ی
ی
ی ی
ږ
 

͘:

527- : ی ی ی ځ ی ی ښځ ی ی ی ǁی ی ډ ی ښ ی ی ی ی ی ی ی ΁ ی.

528- : ی ی ی ی ږی ی ی ی ی ښ ی ی ځ ی ی ی.

529- : ی ی څ ی.

530- ی ( ) څ ی ځ ی ی ډ ړی ی ږی ی ی ګ ی ʘ ړی.

531- : ی ډ ړی ی ږی: ; .

532- : ی څ ی ځ ی ی ږی ځی ی ځ ی ی.

533- : ی ی ρ ј ʡ ȡ ی ی څ ځ ی ( ) ی ی ی څ ی ی.

534- : ځی ښ ی ښښ ӡ ی ګ ډ ی ډ ړ ښځ ځی ښ ی.

ګ ͘:

535- : ګ ی ړی ی ی ګی څڼ ړی ښ ی ړی ټ Ǎی ԁ ړ ی ځی ی ړ ی څ ښ ړی ی ړی ړی ی ړی څ ی ی ی ی ی ی ښ ځډی ی ی ی ی ړی ی ګډی.

ښ ځ ͘:

536- : ځ ښ څ ی ی ی ړی څ ږی څ څ ړی ټ ی ګ ړی.

537- : څ ی ی ړی ږی ی ی.

538- : ړی ی څ ی ی ړی Ԙ ګ ی ړی.

539- : څ ږی ځ ښ ی ځی ړی ګ ی ی Ԙ ی ی ی ړی.

540- : ځ ښ ρ ی څ ی.

541- : ښځی ی ښΡ ی ړ ی ی ی څ ړی ی ښځ ی ی ړ ی ی ی.

542- : څ ی: ی ی ی: ی ǘړی ی ی ښ ړ څ ی ی ی ی ǘړی ی ړ ی.

543- : ΁ ښΡ ځ ρ ی څ ټǘی ی ی ی څ ړ јړی. ړی ΁ ی ی ټǘی ǁ ی ی ړی ی ی ړی. ΁ ی څ ی ټǘی ی ی ی ی ی ټǘی јړی ی ی ړی ی ړی.

͘:

544- : ی ی јړی.

ړی: ی ی.

: ی ی.

: .

545- : ډ ی ی ړی ږ ی ی ی ی ی.

546- : ی ی ی ǁ ی ی ی ی Ǎی ږ ی ی ی.

547- : څ ρ ړی ی ی ی ړی јړی ځی ی јړی ګ ی ښ ډ ړ ی.

548- : ی ی ی Ǎی ی ی ځی ی ی јړی.

549- : څ ی јی ی ǁ ی ږی.

550- : څ ی јی ی ی ی ( ) ځی ρ ځی ړی ی ی ی ی ی ی.

551- : څ ی ی. ښ ی ی. څ ی ی ی ی ی ی څګ ی ѡ ی ی јړی څ ی ј ی ی.

552- : ی څ ی ډ ی јړی څ ی ی ټ ی ښ ړی.

553- : ښځی ښځی јړی ی ی ΁ ړ јړی ړ ی ی ΁ ی јړی څ ی ی ΁ ړ ړ ΁ ړی.

554- : ی ی ی ی ی ی ی ډ ی јړی ښځ ی ی ی ی ی ډ ی јړی.

555- : ј ی ی ی ی ښځی ی ی ΁ی ی ی ѡ ѡ ی ړ ی ی ی ی ی ی јړی. ښځی ρ ښځ ی ی ی ی ی ی ړ ی ی ی ی ی ی јړی.

556- : څ ی јی ړ ړ ښځی ی ښ ی ی ځ څ ی.

557- : ی څ ی јی ګی ړی ږی.

558- : ځی ی ی ځی јی ځی ی ی ټ ј ǘ ی.

559- : ی ی ی څ ی ی ی ړی ی ی ی ی.

560- : څ ی ړ ی ی јړی ρ ی ی.

561- : ی ی ј () ی ړی ρ ی.

562- : ی ی ی ځی јړی.

563- : څ ی јی ΁ ړ ځ ی ږی ی ی ږ ی څ ی ږی څ ژ ږی ډ ږی ی ی. ǁ ی јړی.

͘:

564- : ی ټ ی ګ ی ی ړی.

565- : ګ څ ګ ی ی ټ ړی ښ ی ی ی څ ښ ی ږی. ǁ ږ څ ښ ی ټ ټ ړی ښ ی ی ښ ی ی ی ږ ی ی ړ ړ ی. ی ی ی ی ی.

566- : ی ی јړی ی ډ ی ی ی څ ی Ԙ ی ی ی () څ ی څ ی ی ډ ګ ی ی څ ی ی ی ی.

567- : څ ړی ی ی ی (ی ی) څ ی ړی ی ΁ ی ی ی ټǘی ځی ټǘی ی ی ی څ ی.

568- : ی ړ ی څ ښځ ځ ی ګ ښځ ی ږی ی јړی ی ړ ی ړ ی ی јړی ړ ی ی ی ړ ی څ ښځی јړی.

