ی
ی
ی ی
ږ
 

:

ځی ځی ړی:

ړی ځی : ی.

642- : ی ی ی ګځی ی څ ی ǘی ی څګ ی ځ ی ړ ښ ی ی ګ ځ ی څ ی (ی) ی ځ ی ی ځ ړی ځ ی ی ی ی ی ځ ټ ړی.

643- : ی څ ی ښ ړ ګ ی ی ی ی ی ی ځ ی ی ی ی ځ ټ ړی.

644- : ی ی ټ ی.

645- : څ ی ځ ی ږ ی ی ( ) ρ ی ی ی ځی ی ټ ړی ی ی ی ی ρ ی ګ ی ځی ی. ی ǁ ρ ی.

646- : ی ΁ ی ګځی ی ی څ ی ی ږی څ ی ی ی.

647- : јړی ی ΁ ѡ ی ګځی ی ی ړی څ ی.

648- : ځ ګځی ړی ځ ی ی јړی ږی ی ی ی ګځی.

649- : ځ ټ ړی ړی ی ځ ی јړی ږی ی ی ی ګځی.

650- : ځ ΁ ځ ږی ټ ی ی ی ی ړی ځ ږ ی ی څ ی ی ڼ ړی ګځ ی.

651- : ټ ی څ ځ ږ ی ګ ړی ځ ی ی.

652- : څ ی ی ی ی ی ځ ړی ځ ږی ی ټ ړی ی ځ ی ی.

653- : ټ ړی ځ ړی ځ ږی ځی ی ټ ړی ځ ی ی.

654- : ځ ʡ ی ږی ی ΁ ړی ی څګ ی ی ی ΁ ی ړی.

655- : ځ ی ږی ی ΁ ړی ی ی ی ΁ ی ی ی ړی.

656- : څ ی ی ږی ی ی ړی ی ځ ی ی ی ی ی ی ځ ی ړی.

657- : څ ی ږی ی ځ ΁ ړی ی ی ی ړی (ګ) ړی ځ ی ی څ ی ی ځ ځی ړی.

ځی:

658- : Ӂ ځ ی ی ی څ څ ږی ی ړی.

659- : ښ ρ څ څ ی ړی ی ی ړی څ ی څ ی ړی. ډ ی څ ی. ی ړی ی ی ی ړی.

660- : Ǎ ی ی ی ρ ړی ړی څ ی ږی ګ ی ی ی ی ΁ јړی ی ړی.

661- : څ ی ی ی ρ څ ی.

662- : څ ی ی ږی ښی ړی.

ځی:

663- : ΁ ځ ږی ږی ی ی ی ی ی ځډږی ړی ی ی ړی ی ی ی ی ړی.

664- : ی ړی ی ρ ی јړی څګ ی ی ګ ځی ی څ ρ ی ړی.

665- : څ ی ګی ی ρ ی ړی.

666- : ی ړی ځ ږی ی ی ی ی. ی ی ځ ړی ځ ږی ځ ی ی ی ځ ρ ی.

667- : څ ی ݘ ی ی ړی ی ږی ی ی ی.

څ ځی:

668- : ږی ی ی ΁ ګی ی ی ی ی ښځی ی ړ ی ی ږی ی ی ی ی ی ځی ړی ږی ی ی ځ ځی јړی ړی ګ ی څ ی ځ ی ی ږی ی ی ړی ړ ی јړی ړی.

669- : ǘی ی ρ ی ΁ ی ی څښ ی ǘی څښ ρ ږی ځ ړی ΁ ρ ړی јړی ǘی ړی.

ځ ځی:

670- : څ ی ی ی ی ږ ی ی ی ړی ی ځ ρ ی ږی ی ځی ځ ړی. ی ی ی ړی ی ی ځ ځی ړی.

ԁږ ځی:

671- : ښی () ی ی ی ښی ی ښی ی ی ی ښی ی ځی ړی.

ځی:

672- : ږ ی ی ی ړی ټ ځ ځی ږی ړی.

673- : ځ ځډی ی ی ړی ځ ی ی څ ی ی ځ ځی ړی.

674- : څ ی Ԙ ی ی ړی ځ ρ ږی ړی.

675- : څ ی ږی ړی ی ρ ی ی ږ ی ګټ ی ږی ځ ی ځ ړی ρ ی څ ΁ ی ړی ی ی ړی.

676- : څ ی ی ږی ځ ی ځ ځ ی ځ ړی ی ځ ρ ی ی ځ ړی ړی.

677- : ی ی ی ی ی ړی ځ ی ی ی ځی ړی ړی ی ځ ی ی ځی ړی ی ی ړی ی ځ ځی ړی.

ی ی:

678- : ګ ټ ډ ǘ ی ی ی ټی ښ ګی ی.

679- : ګ ډ ډ ډ ډ ډ ی ی ډ ی ی ی ګ ړی.

680- : ی ګ ټ ډ ی ړی ی ԡ ی ی ړی. ړی ی ټی ړی ټی ی ی ی ځ ړی ی ځی ړی.

681- : ی ی ټ ی ړی ړی ی ی ی ټی ړی څ ی ړی ټی ی.

682- : څ ی ی ی ی ی ړی ی ړی ی ی ی ی ی ی ی ځ ړی ړی.

683- : ی ګ ی ړ ی ی ګډ ی ی ی ړی ی ږ ی ی ی ګ ځ ی ی ی ګ ی.

