ی
ی
ی ی
ږ
 

  ځ :

1600- : ګ ځ ی ځی ی ړی څ ړی ی јړی ی ځی ړی. څ ځی ړی ی.

1601- : ی ی ی ی () ( ) ی ی ی ی ی ړی ړی ی ρ ښی.

1602- : ʡ ټǘی ی ږی. ړی څ ځ ی ρ ی ی ی.

1603- : ځ ځی ی ی ځی ړی ځی ړی ی ښی ی ی.

1604- : څ ی ځ ړی ږی ی ځی ړی ی ځی ړی ی.

1605- : Ԙ ړی ی ځی ړی ی څ ی ځی ړی ی ی ی Ԙ ړی ی ی.

1606- : څ ی ی ځ ی ږی ځ ړی څ څ ډ ی ی.

1607- : ښځی ښځی ی ی ی ځ ړ ښ ΁ ʘ ړی.

1608- : ځ ږی ځی ی ږی ی ی ګ ښ ځ ی ځی ی.

1609- : ړی ی ځ څ ړی ځ ی ی ځی ړی.

1610- : څ ځ ړی ځ ږی ǁ ټǘی ښښ ی ی ځ ځی ړی ښږی ی ی ԁی ځی ړی. ځ ی ی ټǘی ښږی ړی ځ ځی ړی ښ ډ ښږی ی  ی ԁی ځی ځ ړی.

1611- : ځ ځی ړی ی ی. ǁ ی ړ ی јړی ی ځ ځی ړی ی ǁ ځ ی.

1612- : څ ی ځ ړی ځ ی ړی ټ ی ی ی ی ی ی ټ ځ ΁ ځی ړی ی ځی ړی ی څ ی јړی ځی ړی ی ی ی ی ی ی څ ی јړی ی ړی ی ( ړی) څ ی ی څ ی ی ښ ی ړی.

1613- : ځ ی ړی ΁ ځ ی څ ځ ی څ ړی ی ړی ی јړی ټ ځ ی ړی ( ) ΁ ځ ی.