569- : ΁ ی څ (څ) ی.

570- : ی ی ی ټ Ҙ ی ی ی څ ښ ی.

571- : ی ی ΁ ی څ څ ړی ی ΁ јړی څ ړی.

572- : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی څ ی څ ښ ړی ی.

573- : ی ی ی ی ی ړی.

574- : ی ښی ټ ټ ی ی ی ی Ǎی Ԙ ی.

575- : ټ ی ښ ښی ښ څ ړ ی ی ی ښی ی ړ ړی ی ی ی ګ ښی ښ ړی ی Ԙ ی څ ی ی ړی.

576- : ΁ څ ی ځ ځی ځی ی ړی ښی ی ښ ی ی ی ړی ی ی ی ی ږی ځ ی ی ی ی ړی.

577- : څ ی ی ړی ی ړ ی ی ټ ی Ԙ ی.

578- : ی ΁ ړی.

͘:

579- : ی ʺ ی ی ی ګ ښ ړ ګ ی ی ی ی ی ی ړی ی ځ ی ی ی ی.

580- : ء ړ ځ ی څ ی ی ړی ی ی.

581- : ښ ی ی ړی څ ځ ی.

582- : څ ی ρ ړی ی ی ی ړ ی ی ی ی ی ΁ ښ ډ ړی ړ ی ړی.

583- : ښځ ی ړ ی ړ ی ی ی څ ی ځ ښ ړی ړ ی ی ی.

584- : ی ی Ԙ ѡ ښ ړی ρ ړی.

585- : ی () ړی ځ ی ی ی ږی ی ډ ی ی ی ی.

586- : ی ی ړ ږی ی ی.

587- : ی ګی ښږی.

ځ ͘:

588- : ځ څ ی ی ѡ ѡ ی ԁږ ی ی.

589- : ځ ی ی ځ ی څ ی ی ی ی.

590- : څ ی ړی ځ ړی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی Ԙ ی څ ی ی ټ ی ځ ی ړی.

591- : څ ی ځ ی ی. ی ǁی ی ډ ی ی ځ ی ی ښی ی ځ ی ی ی.

592- : ځ ی ځی ځی ښ ړ ی ی ږ ښ Ԙ ی.

593- : ځ ی څ ی ی څ ی ځ ی څ ی ی څګ ی ی Ԙ ی.

594- : ځ ی ږی ځ ی ړ ی ځ ی ی Ԙ ی.

595- : ځ ی ځ ی ی ی Ԙ ی.

596- : ځ ټ ی ی ی ی څ ی ښ ی ټ ړی.

597- : ځ ړ ړی ټǘی ړی ځ ی .

598- : څ ی ی ځ ړ ړی ی ی ی څ ی ی ی ځ ړی ږی ی ځ ړی. ی ځ ی ړ ښ څ ی ی ی ی ړ ځ ړی ی ځ ړ ړی.

599- : ړی ی ی ټǘی څ ځ ړی ی ی څ ی څ ی ی ǁ ȡ ی ی јړی.

600- : ی څ ځ ړی ی ی ی.

601- : ځ ښ ړی ښځ ی ځ ی ی ġ ی ی ی ښ ی ی ی ځ ρ ی ځ ړی.

ځ :

602- : ځ ځ ʘ ی ځ ی ځ ʘ ی ډ ی ی ی: ړی ʘ ی: .

ʘ ی: .

ʘ ی: .

څ ʘ ی: ښځ ی ی: ځ ʘ ی. ښ ی ړی ʘ ی: . .

ʘ ی: .

ʘ ی: .

څ ʘ ی ی: .

ځ ʘ ی. ښځ ی څ ʘ ی: .

603- : ی ʘ ی ی ېی ی ځ ΁ ډ څ ځی.

604- : څ ی ځ ی ʘ ی ی ی.

ځ :

605- : څ ی ځ ی:

ړی: څ ی ځ ی ی ی ی ړی ی ی ږی ی ړی ځ ږی.

: ی څ ی ی ځ ی ځ ښځ ی ی ی ږی.

: څ ښ ځ ړی.

څ: ʘ ړی.

ځ: ی ږ ی ی ی ی ښی ی ږی.

ԁږ: ځ ړی.

: ʘ ی ړ ی ی ځ ی ښ ی.

: څ ی ږی.

: ځ ی ډ ړی.

: ځ ی ی: .

: ځ ځی ړی ی ګ ځ ρ ډ ی.

: ښځ ځ ی ځی ږی.

606- : ځ ی ی ی.

ښ ͘:

607- : ی ی ځ ښځ ړی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی څ ږی ځ ی ی ی ی ړ ی ی ی ی ی ښ ټګ ړی.

608- : ښ ځ ی ښ ځی ی ی () ښږی.

609- : ی ی ی ی ی ی.

610- : څ ښی ړ ی ی ی ښی ی ی ړی څ ی ږی ځ ښ ړی. ښی ی јړی ړی ځ ی ښ ی ړی ی Ǎی ی ښږی ی ړی ی Ǎی ی ی ځی Ǎی ی ی ǘ ی.

