ښ.

: څ ی  ځ ی ګ ی.

: ګ .

( ): ګ ښ ͘ ی  ی.

ǘ: ځ ی .

( ): ی  ی ی ی ی ی ګټ ی.

( ): ی  ځ ښ ی څ ږی.

И : ښځی.

: ځی ځی (): ی ځی ی ډ ی  ړی ی ی ی .

: ی .

: څګی ی ګ.

: ډ ҘѺ ډ ځ څ.

ی: ډ ޡ ډ ښ.

: ډ ی  ی ی ی ی  ی ټګ ی (ی) ی ی.

: ی ی ی ی  ی  ی .

: څ ی  ی ی.

ځی ( ): ټګ ځی ی  ی [2] ی ځی ی.

ځی ( ): ټګ ځی ی  ی ی ځی ی.

: ی ی ړ ی ͘ ی ی ΁ .

: ی ی ی  ΁ ی ځ ی ی ی.

: Ԙ ځی ʘ ی ډ ځی ړی ی  ړی ΁ ʘ ی ځی ړی.

: Ǻ ј.

ی ی ( ی): ݘ څ ی ی ی.

ی ی ( ی): ی (ګ ډ ی ی)

: ی ښ.

: ی ښی ی ی  ږی ʘ .

: څ ډ .

: ډ.

: с.

: ی ی ǘ ی ǘ (ی) ǘی ی  ګ ی ی ی ی  ګ ی ی څ ی ی ی ی.

ی: ښ ی  ځ ړی ј ی ږی ی ( ړ ) ښی.

: څی ی ګټی ی  څی ی ځړ ږی.

: ی څ.

ی: ی ی .

: ј.

И ی: ی: ی  ی (ی ی) Ԙ ی ی.

ی: ݘ ځ () ی ݘ ځ Ϙ ( څګ ) ی  ی.

: ǘ.

() : څ ی ǘѡ ی ی .

: ځ ښ ټ.

: ی ړ ی .

: ړی څی ی .

: .

: ǘ .

ی: ډѡ .

: ی ځ ځ .

ی : ی  ړ ړ ځ ی .

: ډ ټی .

: () ΁ ښی .

: ی .

ʘ : ځ ǘ .

: ځ .

: Ӂ ښځی ј ی ځی .

: ی ی .

: ږی ی  јړی.

ی : ی څ Ϡ څ ږ .

: ځ ی  ی ځی ی.

ړی : ځی ی ی  ړی ј ی ی ځی ی.

ی : څ ی  ړی ی ښ ی ی.

: ډ ی ی ی  ی ږی ښǡ ډ ټ ی ی  ږی. ی  څ ی ړی څ ښ ی ی څ ی: ύی  ی ی ی  ی ǘی .

: ј.

: ј.

: ی ی څ ی ی ی ی څ ی ی ی ګ ی  ǘی ی.

: .

: څ ی  ی ړی.

: ǁ څ ی  ΁ ی ږی.

: ی  ی ͘ ږی.

: ی  ی ړی.

: ټ ښښی ی ی  ټ ځی ړی.

͡ : ټی ی.

: څ ی  ی ړی.

: ی  ی څ ی څ ټǘ ی ړی ј ږی. څ ј ی ړی ی ј. څ ی  ږی () ی () ږی.

: ی  ړی ی.

: ی ȡ ی ی .

: ړ ږۡ ړ ږ .

: ښځ ی  ی ی ی.

ǘ: ی  ی ی ی.

: ی ی  ( Ә) ږی.

ی : ی Ә ځی .

: ی  ی ԁږ ی.1 ی 2- ء 3- ϡ 4- ȡ 5- ډ ی 6- .

ǘ : ی  ځ ی .

: (ی) Ϙی ی  ( јی) ږ ګی ځی ی.

: ڡ ی  ی ښ ی.

: ی ی .

: ().

: (ګی) ځی .

: ږ ړی ړ ی ی ی ګ ښی ړ ګ.

: ښی ږ ΁ ی ډ ی  ΁ ی ړی څ ی.

: ګی ( ی ) ښځ ی .

Ԙ () : Ԙ ځ .

