ی
ی
ی ی
ږ
 

241- : ی ی ځی ښ ړی.

242- : ږ ړ ی ( ځی ی ښ ځی) څی ځی ی ی ځی ګ ځ ی ی ځ ی ږ ځی ی. ی ی ړی ټ ی ځ ی ږ ځی.

243- : څ ی ی ی ی ی ΁ ځی ځی ځی ځی ی ړ ی ی ی ی ډ ړی ښ ی ی ی ی ی ښ ی ی ښ ی ی ځی.

244- : ګ ړی ی ی ځ ګ ښ ګښی ی ی ی ږی ږی څګ ی ګ ی ګ ځی ی ټ ړی ی ړی.

245- : ښ ځ څ ی ی ی ښ ځ ی ی ی ی.

246- : Ԙ ړی ی ښ ځ ی ی ښ ځی ی.

247- : ی ښی ګی ی ړ ږی ځ ی ی ړی ټ ځ ی ځ ی ځ ی ځی.

248- : ǁ ړ څ ښی ځی ښی څ ړ ځی Ԙ ی څګی ګ ځی.

249- : ړی ږی څګ ی ی ی ښ ږ ی ی ی ی.

250- : ځ څګی څ ګ ی ځی.

251- : ی ړی څګی ځ ی ړ څګی ځی.

252- : څ ی ځ ΁ ټ ځ ی ګ ځی ټ ځی ی ږی.

253- : ӡ ځ ډ ی ټ ټ ړی ځ ی Ǎی ږی څ ړی ړی.

254- : ځ ړ ی ی ی ی ړ ښ ړی.

255- : څ څ ی ی ی ځی ی ی ی ځی ړی ی ی څ ی ی ږ ی ګی ږ ی ړی ګ ړی.

256- : ی ی ښ ی. څ ی ښ ی ږ ی ی ځ ړی ی ږی ځ ږی ښ ړی ړی ښ ی ږی ځ ږی ټ ړی ړی ځ ښ ی ی ی ی ړی ی.

257- : ی څ ی ګ څ ښ ی ړی.

258- : ښی ی ی ی ی ی ټ ی ښی ړی.

259- : ǁ ښی ګ ښږی ښی ړی ټ ښی ښږی ږ ږی ی.

260- : ښ ږی ی ښ ږی ی ی ږی ښ ږ ј ړی Ԙ ی.

261- : ځی ی. ی ی ی ړی ی. ی ی ږ ی ی ی ی ږی ی ی ی ی Ԙ ی.

262- : ی ی ی ی ی ړی ړ څ ی ړی.

263- : ی ی ی ی ړی ښ ړ څ ی.

264- : ځ ټ ی ډ ړی ی ی ی ی ټ ځ ی Ԙ ی ټ ی ǘ ی Ǎی ی ړی.

265- : ښی ی ی ی ځی ړی.

ی

266- : ی ی ʡ ځ ړ څ ښی ی ی ی ی ی ړی ی ی څ ی څڅی ږی ی ی ی.

267- : ی ړ څ ښی ځ ی ی ی ړی ی څګی ی څ ړی ی څګی ی.

268- : ی ړی ی ی ی ړی Ԙ ی.

ی ی ی:

269- : څ ی ی ی ګی ی ږی ی ی: ی ΁ ځی ی: ی ګځ ی: ی ی: ځ ی: ځ ی: ځ ی: ی ی ی: ښی ی: .

:

ی.

ړی : ǘ ی.

: ی.

270- : ی څ ی ږی ړی ی ځ ړی ی ځ ړی.

271- : ټی ی ځ ږ ی ړی ی ړی ی ی ی.

: ی:

272- : ی ی ی ی ی ی ی. ی ږی ی ی ګځی ی ی ځی ږی ی ی.

273- : ی () ی ږی ټ ګ ړی ی ګ څ ی ګ ی ی Ԙ ی.

274- : څ ی ړی ځ ړی ږی ی ټ ګ ړی ی ځ ی ی ی څ ی ی ړی ځ ړی څ ی ګ ی ی ی ی څ ی.

275- : څ ی ګ ی ی ی ی ی ځ ګ ی ی ګ ی ی.

276- : څ ږی ی ی ی ی Ԙ ی ی څ ی ړی ی ی ی.

277- : ږی ړی ی ی ی ی.

څ : ښی ی.

ځ : ښی ی ی.

278- : ی ښی ی ی ی ړی ی ی ی ی ݡ ی ی ݡ Ǎی ی ی. ی () څ ی Ǎی ی ی. څ ی ړی ی څ ی څ ی.

279- : ی ډ ښ ډ ی ی ی ی ی.

280- : ګ ړ ړی ږی ی ځ ی ړی Ԙ ی.

ԁږ : ړی ځ ʡ ǘ ی.

281- : ځی ی ځی ی ړی ی ی.