684- : ی ی ی ړی ی ړی.

685- : ټی ی ی ی ځ ǘ ځ ړی.

686- : ی ی ی ǘ ی ǘ ی ی ی ی ǁ ځ ړی ی ځی ړی.

687- : ی ی ی ی ړی ږی ځ ی ړی ځی ړی.

688- : ی ی ی ی ی.

689- : ی ی ΁ ځ ی ی ی ی ږی ی ږی.

690- : ږی ی ی ی ی ړی ی ی ی ګ Ǎی ی ΁ ی ی ǁ ی ی.

691- : څ ی ی ځی (ی) ی ی ی ی ی ځ ړی.

692- : ی ی ی ی ړی ی ی ی ی ټی ی ړی ی ږږی.

693- : ځ ړ ځ ی ی ګ ی ی ی ی ګ ی ی ی.

:

694- : څ ی ی:

ړی: .

: ی ی ی ی.

: ی ښ ټ ی ړ ی ځ ی ښ ځی ځی ړ ǁ ځ ښ ی.

څ: ی ی ښ ټ ښ ټ ی .

695- : ی. ی ی ړی ی ډ ی: ځ ی ی ږی ځ ی ږی ی ی ړی ښ ی ی ی ړی ی ځ ی ی ږی ځ ی ږی.

͘:

696- : ی (ږ) ځی ړی ی څ ړی ږی ړی ی ډ ی ی ی ی ټ ی ی ی.

697- : ی ρ ی ړی ټ ړی ړ ټ ړی ګ ځ ی.

698- : ی ǁ ړ څ ښ ړی ی ی ځی ړی ځ јړی ی ی ی ی.

699- : ی ټǘی ی ی ی ӡ څ ی ټǘی ځی ځی ړی ړی ی () ی ی ی ی ی ړی ی ی.

700- : ی ی ǘ ی ی ی ی ی ځی ی ړی ی ی ی ی ړ ( ټ ) ړی.

701- : ρ ګی ی ی ی ی ی ښی ی ړی.

702- : ی ی ی ټ ی ی ړی ی ی ی ړی ږی ی ی ی ی ی ټ ی ی ړی ی ړی ټ ی ی ی ی ی ږی.

703- : ی ښ ی ی ښ ی ی ی ی.

704- : јړی ی ی ی ی ګ ځی ی ټ ړی څ ی ړی ی .

705- : ی ی ی ړی ی. څ ی ږی ΁ јړی ی ϡ ΁ ی ی ی ی ی ږی.

706- : ی ړ Ԙ ړی ی ړی () ړی ی ی. ځی Ԙ ړی ی ځی ړی ړی ی ی.

707- : Ԙ ړی ی ړی ی ی.

708- : څ ی ی ی ǁ јړی ځ ځ ρ ړی. ی ρ ړی ځ ی ی ی ی ی ځ ړی.

709- : څ ی ی ی ږی јړی ی ی ږی ډ ی ی ځ ړی ږی ی ی ی ږی ړی ځ ړی ږی ځ ړی.

710- : څ ی ی ی ی ړی ی ی ΁ ځ ړی څ јړی ی ی ځ ځی ږی ځ ځ ځ ځی ǁ ی. ی ځ ځ ګ ی ی ځی ړی.

711- : څ ی ی ی ی ړی ی ی ځ ی ԁی ځی ی ډ ټǘی ی ړی ی ړی ʡ ی ی ی ځ () ی.

712- : ړی ی ږی.

713- : ی ی ی ی ی ی.

714- : څ ی ی ی ړی څ ی ی ی ړی.

715- : څ ی ی ی ړی ړی ی ρ ی ړی ړی ی ی ی ړی ی ی ړی ړی.

716- : ځی ړی ی ځ ρ ی ځی ړی ی ی ی ی ځی ړی.

717- : ځی ړی ی ی ρ ځ ی څګ ی ځ ρ ی ی ړی ی ی ی ی ړی.

718- څ ی ی ی ی ړی ی ی ی.

719- : څ ی ی ی ړی څ ی ی ی ړی ی ی ړی ږی ځ ړی ی ړی ی ی ړی.

720- : څ ځ ی ځ ی ړی ځی ړی.

ړی: څ ځ ی ړی ځ ړی.

: ګ ی ی ځ ی ړی ځ ړی.

: ρ ی ځ ړی ږی ی ګځ .

څ: ځ ځډی ی ځ ړی.

ځ: ګ ی ږی ی ی ړی.

721- : ی ی ΁ څ ی ی څ ѡ ی ګ ی ی ښ ږی ټ ړی ړ ی ΁ څ ټ ړی.

722- : ډ ټ ǘ ړی څ ǘ ی ی ( ی) ځ ی.

723- : ړی ی ی ی ی ځی Ǎی څ ی ی ی ی ی ی Ǎی ǘ ږی. ی () ښ ی څ ی ځی( ی ی ځ ی څ ی ځ ږی ΁ ځی).

724- : ټ ǡ ی ی څ ی Ǎ ی ځی ښ ی ی ی ږی ǘ ټ Ǎی ټ ږی ی ی ږی ځی ډ ی ړ څ ښ ځی ی ګ ړی.

725- : څ ړی ی ړ ی ی ی јړی ړی ی ΁ ځی ی ړی څ څ ښ ړی ړی ی ѡ ی ډی ی ډی ږی ړی. ړی ړی ی.