( ): ی ی.

(ی)څ ی ی:ی ی(ګϘ ی ډ ی ی  ی ی).

() څ ی ی: ی (ګ ی ډ ی ی  ی ی).

: .

: ϡ ǁǘ .

: ѡ .

: ګی ( ј ی ).

:( ځ)ی ی Ϙ Ӂ ی  јړ ی.

: ی  () ی ی ښښ ړی .

: .

: ی Ә (څ ) ی  ځی ی ړ ی ی Әی (څ ړی).

: ښځ ی  ی ی.

: ǡ .

ی: ښ Ԙ .

: ښ ی ښ ی.

: ی  ی ͘ ی ی ј ږی.

ی : ښ ی .

: ی ј ځی .

ی: ی ی ټ ΁ ی ͘ ړ څ ګټ ی ی Ϙی ی ی.

: ډѡ ډ ړ ی  ی ی ی.

ی : ډی ی  ј ی ی.

: ټ ګټ.

: ګځ ګځ.

ی: ی ی ی  ی ښځی څ ی ړی ی ی  ی ی ی ږی ی ی.

: Ǎی ی ی .

ј ј: ی ډ .

ј: ږ ځ ј ی  ځی ځ ی ی ( ) ی ی ږږی ی  ی ګ ږی.

: ګ ګ.

: (ښ) .

: څ ډ څ.

Ҙ: څ ټǘ ی ی ی  ټǘ ی ږی ΁ ی ځی ی (9) ځی ی ی (9) ډ Ҙ ی.

ی Ҙ: 3 ګ . ی ی ی  (ی) ی јړی Ҙ څ ړی.

ی : ږ ی  () ی ی ی.

: ѡ ګ.

ی : ی  ی ی () څ () ی ږی.

ی : ی  ی ی څ ی ی ږی.

: ځ ښ (ګ) ی ی ګ ښ ی ګی ی ( ) .

() : ی  ځ ی ی  ړی ی ی  ی ی.

Ԙ : ی ځ ښ ی ( ) Ԙ .

ی: ی  څ ټ ی ی ږ ی ی ړی.

1- 21 ی 15 .

2- 24 37 .

3- 27 .

4- 30 .

(ی) ی: ی  څ ټ ی ی ی ی ی  ی ړی.

1- 9 .

2- 13 15 .

3- 14 49 .

4- 15 107 .

5- 16 58 .

6- 17 18 .

7- 17 77 .

8- 19 60 .

9- 19 25 .

10- 23 24 .

11- 30 21 .

ګ: ڡ .

: ی څ ی  ΁ ی ΁ ی ګټ ی.

ی: ړی ی  څ ی ی.

: ی  ی ی ی.

: ړی ډډی.

: ګی ی  ی ټǘ ځ ی.

: ی ټ ښی ی .

: . .

ی : ی  ( ی) ی ړی ΁ ی ی ی ͘ ی ی ی.

: ی ј.

: ( ) ی () .

: ی ΁ ګ ی ی ټ .

: ښ ټ .

ʘ ی: ټ ی ی  ځی ی ی  ی ی ی.

: ی  3 ګ ځی ی.

: ګ ړی.

: ͡ .

: ځی ی.

( څ): ځی ی  ږ ډ ی ی ښی ی ی ټǘی ی څ ړی ی  څ ږ ړی ی ی ی ی () ږی.

: ی ی  ی ی.

: ړ : ی  څ ΁ څ ږی.

: ی  () ی.

: ی јی( јی).

: ȡ ی.

ی: ی ی  Ԙ ی ی ځ .

: ډ .

: ړ . ړ ړ ی .

: ی ی  ړ ΁ ی.

: ی ی  ړی ΁ ړ ړی ړ ی јی ΁ ړ ښی څ ی  ی ړی.

ی : ږی ی  ی ړ ی ی ی ړی.

: ډ ی ی  ړ ړی ړی ΁ ړ ښی.

: ی ی ی ی ی  ی ΁ ی () ږی.

: ی ی  ړ ړی ړی .

: ǘی ی ی  ږی.

