ی
ی
ی ی
ږ
 

:

ی ی ی څ ځی ښځ () څ ځی ښځی ی ی.

431- : ی ډ ١ ګ ی ی ی ږ څ ی ځی.

432- : ی ښځی ԁ ی ی ږی ی ی ی ی ښځی ی ی ی ځ ی ی ږی.

433- : ی ی ی ی ښځی ی ی ی.

434- : ی () ښځی ښځ ی ی јی ی ی.

435- : ی ی ږی ی ی ی ی ښی ی ی ښی ی ږی ی ی.

436- : ښځ ی ی ی ی ی ږی ی ښږی ی ی ی.

437- : ږ ی ځی ډ ځی ږی ی ی ځی ږ ی ی.

438- : ړی ی ځی ی ی ی ځی ی ی ځ ǘ ی ځ ی ی ی.

439- : ی ټ ی ځی ی ځی ی ځی ی ی ی ی ی څګ ی ی ځی ځ ږ څ ǘ ی ǘ ږ ی ی ی ټ ی ځی ی ی ی.

440- : ی ړی ԁ څ ԁ ی ی ԁ ی ی ړی ځ () څ ی ځ () ی ی ی ی ړی ځ ځ ی څی ځ ی ԁ څ ی ی ی.

441- : ی ځی ی ی ی ǘ ی څګ ی ی ی ځی ی ی ی ځ ی ǘ ټ ځی ډ ی ی ځی ی ځ ی ǘ ی.

442- : ی ی ی ی ځی ډ ځی ږ ی ږی ی ی ی ږی ی ی ی ی ی ی څ ځی ی ی ی څ ځی ی ی.

443- : ی ی ی ی ځی ډ ځی ږ ی ږی ی ی ֡ ǘ ǘ јړی ږی ǘ ټ ی ی ړی ټ ی ښځ ی ی ځی ړی.

444- : ی ی ړی ی ی ی ӡ ی јړی.

445- : ی ی ږی ی ی Șʡ ځ ټ ړی ی ی ړی ږ څ ړی ی ی Ș ی ی ټ ی ی ی ی.

446- : ی ځی ږ ی ی ǘ ی ی ځی ی ی ی ځی ی ی ی ړی ی ی.

͘:

447- : څ ی:

ړی: ی ځ ځی ی ځی ی ӡ ρ ی ځ ی.

: ټ ی ی ͘ .

: ̡ ی ی ښځی ρ څ ځی ی ځی ی ی ی ځی ږ ړی ښځی ی ȡ ی ی ی.

448- : ځ ی ښځی ی ی ځ јړی ی. ښځ ی ډ ځی ی ی ی ږی ΁ ی ځی јړی ړ ی ی ی ځ ی ړی.

449- : ΁ ی ړی ǁ јړی ی ی ډ ی: ښځی ځی ی ی ړی ړی јړی ړی ړی څ јړی. ښځ ی ԁږ ځی ی ی ړ ی ԁ ړی ځ ی ړی څ ځ ԁ ځ ԁږ ځ ԁ څ јړی.

450- : ښځی ی.

451- : ی ړی ی ړی јړی ړی ی ړی ی јی.

452- : څ ړی ی ΁ ی ړی ی ی ی ی ټ ی ږی јړی.

453- : ی ړی ی јړی ړی јړی.

454- : ښځی څ ړی ځ ړی ی ی ρ јړی.

455- : ږی ښځ ی ی څ ی ی ǁ јړی.

456- : ښځی ړی ښځی ګ ی ی () ی ړی ی ی јړی.

457- : څ ی ی ی јړی ǁ ږی ړ јړی ی ی ړی.

458- : ښځی ј ډ ی ږی ی.

459- : ښځ ی: ǘ ی ی ړی.

460- : ښځ ځ ځ ی ځ ی ی.

461- : ښځ ځ ځ ړی ی ΁ Ԙ ړی ځ јړی ځ ږی ی ځ ځ ځ ی ړ ی.

462- : ی ښځ ی څ ǘ ی ځ ی ځی ی ړی ی ی ی ځ ρ ښ ی ی ی ی.

463- : ی ښځ ی څ ǘ څ ی ړی ی ی ړ ی ی ی ی ړی ی ی ی ړی. ی ی څ ړی ی ږی.

464- : ρ ی ی ی ی ی ی ی ی ړی څ ی ړی .

465- : ځی ځ ی ښځی ړی ی ی ړی ی ځی ی ی.

466- : ځ ی ږی ی ځ ځډی ږی ی ځ ړی.