282- : ړی ځی ی ی. ی ی ړی ښ ی ی ړی ړی ی.

283- : ړی ی Ԙ ړی ی ځی ی ځی ی ځی ǘی ی ی ی ږی ی Ԙ ی ی ی ی. ځی ی ځی.

284- : ړ ی ی ی ی ږی ی ی ی јړی ی ی ږی ی ی ی.

: ځ ی ی.

285- : ږ ی ی ی ټ ځ ږی ړی. ی ی.

286- : څ ی ځ ږ ړی ی ی څ ځ ی ρ .

: ی ی () ځی ی ړ ی ی.

287- : ی ی ΁ ړ ګځی ټ ی ی ی ی. ډ ی څ ښ ړی څ ی ی .

: ی ی ی ړی ځی ښی ړی ǁ ښ ښ ړی ی ی.

: ی ړی.

288- : ځ ی ی ړی ځی ځی ړی ځ ی ځی ی ړی ی ی ی. ځی ی ځی ی ی ړی ځی ړی ی ی ی ړی ځی ی ی ی ښ ی ی ی.

289- : ی ځی ړی ی ډ ی ی ی.

290- : ګ ځ Ԙ ی ǁ ی ځ څګ ړی ښی ړی ی ی.

: ځ ښ ΁ ړی јړی ړی ی.

291- : څ ی ی ی ی څ ی څ јړی ړی ی ی јړی ǁ ΁ ی ړ ړی ΁ ړی ی ی ی ی ځی ړی ی څ ی ښ ی ړی ی ړی.

292- : ی ی ی ځی ګ ړی ی ړی.

: ی.

293- : څ ی ږی ی ی ړی ږی ی ی ی ǁ ی ږی ی ی ی ږی ی ϡ ی ی څ ی ی ځ ړی ړی څګ ځ ړی ی ی ځی ړی.

294- : ږ ی ی ی ډ ی ی.

: ړی ی.

295- : ږی ی ړی ښی ی Ԙ ی ی ی ی ړی ی ی.

296- : ی ی Ԙ ی ی ړی ډ ړ ی ی ی ی ی ی ړ ی ړی.

297- : ښ ځ ی ړ ی ځ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ښی ړږی ړی ی ی ی.

298- : Ԙ ړی ی ړی ی ښی ی ی ګ ځی ی Ǎ ګ ی Ԙ ړی ګ ښی ی ټ ړی ړی څ ړی ی ی ی ی ی.

299- : ځی ی ځی ړی څ ی ی ی Ԙ ی. ډ ی ګ ی Ӂ ی ی ی ی ی Ԙ ړی ی ی ږی ړی.

300- : ږی ی ړ Ԙ ړی ی ځی ی ی ړی ی ی ی.

301- : ړ ی ی ΁ ی ږی ږی Ԙ ړی ی ی ی ی ږی ی ی ی.

302- : ی ی ی ړی ی ږی ی ی ی ږی ی ی ġ ی.

303- : Ԙ ړی ی ی ی ړی ی ځی ی јړی ی ی.

͘:

304- : څ ی ǘی ی ی ډ Ԙ ی ΁ Ԙ ړی.

305- : Ԙ ړی ی ی ی ږی ی ی ی ی ی ی ړی ی ی څ ځی ی ږی ی ی ی ی ی.

306- : څ ی Ԙ ی ی ی ی.

307- : څ ی ږی ی ی ړی ډ ی ړی ږی ځ ی ی ځ ځ ی ی ځ ړی ی ځ ی ی ځ ی ړی ړی.

308- : ځ Ԙ ړی ی ی ی ځ јړی ځ ی ی.

309- : ځ ځ Ԙ ړی ی ی ی ځ ی ی ی ځ ړی.

310- : ځ Ԙ ړی ی ځ ی ی ځ ځ ی ځی ړی ی.

311- : ی ی ی ی ی څڅی څڅی ځی ی ی څ ی ړی څګ ی ځ ړی څ ی ځ ی ی ی ځی ړی ی ځ ی ی ی ځ ځی ړی ی ږی.

312- : ځ ی ځ ځ څ ی څ ځی ی ی ی ی ږی ی ی ΁ څګ ښږی ی څ ǁ ی ځ ړی. ی ی ی ځ ځ څ څ ځی ی ΁ څګ ښږی څ ی ځ ړی.

313- : څ ی ی څ ځی ی ی ځ ړی ΁ ʘ ړی ی ρ ی ی.

314- : څ ی ی ی څ ځی ځ ځ ی څڅی څ ی ی ی ړ ځ ړی څڅی ی ځ ځ ځی Ԙ ی څ ی ی ی.

315- : څ ی ی ی څ ځی ی ی څ ځ ړی ی ی څ ځ ړی ګ Ǎی ΁ ی ړی ی ی ی ځ ی.