611- : ږی ی ښ ی ی ی ی ډ ی ی ی Ǎی.

612- : ګ Ǎ څ ی څ ی.

613- : ښځ ړ ی ی ړ ی ی ی ښځ ی ی ی Ϡ ی ی ی ی ǁ ړی.

614- : ښ () ښ ی.

615- : ښ ځی ی ی ی ی ځی ی ی ټی Ǎی ی.

616- : ی ځی ښځ ړی ښ ځی ی ښ ρ ی ی ی.

617- : ښ ړی ی ګ Ǎی ړ ی ی ړی ډی ی ځ ی ی ځ ی ی ی ښ јړی ړ ځ ی јړی ی ی ی ډ ځ ی ی ی ی ښ ρ ی ی ی ښ ی.

618- : ی ی څ ږی څ ښ ښ ی ی ښ ی ښ ښ ی څ ږی ی.

619- : څ څ ی ړ ی ی ی څ ړی څ ړ ړی.

620- : ی ړ ی ی () ρ ی ی Ǎ ی ی ټ ټ ړی Ԙ ی ی ړ ی ی ښځ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی څ ی ی ی ی ی.

621- : ړ ی ی ی ی ی څ ی ی ی ی ی ی ړی ی ګډی.

ښ :

622- : ی (ی) ړی ی ښ ړی ګ Ǎی ی ښ ی Ǎ ښ ګ ښځ ی ی ګ ړی ی ρ ډ ی څ ی ځ ښږی ی ږږ ی ی ځ ښږی ړی څ ی ښږی ی ی ځ ښږی ی ی ښ ی څ ی ښږی ښځ ی ښږی ی څ ی јی ښږی ښښ ټ ی ی ی јړ ی ی ښ ښ ی ی ی ښښ ټی ړی ی ښږی ی ښ ی ړ ړی ښ ټ ښږی ی ګځی ی ښی ږ ی ږ ښږی ږ ی ی ј јړی ی ی: ( ) ځی ی ی ی ی ی ی ی ی: ( ) ی: ( ) ځی ی ی: ی: ( Ȑ Ȑ: ) ی: ( ) ځی ی ی: ( ی: ).

623- : څ ی јی ږی ی ʡ څ څ ښ ی ښی څ ځی ΁ ی ی ی Ǎی ی: ( ) ښځ ی څ ی ی ی ی ښږی ی ΁ ی ی јی ښږی.

624- : ی ړ ړی څ ګی ځی څ ړ ړی ښ ښږی ی () ی ښی ښ ی ی ښږی ګی ړی ی ی ј ی ښښ ښ ړی ی: ( ).

625- : ی ړی ی ی څ ی ی ی ی ی јړ ی ړی.

626- : ښ ی ی јړی ی ی ј ی ځی ی ښ ی ی ی ځی ی ρ ډډی ی ی ډډی ړ ی.

627- : ی ΁ ګ ګ ړی ی ی: ρ ی ی () څ ړی ͘ ړ ړی ی ی.

628- : ی څ ګ ی ړی ځ ی.

629- : څی ګ ی.

630- : ی ګ ΁ ی څی ړی ښځ ΁ ی ړی ی ډ ی ی ی ΁ ښ ی ړی ړی јړی ټ ړی ی ی ی ځی ی ی ی ǁ ړی.

631- : ی ی ړ ΁ ډ ړ ړی.

ځ:

632- : ی ړی ԁ ј ځ ړی ی ی ی ی ړی ј ی ј ی ی ی ځی ی.

633- : ځ ړی ԁ ږی ی ښ ی ԁی ړی ځ ځی ی.

634- : ړی ی ښ ی ښ ی ځډږی ځ ی ړی ԁی ی ځډی.

(ی ) :

635- : ی څ () ی ی ی ی ځ ی ی ی ی ی Ԙ ی.

636- : ګ ی څ ی ی ی.

637- : ی څ ځی ی:

ړی: ی ځ ی ښ ی ی ځی ی ی ی ی.

: ی ی ښ ی ی ی ی ی ی ی јی ښږی ګ ی ΁ څ ی ی ی ی ی ښ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ړی ی ی ګی (ګی) ښځ ړی ی ډ ی ی ډ ی ρ ی ی ی ړی.

: ی ی ښ ی ی ږی ی ی ی ښی ی ی ی ی ی ی ی ښ ی ی ږ ی. ځ ښ ی ی ی ی ځ ږی.

څ: ρ ړی ی.

ځ: ی ځی ی ی ی ی ځی ی ټی ی Ǎی ښ ړی.

ԁږ: ی ρ ی ی ډ ی ړی ړی ی ی ښځی څ ی ښ ی.

: ږی ی څی ړی ی ښ ی.

: ړی ی ښ ی ی ړی ښ ړی ی ی ړی ی ی ښږی ی ی.

: ړی ی ی ښ () ځ ی ډ ی ی ځی ی ی ی ګ Ǎی ی ی ی ی ی ی ی ډ ی ځ ړ ѡ ی څ ړی ی.