ی
ی
ی ی
ږ
 

ځ:

1414- : ی ځ ځی ځ ځی ړی ѡ ښ ځ ی ی ډ ی.

1415- : ی ی ړی ځ ј ځ ځ ی ړی ј ԁږ ځ ی څ ډ ی ځ ډږی څ ږی ی څ ټ С ј (ګ) ی Ƙی ی ی ی ی ј ی.

1416- : ځ ی ی ی ښ ی ی ځ ј ړی.

1417- : ی ړی ی ځ ړی ځ ړی ځ ی ی ی ځی ځی ی ښ ی. ځ ی ځی ړی ی ځ ی ځډی ښ ی.

1418- : ی ږی ی څ ی ΁ ځ ی ځی ړی ړی ږی ی ړی ځ ی ځ ی ی.

1419- : ړی ځ ی ړی ړی ی ګ ی ړی ی ی Ԙ ی.

1420- : څ ی ځ ی ی ځ ی څ ږی ځ ړی.

1421- : ΁ ړی ی ځ ړی ј ی ی ی ی ی ی ځ ړی.

1422- : ی ځ ږی ړی ګ ځ ی ی ډ ځ ی ی ړی.

1423- : ی ځی ځ ی ځی ځ ږی ړی ΁ ځی ځ ی ی ی ΁ ځ ړی ګ Ǎی ی.

1424- : ΁ ځی ځ ځی ی ږی ړی ΁ ځ ی څ ځ ی ځی ی څ ی ی ی Ԙ ی ګ Ǎی ی ځ ی ی ړی ږی څ ځ ی ρ ځی ی (ړ) ی Ԙ ی.

1425- : ی ی څ ړی ی ی ړ ی ی ړ ړی ی ǁ ی.

1426- : ړی ږی ی ړ ړی ی ی ی ړی ږی ی ړ ی ړی ΁ ی ی ی ړی.

1427- : ی ږی څ ی ی ړی ځ ی ی ی ی ی ی ړ ړی ی ǁ ی.

1428- : څ ی () ړی ی ښی ی ی ی ړی ی ښی ی ی ی ړی.

1429- : ځی ځی څ ړ ی ځی ډ ږ ړ ی Ԙ ی. ځ ړ ښ ی ی ړ ی ږی ړ ی ډ ی ی ی ی ځی ی ی.

1430- : ټی ی ǁ ی څ ی ی ی ډ ړ ی ی ړی ی ی.

1431- : ځ ی ړی ی ی ښ ږی ی ږی ځ ی ی ی ړی.

1432- : ʘ ځ ʘ ی ی څ ی ی ړی ی ی ʘ ی ی ی ړی څ ی ʘ ی ږی.

1433- : ږی ځ ړ ی ی ی ی ړی ږی ځ ی ی ی ړی.

1434- : ږی ځ ی ږی ی څ ΁ ی ی ی ړی.

1435- : ځ ږی ی ځ ی ی ځ ړی ی ځ ی.

1436- : ځ ځ Ԙ ړی ی ړی ی ی ی ږ ی ی ی ځ ی ی ی ی ی ј ی ځ ی ی ی.

1437- : ځ ځ ی ی ی ړی.

1438- : ی ی ړی ی ی ی ی ړی ی ی ی ی ړی ǁ ړی ی.

1439- : ځ ځ ی ړی ړی ی ی ی ی - ǁ Ԙ ی ی ی ړی ی ی ځ ی ی ځ ی ی.

1440- : Ԙ ړی ی ی ړی ښږی ی ی ی ړی.

1441- : ی ј ی ړی ј ږی څ И ی ی ی ځ ی ډ ی ј ږی ј ږ ی ј ږی ی ی ځ ی ی ډ ی ړی ј ј ی ΁ ځ јړی څ ځ ځی ی.

1442- : ی ј ی ړی ј ږ ی Ԙ ړی ی ј ی ی ͘ ی.

1443- : ی ј ی ړی ی ј ږ ی ј څ ړی ی ی ی ړی ړی څ ی ј ږی ΁ ځ ړی ј ی. ځډږی ی ی ځ ی ی ړی.

1444- : ځ ی ځ ړی ی ј ړی ј څ ړی ځ ی ډ ی ј ړی ځ ی.

1445- : ږی ی ځ ی ړی ږی ʘ ښی ی ی ړی څ ځ јړی ږی ی ړی ʘ ی ی ΁ ځ ړی ј ی.

1446- : ږی ǁ ږ څ ږی () ی ړ ی ډ ی ږی ј ی ی Ԙ ی.

1447- : ی ی ی ږی ښځ ی ی ږی ی ی ځی ی ګ ګ ی ی ښځ څ ښځی ی ی ږی څ څ ښځی ی ښځی ږی.

1448- : ځ ځ ی ږی ی ډ ی ځ ی ی ښځ ی ی Ԙ ی ی ښځ ی ی ښځ ی Ԙ ی.

1449- : ځ ځ څ ی ی ی ی ږی ی ځ ی ی ږی ی ی ډ ΁ ځ ی ی.

1450- : ی ی ی ځی ځی ځ ډ ی ګ ی. ی ځ ی ړ ی ی ǁ ی ځی ځی څ ډ ی ګ ی ی ی ی ځی څ ځی ی ی ړی څ ی.

1451- : څ ی ړی ی ی ی ګ ډ ی ځ ی ی.

1452- : ځ ځ څ ی ی ځ ډ ګ ی ځ ی ی ږی ی.

1453- : ټ ځ ی ړی ی ی ی ږی ټ ی ړی ی ګ ډ ی ی ځ ډ ی ډ ی ی ږی ی ی ډ ΁ ځ ی ی.