316- : ی ی ی ی ی څ ی ړی ړی ی ی ی څ ی ړی.

317- : څ ی ی څ ځی ځ ی ی ځ ګ ی ی ی ځ ځی ی ځ ی ځ ی ځی ړی ی ی.

318- : څ ی ی ی څڅی څڅی ږی ځ ی څڼی ی ی ښ ی ی ی ی ځ ی ی ځ ی. ی ی ځ ی ی ی ځی څڼ ǁ ړی. څ ی ی ی څ ی ړی څګ ی ی ځ ځ ی ړی. ی ی ی ځ ځی.

319- : څ ی ی ی ی څ ی ړی ی ځ ی څ ی ړی څ څ ځی ی ǁ ی ی ږی ځ ړی.

320- : څ ی ی ی ی څ ی ړی ی ی ی ښ ی ځ ی ی ΁ ی ړی ړی. ځ ځ ی ی ښ ی ځ ی ځی ړی ړی.

ی ی:

321- : ԁږ ی ی.

ړی: ځ ρ ځ.

: ی ی ځ ځ څ ی ی ډ ی ړی ی.

: ی ی .

څ: ړی ړی ی ی ی.

ځ: ړی ی ی ΁ ځی ی.

ԁږ: ځ ی ی ی () څ ی ی ځی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ځی څ ی ی ښښ څ ځ ی.

322- : ی ځی څ ی ی ی. ی ړی Ӡ ی Ԙ ی.

323- : ی ی ی ی ی ی ی ړی.

324- : څ ی ی ǁ ی () ی ی ی ړی.

325- : ځ ی ی ی ی ړی ی ی ی ی.

326- : ی ځ ( ) ی ګ ی (ی) ی. ی څ ی ی ی ی ی ی ړی ی ی ځی ړی ی ی ځ ړی.

ی ی:

327- : ی:

ی: ی.

: .

: ی ی څ ځی.

څ: ګی ی ږ ی ګی ی ږ ی ږی.

ځ: ی ځ ړی ی ȡ ی ی.

ږ: ښځ ی ږی.

: ی ړی () ͘ ǁ ی.

ی ͘:

ی ی ټ ځی ړی ی ی ږی ږی.

328- : ځی ټǘی ی ی څ ی ی ډ ی.

329- : ټǘی ی ی څ ی Ǎ ی () ی ځی ښ ی ی ی ږی ی ǁ ǘ ټ ی Ǎی ټ ږی ی ی ږی ځی ډ ی ړ څ ښی ځی ǁ ی ړی.

330- : ڼǘی ښ ی ی څ ی ی ی ړی ǘ ټ ی Ǎی ټ ی ی ی ړی ټ Ǎ ی ی ړی.

331- : ڼǘی ځی ړی ی څګ ی ی ی ی ی ی ی ړی ی څ ی ښ ی.

332- : ڼǘی ځی ی ی ی ړی څګ ی Ǎ ی ی ښ ی ی ږی.

333- : ږی ړی ی ی ی ښی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ښی ی څګ ی ځ ی ی ی ځی ی ی Ǎی ی ی ی ی ځی ډ ی ځی ی ǘ ی ی ړی ی ی ږی ی ږی ی ښی ی ǘ ټ ی ډ ی ی ی ی ښږ ی ږی ی ی ی ی ړی.

334- : ی ټ ټ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ړی ډ ی ی ی ͘ ی ی ړی.

335- : څ ی ی ګ ی ی ښی ی ی ی ښ ړی ی ی ړ ځ ړی.

336- : ی ρښی ټ ی ی ګ ښی څ ی ځ ی څ ی ښی Ρ ځی ی ی ی ی ړی.

337- : څ ی ی ځ ځی ی ښ ی څ ی ځی ی ځ ړی ځ ی ی ی ی ړی.

338- : ی ډ ی ی ی ی ی ړی ǁ ړی ی ی ی ړی ی ی ځی ښ ی ی ړی ځی ی ړی.

339- : ځی ټ ی ټ ی ړی ǁ ی ی ځی ړی.

340- : ړی ځی ګ ی ی ی ځی ی ی ړی ی ی ړی ی ځ ی ǁ ټ ی Ǎی ږی.

341- : ځی ی ښی ی ی ی ی ی ی ږی ړی ی ړی.

342- : ی ی ی ǁ ی ځی ړی ی.

343- : څ ی ی ځ ڼǘی ی ی ѡ ی ړی.

344- : څ ی ی ځ ړی ږی ی ی ځ ځی ی ی ځ ړی ی ی ی ی ی ی ړی ی ځ ی ځی ړی.

345- : څ ی ږی ړی ی ی ǁ ړ ځی ړی.

346- : ځ ی ی ړی ی ی ی ځ ی ی ʘ ی ی ی ړ ړی ی ځ ی.