ی : ی ی  ǘ ی څ ی ی  څ ی ی ی  ی ړی ټ ǘ ی.

ی: ی ګ ی  ی ډ ی.

ی : ی ی  ی ځ ځی ډ ږ ی ږی ډ ډ (ی ) ی ی.

: ی ی .

ی : ֡ ګی.

: ی ښځی ی  ی ی ټǘی ی ی ( ) .

: څ ی  ی ی ی.

: ΁ ј ږ ګټ څ.

ی: јښ ګی. څ ی  ی ͘ ی ی.

: ی:1- څ ی  ی ی 2- څ ی  Ҙ ԡ ټ ی 3- .

: ګټ.

: .

ی : ی ی ډ ی .

: ګ ی ګ .

ی: ی ی  څ ځی.

: - ی ښځی ی [3] ی 2- ΁ څ ǘ ی ی .

: ی Әی.

: ټ ړ ی ړ .

: څ .

: ی ی .

: (ټǘی ږ ) .

: څ ̡ ( ).

: јی.

: Ϻ ښی .

: ی ی ځی ی  ډ ی ډ ی. ی ی  ځی ږی ی ی  څ ځی ږی.

: ΁ ʘ ډ ړی ی  ړی ΁ ی ʘ ځی ړی. ډ ی ی ی.

: ی  ی ی.

: ی  ښ څ ی ʡ ښځی .

: ړ ی ( ) ی ښ ښ ی  ږی.

(ی ): ی ړی ځ ی  ی څ ی.

(ی ): ځ ی ی ی ی  ی څ ی.

: .

ی (ښی): ی  ښ ی ی.

: ی  ی ځ ΁ څ څڅی.

: ځ ی  ډ ی: 1- ی 2- ی.

: ی  ی ی ډ ی : 1- 2- 3- 4- ی 5- 6- .

: ی  ځ ԁ ی ی .

ی : .

ی : ʡ ړی ړ .

ی : ی  ړی ږی ی ی  ی ډ ی.

: ډ ی ی  ی () ی ی ی ( ی () ی ی).

: ی ی.

: ړی ښی.

ړی : ی ښی ړ ј ی ی  ړی ی. ی  ښی ړ ѡ ړی ځ ی.

: ی.

: ړی ی.

: ( ښځ () () ).

: ѡ Ѻ ی  ی ی.

: .

: ی ړی ځ ی څ ی.

: ی Ҙ.

: ی .

: ̺ څ ی  ځ ΁ ی څ ی ی ی ی  ځی ډ ΁ څ ی.

ی : ی ی  ګټ ی ټ ږی ϡ ړ ړ.

: ( ی ) .

: .

ی : څ ی  ی ی ی ی ی.

: ی ځی ځی.

: ټǘی ټ.

: ی ښ .

: ښ ښی ډ.

: ی ( ) ښ Ϙ ښ .

: ǡ ډ ј ی ډ ی  ی ی  څ ی ی.

ی : ځ ډ ځی ی.

: ی (ی) څ ѡ .

ی ( ): ځی ی ی  ځی ړی ی ی .

: ( ): ځی ی ی ی  ګ ی ی  ی ی ږی ځی ی.

(ی ): ی  ږی ی (ی) ی ږی ی  څ ی ی  ږی ی ی ځ ی ښ ی ږی ی  ی И ی.

: ی ی .

: ځی ی  ΁ ی ی ی ʡ .

: ʺ ګی ی ی ځ ј ی ی ی И .

ی: ټګ (ی ).

: ړ ځ .

ј : ј ړ څ ږ ځ ј ی.

ی: ۺ ی ی څ ګځ.

: с ( ) څ ی  ǘ ͘ ږی.

: څ ی  ړ ی ی:

1 څ ی  ی ی.

2 څ ی  ی ګی ی.

3 څ ی  ی ی.

4 څ ی  Ԙ ی.

5 څ ی  ی ی () ی ږی.

ی : ی  ګړی ی ی () ی.

ی : ی  ی ی ی ͘ ی ی ی.

Ԙ: څ ی  ډ Ԙ ږی.

: ښ ی ی  ځی ی ی.