467- : ښځ ځ ځډی ړی ځ ی ی ځ ی ږی ΁ ړی. ښځ ی ی ځ ړی ږی ی څ ј ی ی څ ی ی ی ښځی ρ ی ј ی ی ړ ی ی ړی ی ځ ړ ځ ی ی ی ی.

468- : ښځ ځ ی څ ǘ ی ځ ی ρ ی ځ ځ ј ډ ј ی ځ ړی ړی ی ځی ړی.

469- : ښځ ی ی ی ځ ړی ځ ی ی ږی څ ی ʘ ی ی ی ی ρ ی ړی ځ ړی ړی ی ځی ړی.

470- : ښځ ǘ Ԙ ړی ی ځ ρ ی ΁ ځ ځی ړی.

471- : ی ی ځ ј ځی ی ځ ړی ږی ϡ ځ ځی ړی.

472- : ځ ی ښځ ځ ی څ ǘ ړی ړی ی ی ی ی ړی ځ ځی ښی Иѡ ی.

473- : ځ ځی ی ی ρ ی.

ښځ ډ:

474- : ښځی ԁږ ډ ی:

ړی: ی ی Ϻ ښځی ی ی ی ی ی ټǘی ی ی ځی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

: ی Ϻ ښځ ی ی ی ی ټǘی ی ی ځی ی ی ی ی ی ی ی ی ځ ی ی ړی ځ: ځ ی څ ǘ ی.

: ی Ϻ ښځ ی ځی ی ی ی ی ی ی ی ی ړی ځ ی ی.

څ: ی ښځ ی څ ی ی ی ټǘی ی ړی ی ی ی () ی ړی .

ځ: ی ښځ ی ی ی .

ԁږ: ی ښځ ی ΁ ی ړ ΁ ͘ ی ی ی ږی.

1- ی ی :

475- : ی ښځی ی ی ی ی ی ی ی.

ړی: ښځ ی ی ی ی ټǘی ی ی ټǘی ǘ ی ی ی ی ی ځ ی ی ځ ǘ ی ی ی ی .

: ښځ ی ی څ ǘ ږی ی ی ی ټǘی څ ځی ی څ ی ی ی ی ښی ی ی ١ ی ی ځی. ی ی ی ښی ی ی ی ی .

: ښځ ی ی ی ی ټǘی ʡ ی ی ی ی ځی ډ ی ځ ډ ǘ ی ی ی ټ ځی ی ی ی ځ ی ځ ǘ ځی ډ ی ی ی ټ ځی ی ی ی ځ ǘ . ی ځی ی ځ ǘ ی ی ی ړی ی څ ی ی ی ی ځی ǘ ی ی ځی ی ی ی ی ځی ی ی ځی ږ ډ ǘ ی ی ی ټ ی ځی ی ټ ی ی ښځی ځی ی.

476- : ښځ ی ی ی ی ی ی ځی ی ی ډ ی ی ی Ǎی ی ځی څ ځډږی څ ی ی ی ͘ ی ښځی ی ړی. ږی ی ی ځی ǘ ی ی ځی ړی ړی.

477- : ښځ ی ی ی ی څ ځی ټ ځی څ ځی ی ی ټ ی ځی ډ ی ټ ی. ځی ډ ی ی ی ΁ ځ ی ی. ی ی ی . ی ځ ځی ړی ړی. ټ ځی څ ځی ی ی ټ ی ډ ځی ی ټ ی. ځی ډ ی ځی ی ی ی ی ی ځ ړی ځی ړی ټ ځی څ ځی ی ی ټ ډ ځی ی ټ ی ډ ی ځی ֡ .

478- : ښځ ی ی ی ی ځ څ ځ ی ی ټ ی ځی ډ ی ټ ی ځی ډ ی ځی ی ی ی ی څ ځی ی ټ ی ی ی ֡ ړی ځی ی јی. ځی څ ځ ی ی ټ ی ځی ډ ی ټ ی ډ ی ځی ی ی ی ی څ ځی ی ټ ی ی ی ֡ ی јړی.

479- : ښځ ی ی ی ی ځی ډ ی ǘ ی ی ی ی ځ ځی ږ ی ټ ځی ی ی ی ځ ی ځ ǘ ځی ډ ی ( ی ځ ځی ی ی ځ ځی ǘ ی ځ ځی ی ی) څ ډ ی.

1- ټ ی ی ړی ی ځ ی ی ی ǘ ی ځ ی ښځ ټ ړی ی ی ی јړی.

2- ړی ی ځ ی ټ ی ځ ی ښځ ټ ی ړی ی ی јړی.