1454- : ј ړی ی ی ی ګی ښی ځ ښږ ی ګ ړی ړ ی ی ی ی ی ی ј ځ ی ی ړی ځ ی ی.

1455- : ی څ јی ځ ј ی ی ړی ΁ ځ ј ی ј ی ی ی ښی ی ږی ی ی ی ј ځ ی.

1456- : څ ј ی ږی ی ړی ی ј ږی ǁ ړی څ ј ړی ړی.

1457- : څ ј ړی ی ی ی ی ی ј ځ ی ږی ښ ی ی ځ ړی.

1458- : څ ی ی ی ј ږی ی ј ږی ځ ی ی.

1459- : څ ی ی ی ړی ی ی ј ږی ړی ړی ی ی ډ ј ږی ی ی ړی ی ی ی.

1460- : ړی ږی ی ј ی ی ی ړی ی څ ږی ی ړی ј ځ ی ی.

1461- : ی ی ړی ј ی ی ј ږی ی څ ј ځ ی ی ј ږی ی ی ی ځ ی.

1462- : ی ی څ ј ی ی ј ږی ی ړی ј ځ ی ی ی ځ ږی ی ی ی.

1463- : ی ی ځ ی ی ی ی ځ ی ی ږی ی ځ ږی ځ ی ی ی ړی ј ږی ی ړی.

1464- : ی څ јی ی јی ځ ی ی ј ј ی ی ی ځ ی ی ږی ی ی ځ ʡ ځ јی ی ی ځ ی.

1465- : ځ ی ږی ړی ی ی ی ړی.

1466- : څ ی ј څ ی ی ј ی ی ی ی ړی ږی ځ ی ی ګی ښی ځ ښږ ی ګ ړ ی ړی ی ځ ی ږی.

:

1467- : ۡ ی ی ځ ډ ځی ړی ی ی ښځ ǁ ی ښ ږی ی.

1468- : ی Ԙ ی ی ړی ی Ԙ ړی ΁ ی ی ی ړی.

1469- : څ ی ړ ځ ی ی ی څ ی ی ځ ی ړی. څ ی ځ ی ی ی څ ی ځ ی ړی.

1470- : څ ی ځ ی ی ی څ ی ځ ی ړی ǁ څ ی ی څ ی ځ ی ړی.

1471- : ځ ړی ږی ړی ی ځ ی ǁ ړی.

1472- : ی ی ی ی ی څ ی ړی ǁ ȡ ږی ړی.

1473- : ǁ څ ی () (ی) ی ی څ ی ی ړی ی ی.

͘:

1474- : ی ی ټǘی ی ړی ځ ی ی.

1475- : ځ ټ ΁ ی ړی ј څ ј ی ی.

1476- : ѡ ښ ځ ړی ј ی څ ړی ی ږ ی ی ی ښ ی ړ ی Ԙ ی.

1477- : ی ی ی ی ی ی.

1478- : ی ړی ږ ی ی ږ ی ی ږی ږ ځ ی ی.

1479- : Ԙ ړی ی ږ ی ږ ی ږی ږ ی څ ږۡ ی ی ی ی.

1480- : ی ی ی ګ ځ ړی ј ی ی ځی И ی.

1481- : ʘ ی ی ی څ ʘ ی ږی ʘ ی.

1482- : јړی ځ ی Ԙ ی[1]. ی ړی јړی ځ ی ی ی јړی.

1483- : ʘ ځ ی Ԙ ی ی ږی څ ی ی ی ی.

1484- : څ ځ ږی ی ј ږ څ ځی ړی. ډ ځی ړی ړی ی ی ځ ی ی ځی ړی.

1485- : ј څ ړی ј ی ј ړی ځی ړی ی ј ډ ی ј ی ځ ی ј ړی ی ј ږی ړی ځ ی ی.

1486- : ړی ی ی ی ی ړی ړ ی ی ی ډ ی ј ی ځ ږی.

1487- : څ ی ی څ ړی ی ړی څ ی ی ی ړی ځ ی ی ړ ј ی ځ ی ږی.

1488- : ј ی څ ړی ی ی ږی ј ی ړ ی ځ ی ی.

1489- : ی څ ړی ی ی ی ی ی ی ی ړی ی ړی ږی ږی ی ی ی ړی ی څ ږی ږی ی ړی ړ ی ی ځ ی ی ځی ړی.

1490- : ј ړی ی ی ی ړی ږی ړی ј ړی ځ ی ی ګځی ی ی ږی ځ ی ی ǁ ړ ј И ی ی ی ړی ј ډ И ی.

1491- : ј ړی ی ی ی ګځی څ ی ږی ړی ی ږی ځ ی ی.

1492- : ی ړی ړی څ ږی ځ ی ی.

1493- : ј ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ј ړی ږی ړی ړی څ ی ی ځ ځی ړی.

ی ځ ی:

1494- : ی ی ږی ی ړی ږی.

1495- : ی ی ځ ی ی ړی ی ږی ی.

1496- : ی ( ) ږی.

1497- : ی ی ی ړی ړی څ ږی ی ʡ ј ځډی ګ ږی ټ ی ړی ی ی ی.

1498- : ی И ی ړ ی ΁ ړ ړی ی ی ډ ړ ړی.

1499- : ј ږی څ ی ړی ړی ی ځډی ږی څ ږی څ ی ی ی ی.

ی ځ ی:

1500- : ی ځی ی ی ځی ږی.

1501- : ی ځ И ی ی ی ی.

1502- : ی ی ګ ځ ј ځی ی ی ځ څ ی ی ړی څ ی ی ی ځ ړی ی ږ ی څ ځ ی ځ ی.


[1] ی ǁ ځ ی ی ځ ځی ړی.