: ی  ΁ ګ ځی ی.

: ی ګی ی (60 ځی 60 ړ () .

: ʡ .

: .

: څګ .

: ȡ څ ړی ی ی јړی ی (ی) ی. ډ ی څ ګټ ړی ی ډ ی  ی ی.

ی: ی.

: ی ګ ی ی.

: ی ی ی  ی ی.

:(ښǘ ښی ځی):ښی ښǘ ی  ځی ی .

ј (): څ ی  ړی څ ی ی.

: ی  ی ی јړی.

: ی  ј ږی.

ی (ی ): ی  ږی ټ (ی  ی ی).

ی ( ): ی  ګ ی ږی څ ی јی .

ی : ی ګځ ځی ǡ ی ی  ی څ ږی ی ی ی ږی ی ی ی ی  () ی ږی () ی ږی.

: څ ی  ځ ی ی ړی.

: څ .

: ی  ی ډ ی ی ( ȡ ی)

: ښځ ی  ړی () ی.

: ی  ی ی.

: ښځ ی  ړ ی ی.

: ی ی  ǘ ی ی ټ ړ ی ی.

ی: с ( ).

: ښ ی څ ی ی  څ ښ ی ی.

: ښښ ی څ ی  ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ͘ ړی.

: ی  ی.

ی : ی ی .

: ی  ی ی ی.

ی ی: ی ʘ ځ ړی ی.

: څ ی  ځ ی ی.

: څ ی  ی ی څ ی ی.

: ی ی څ ی.

(): ی ی  ی ړی ی .

: ی  ی ی ی ړ ی ی : ѡ ѡ ѡ ګ ی ړ ی ی ѡ ی ѡ ی (ی) ړ.

: څ ی  ی ی ی.

: ڡ ی.

: ی ی.

Ԙ ی: Ԙ ی ی ( ی ی ی ی ړی)

(ݘ ) ی: ی ( ی ی ی ی ړی)

( ی) ی: ی ډ ټǘی.

ی : ی ی .

: ی  ی јړ ی ی.

: ی  ځی ی (750 ګ).

ی: ښی څ ی  ځ ی ی.

ی: ی ی  ی (ی ی ی ) څ ځی.

: ی  ی ( ) ( ) ͘ ی ی  ی ی ګځی.

ی : څ ی  څ ی ΁ ی څ ی ی.

ی : څ ی  څ ی ΁ ی ی.

(ی ): ی ی  ی ی.

: ی  ΁ ړ ی ی ی ی.

: ی  ځی ګ ځ ړ ږی ی  ځی څ ی ږی.

: .

: ј ی  ی ی ی څ ګټ ی ی.

: ښځ ی  ی ی ی.

: ښ ȡ ی ی  (ښ) ی ی ی ͘ ی  ی ی.

: ی څ ی  ی.

: ځ ی ی ی.

: ښ ی ځ ی ښ ښ ی

Ә: ی څ ی  ی.

Ә: ی .

: ی ̡ Ԙ.

: ͡

: ی.

: Ǎѡ ѡ .

: ښځ ی  ی ی ی ی.

: څ ګځ ی.

: ӡ ی.

: ǘ ی .

: ی  ړ ی ی ږی ی  څ ی ی ی ی ی ی ړی ی ی ی ی  ΁ ی څ ړی ی ΁ څ ( ј) јړی.

ی ( څ): ی  ( څ) ی ډ ی ی  څ ی ی  څ ی ی ی څ ړی ی ډ ی.

: ښ ټ ی ј.

: ی څ ی  ی ډ ړ ی.

: ی ی  ږی.

: څ ی  ی ی ږ ی. ǘ ی.

: ړ ی ښځ.

: څ ی  ی ( ) ی ʘ ټǘ ی.

: ی  ښ ی ȡ څ ی  ی ی ښ ی ښ ی.

: ی  ښ ی ΁ ʘ ی ی.

: ی ی .

: ی  ښ јی.

: څ ی  ګټ ی .

: ΁ څ ی ј ی ی.

: ی ی .

: ی ی.

: јی ј

Ԙ ی: ی ی ځی ی ی ړی.