3- ړی ی ځ ی ځی ی ړی ی ځی ډ ی ی ی ټ ی ړی ی ی ځ ی ی ځ ی ی ی څ ی څ ԁږ ی ی ی ځی ǘ ی ی ځ ی ی ی ی ی ی ګ ی ځ ی ی ی.

4- ړی ی ځ ی ی ړی ی ځ ی ځی ږ ی ی ټ ی ځ ǘی ی ی ј ړی ګ ی ی ی ی ښځی ړی.

480- : ښځ ی ی ی ی ی ی ΁ ځ ی ی ی ی ی јړی ی ډ ی ی ی Ǎی ی ښی ی јړی ښی ی ځی ی ی ځی ټ ی ی ј ړی ګ ی ی ی ͘ ړی ی ځی ړی ͘ .

481- : ښځ ی ی ی ی ډ ځی ی ی ی ی ځ ی څ ښی ی ی ی ی ځی ی څ ښی ی ی ی. ښځ ی ی ی ی ی ړی ځی ی ځ ځی ی ی.

482- : ښځ ی ی ی ی ΁ ی ی ځ ی ږ ډ ځ ی ی ǘ ځ ی ی ی ǁ ړ ی ی ی ј ړی ګ ی ی ی ͘ ړی.

2- ی :

483- : ی ښځی ی ی ی ی ی:

ړی: ښځ ی ی ی ی ټǘ ی څ ځی ǘ ی ځ ی ی ی ی ی ی ځ ی ی ړی ځ ԁږ ځ ی څ ǘ ی ښځ ی ځ ΁ ړی ځ јړی.

: ښځ ی ی څ ǘ ږی ی ی ی ټǘی ی ی ښی ی ی ١ ی ی ځی ی ی ی ښی ی ځ ی ی ی ښی ی ی ی ی ړی ʡ ی ی ی ی ښی ی ښی ی ښځ ی ړی ځ ΁ ړی ځ јړی.

: ښځ ی ی ی ی ټǘی ʡ ی ځی ډ ی ی ǘ ی ی ی ټ ځی ی ی ی ځ ی ځ ǘ ځی ډ ی ږ ډ ړی ی ړی ځی ځی ی ښځ ړی ځ ΁ ړی ځ јړی.

484- : ښځ ی ی ی ΁ ی ی ځی ی ی ډ ی ی ی Ǎی څ ی ښی ی ͘ ی ښځ ړی ږی ی ی ځی ǘ ی ی ځی ړی ړی.

485- : ښځ ی ی ی ډ ځی ی ی ی ی ښی ی ΁ ΁ јړی څ ی ی څ ی ی ی ړی. ی ی ΁ јړی ی ټ ځ ی ځ ی ځ ځی ځی ی ی ی ΁ јړی ګ ی ی ږ ی ی څ ی ی ی ډ ΁ јړی.

486- : ښځ ی ی ʠ ی ΁ ΁ јی ځ ی ړی ی ΁ ړی јړی ښځ ی ʡ ړی ځ ی ځ ځ ǘ ځی ی ی ΁ ی ځی ی ی ړی ځی ی јړی.

487- : ښځ ی ی ی ΁ ΁ јړی ΁ ی ی ی ځ څ ی ی ی ځی јړی.

3- ی :

488- : ښځی ی ی ی ی ی:

ړی: ښځ ی ی ځی ی ی ی ی ی ی ی ی ی څ ځی ی ی ی ی ږی. ړی ړی ځ ځ ځ ی ی ی ځ ځی ږی.

: ښځ ی ی څ ǘ ږی ی ی ی څ ځی ی ی ی ښی ی ښی ی ځ ی ی ښی ی ی ی ی ی ی ی ی څ ځی ی ی ی ښی ی ی ږی. څ ځ ی څ ځی ی ی ښی ی ی ښی ی ځی ی ځ ځی ږی.

: ښځ ی ی ی ی ی ځی ډ ی ی ځ ډ ǘ ی ی ی ی ړی ی ی ی ی ډ ی ټ ځی ی ی ی ځی ی ځ ǘ ځی ډ ی ځی ی ټ ځی ی ی ی ځ ځ ی ǘ ی ږی. ی ځی ی ځ ی ǘ ی ی ی ړی ʡ ړی ځی څ ی ځی ی ی ی ځی ǘ ی ی ځی ی ی ʡ ی ی څ ی ی ی ی ځی ډ ږ ǘ ی ی ی ټ ځی ډ ی ی ځی ږی.

489- : ښځ ی ی ی ډ ځی ی ی ځی ډ ی څګ ی ټ ی ی ی ډ ی ǁ ی څ ځی ی јړی ټ ی ی ی ډ ی څ ځی ښی څ ځی ی ښی ی ځی ی ی ښی ی ځی ی ی ی ځی ی јړی. ی ځی ی ی ښی ی ځ ی ډ ی ځ ی ֡ ی ځی ی ی ښی ی ځ ی ږ ی ی ځی څ ځ ی ټ ی ځ ی ֡ ی јړی.