: ی  ګټ ی.

: ی.

: ی.

: ی .

: ړی ی .

: ښځ ی  ΁ ی ی јړ.

: ی ی ی ځ.

: ی .

: ϡ ټǘی .

Ҙ : ی  Ҙ ی.

() : ډ ی  ی. ی  ی ی.

: ǁǘی ټی.

: ی ی  ږ ښځی څ ځی.

: ړ ځی.

ځ: ј ځ ی  ی ږی.

ځ: ځ ی  Ԙ ړی ј ځی ږی.

ځ: ځ ی  ښی ځی ږی.

ځ: ځ ی  ډ ځی ږی ( ی ځ ی 5 ی).

ی ځ: ј ځ ی  ی ی ځ ځی ډ ځی ږی 5 ږ ی ځی ږی.

(ی) ځ: ځی ځ: ګړی ی ی ځ ی  ډ ځی ږی.

ԁی ځ: ј ی ځ ی  јی څ ځ ډ ԁی ی ځی ږی.

ځ: ј ی ځ ی  ԁی ј ځ ځی ږی.

ځ: ј ځ ی  ی ی ځی ږی.

ځ: ј ځ ی  ځ ځی ږی.

ی ځ: ј ځ ښ ځ ی ی  ښ ی ځ ی ی ی.

ځ: ډ ځ څ јی ځ ی  ی ј ځی ږی.

ځ: ځ ی ی  ی ځ ځی ږی.

ځ: ډ ځ څ јی ځ ی  ی ی јی ځی ړی.

ځ: ځ ی  ځی ی ی ی.

(ړی) ځ: ځ ی  ځی ی.

ځ: ځ ی  ځی ی ی ډ ی: 1- ځی ځ2 - ځ 3- ځ 4- ځ 5- ځ 6- ځ ی  ѡ () ځ ړی.

ځ: ј ځ ی  ځ ځی ږی ԁی ځ ی ј ږی.

ځ: ј ځ ی  ړی ړی ԁی ځی ږی.

ځ : ځی ځ: ځ ԁ ځ ی  ډ 17 ј ی

ځی (ی): ځی ی ځ ی  ԁ ځ 34 ј ی ځ 38 ј ی.

ی ( ): څ ی  ͘ ښ ی.

: Ϻ ی ی ( ) (ی) .

: ی  ی ی.

ی : () ی  ځی ی ی.

ی : ی  ی ی ځ .

ی : ی  ی ځ ј ی ځ .

ی : ی  ځ ی ی ی ی  ځ ی

ی:1 - 2 - ԁ ځی 3- ԁ Ә ј.

ی : ی  څ ځی ړی ږی ړی ی ی  ټ ی ی  څ ړی ږی.

: ی  ی ی ی ی ی ی ځی ی ی څ ی  ی ی ړی څ ی  ځی ږی ړی.

: ی ی  ی ی ی  ی ږی ی.

: ی  ی ځ.

: ی  ځی ږی ی  ځی ږی.

: ی  ځی ی ډ ی ی ګ ځ ی  ی څ ی ی.

: ی ی  ی ی.

: څ ی  ړی.

: ی.

: ʡ ګی.

: Ρ .

ی: ی  ی ږی.

: .

ی: ی  ی ږی

Ә: ی ی ј Ǎ ی ښ.

ی: څ ی  ځی ی.

: ԡ ی ی  ΁ ګ ی.

(): ښی ځ ځی .

ی : ی  ځی ی  Ǎی ی ی ی.

ی : ی  Ǎ ΁ ځی.

ی : ی ی  ځی ی.

: ځی ی  ΁ ی ګی ړی.

ی: ښ ی ی ی.

ј: ی ј ی ځ Ǎ.

: څ ی  څ ځی ی.

: с ( ) .

ی ( ): څ ی  څ с ی ѡ .

: ښښ.

: ړ ǁ.

: .

: ښځ ی  ی ی ی  ی ږی.


[1] ی : ی ی  ی ی ی ی ی  ǘ ی.

[2] څ ی  ΁ ی ʘ ی ی.

[3] ښځ ی  ږی ی ی.