4- ی:

490- : ی ی ښځ ی څ ی ی ی ټǘی ی ړی ډ ځی ی ی ټ ی ی ی ډ ی ΁ ی ځی ی ځی ی јړی ږ ی ځ ځی ی јړی. ǁ ȡ ځ ځی ی ی ځی ی ی ی ј ړی ی ځی ړی ی ی ی ښځی ρ ΁ ړی ΁ ی ډ ځی ځی ی ځی јړی ǁ ځی ځ ѡ ی ی ځی ی ی ځی ړی ی ی ј ړی.

491- : ی ډ ځی ی ی ی څ ځی ی ښی څ ځی ی ی ښی ی ی ی ښی ی ږ ی ځی ډ ځی ی ی ی ښی ی ی ی ی ی ښی ی ی ی. ی ی ښی ی ږ ی ځی ی ΁ ΁ ګی ځی ی ځی ی ی јړی ΁ ږ ځی ډ ځی ی ی ی ړی. ی јړی ځی ی ی ړی. ځی ی ی ښی ی ی ی ی ښی ی Ǎی ځ ځی ی ی ځی ړ ی ځ ځی ی ی ی ړی ی јړی ی ځی ی ی ړی.

5- ی:

492- : ی ی ښځ ی ی ړی ی ډ ځی ی ی ټ ی ی ی ډ ی ΁ ΁ ډ ی ی ی ی јړی.

493- : ی ډ ځی ی ی ی څ ځی ی ښی څ ځی ی ی ښی ی ی ی ښی ی ږ ی ځی ډ ځی ی ی ی ښی ی ی ی ی ښی ی ی ی ځی ی ی ښی ی ی ی ی ی ښی ی Ǎی ځ ځی ی ی ځی ړ ی ځ ځی ی ی ی ړی ی ړی څ ی ښی ی јړی ϡ ΁ ΁ ړی ی јړی.

494- : ی ډ ځی ی ی ی څ ځی ی ښی څ ځی ی ی ښی ی ی ی ښی ی ی ځی ږ ځی ډ ی ǁ ړی څ ی ی ښی ی јړی ΁ ΁ ړی ی јړی.

6- ی:

495- : ی ی ښځ ی ΁ ی ړ ډ ځی ی ی ی ځی ی ی ی ښی ی ځی јړی ی јړی ی ی ښ ی ǁ ړی ځی ی јړی.

ی :

496- : ی ی ی ښځ ی ی ی ی ی ی ښی ی ړی ی ی ځی ځډږی ј ړی څګ ی ږی ی ځی ړی ړی. ړی ی ی ځی ځډږی ښی ی ǁ ی ځی ی ځی ړی ی ړی ی ځی ǘ јړی.

497- : ښځ ی ی څ ی څ ϡ ی ی ی ی ΁ ی ی ی ی ځی ی ځی ی ی ی ګځی ی ی ی ی ی . ی ړی څ ی ǘ څګ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ږی.

498- : ی ی ϡ ی ړی څ ځی ی ی ی څ ی.

499- : ښځ ی ی ی ی ی ی ی ځی ی ځ ǘ ځی ږ ی ړ јړی.

500- : ی ځی ډ ی ی ی ښی ی ځی ډ ی ی ی ی ښی ی ی ځی ی ښی ی ړی ی ی ی ښی ϡ јړی.

501- : ښځ ځی ǘ ی ږی ی ی ی ΁ ړی څ ګ ی ی ځی ی ی ی ی ځی ی ی ړی ی ی ځ ړی ͘ ړی.

502- : ښځ ځی ǘ ی јړی ی ی ی ی ښږی ږ څ ړی ی ǘ ړی ΁ ځی ړی ǘ څ ړ ګ ی ړ ی څګ ی ی ی ځی ی ړی ځی ǘ ړی ځی ǘ ی ځی ړی ی ږ ځی ی ځی ځی ږی ی ǘ ږی ړی јړی ی ی ځی ږی ی ی ځ ј ړی ی ی ځی ј ړی ښ ی ځی ی ј ړی ی ړی ځی ځی ی څ ǘ ټ ی ی ځی ΁ ی јړی ی ځ ځی ړی ړی ی ځی ړی.

503- : څ ځی јړی ړی ږی ځ ی ی ځ ځی ړی ړی څ ځی ګ ی ی ړی ږی ی ځی ی ړی ی ځی ی ی.