ی
ی
ی ی
ږ
 

͘:

1801- : ی ږی:ړی ګټ. : (). : ګ. څ: . ځ: ی ډی ی ی () ی ځی. ԁږ: ګړی (ی). : ځ ی ی څ ی. ͘ ی.

1- ګټ:

1802- : ړی ځ ځی ړی څ ړ ړی ی څ څ ډی ی ځ ی ږی јړی.

1803- : ړی ی ښی څ څ ی јړی.

1804- : ښځی ی ی ی ډ ی ی ږی ΁ی ړ ګ څ ی څ ړی څ څ ی јړی.

1805- : ږی ږی ی ی јړی ǘ ړی ی ی јړی ی ی ی ی јړی ړی јړ ی. ګټی څ ی јړی јړی ګټ ی ی ی јړی ی јړی څ ښ ی јړی څ ی (ړی) ی ی.

1806- : ی ږی ګټ ی ډی ډی ی ګټی ږی ی ی ی јړی ډی ی ګ ی ی ی.

1807- : څ څ ی јړی.

1808 : څ ی څ څ јی ټ ی ځی јړی څ ړی ی ρ ی јړی.

1809- : ټǘی ΁ ړی ښږی څ ړی څ څ ی јړی.

1810- : ی Ҙ ی ی څ څ ی ی јړی څ ی јړی ی ګټ ی ی ی јړی ی ړی څ ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی јړی.

1811- : јړی ی ی ی څی ی ی ځ јړی ی ځ ی ی ی јړی ړی ی. ی ی څی ی ی ځ ی ی ی ی ځ ی ی ی ځی څی ی څ ښ ی.

1812- : ی ی ی јړی ی јړی ی ړی ی ځ ی ی ی ی ی څی јړی څی јړی ی څ ړی ی ی څی јړی ځ ی ی ځ ی ځ ی ی ځی ی څی څ ړی ی ی ی ی ی ی ی ی јړی јړی ǁ ی ځ ǘ ړی. јړ ǁ ځ ǘ јړی.

1813- : ی ی ی јړ ی ی ځ ړی ی ی ی ځ ی јړی ی ی ځ ی јړی څی јی ی څ ی.

1814- : ی ی ی јړ ی ښ ی ی ځ ږی. јړی.

1815- : څ ی ی ی ښښ јړی ږی ی јړی څ ی ی ی ټ ی ی ګټی څ ی јړی.

1816- : ѡ ȡ ګ ی ګټ ږی ی ی ی ی څ ی څ څ ځی јړی څ ی ی ی ی ګ ی ی ی  ګټ ځی ی ګټ ړی ی ږی.

1817- : ی ی ځ ګټ ی ی јړی ی ј ی ځډی ј ی ټǘی ی.

1818- : څ ګټ ړی ځ ړی څ ګ ګټ څ ی јړی.

1819- : ی ی ی ګ ی څ ړی ځ ی ی ی ګ ی ی ی ی څ ړی ی ی јړی.

1820- : ی ی ی јړی ی ی ګ ی څ ړی ی ی ی.

1821- : ی ی ی ی څ ګټ ی ی ی ی ی څ ړی ی ی ی ی څ ړی ی Ϙ ګټ ږی ی ی ځی ǘ ی јړ ی.

1822- : ړ ړی ی ی ګ ی څ ړی ی ډ ګټ ی ځی ǘ ی   јړی. ی ی ی څ ړی ی ځی ǘ ی јړی.

1823- : څ ی ی ی ی ګټی ی څ ی ځی ǘ ΁ ی ی ی ی јړی ښی ی څ ګټ ی ګټی ږی ی ی јړی.

1824- : څ ی څ ی ی څ ی څ ی ی څ څ ږی јړی څ ګټ ی څ ړی ی ی ګټ ړی څ ښ ی ی ی ی ګټ ړی.

1825- : ی ځ ړی ی ی ګټی څ ی ی ځی ی ی ی ی ی ی ځ ګټی څ ی ی.

1826- : څ ی ګټی ړ ی ی ی ی ی ی څ ی.

1827- : څ ی ګټی ځ ǘ ښǘ () ی ی ی څۀ ډ ی ی ی ی ی څی ی ړی ی.

1828- : ی ی ی څ ی ی ښښ јی ی ډ ی څ ږی.

1829- : ی ی ځی ی ی ی ی ی ښ ی ی ی ی ی ی ځ ګټی څ ی ی јړی ډ ی ی ی Ӂ ړی.

1830- : ی څ ی ј Ӂ ی ی ΁ ی څ ګټ ی څڅ ږی ی ړی څ ی ځډږی ځ ی ǘی ی ی ی јړی.

1831- : څ ی څ ګټ ړی ی ی ی ی ی ی ΁ څ ګټی څ ی.

1832- : ګټی څ ی ΁ ǘ ی ی ی ی јړی ی јړی ی ی ی ی ی ډ ی ی ی ی.

1833- : ګټی څ ( ј ) ی ی ی ګټ ړی ی ی ی ی ی јړی. ی ی ی ی (ی ټ ی) ی јړی. ښځ ͘ ی ی ی ی ی ی јړی.

1834- : څ ګټ ړی ی ی ګټی څ ی ی ړی (ږ) ړی.

1835- : ی څ ګټ ړی ΁ ی څ څ ړی ړی څ ړی ګټ ړی ی ی ی ځی څ ی څ ړی.

1836- : ј ږی.

1- څ ی ی ګټ ی јړی ی ی ΁ ړی.

2- ی ی ی ړی ی ی ړی ی ی јړی.

3- ی ی ی ړی ی ی ړی ی ی ځی ی ΁ ټ ی ΁ ګټی څ јړی ی јړی јړی.

4- ی ی څ ړی ΁ ځی ړی ی ځ ی ј ی ی ی ی ګټی څ ј ΁ ړی.

1837- : ټ څ ګټ ړی ΁ څ ړی ی ی ی ګټ څ ΁ ی ی ی ی ΁ ګټی څ ړی ی.

1838- : ډ ی ی ړی ј څ ی ی ږی ی ی ی ی ی ی ی ځ ړی ј ږی ی.

1839- : ی ی ی ی ی јړی ړی јړی Ԙ ی ګ Ǎی ی.

1840- : څ ړی ی ی ړی څ ј ی.

1841- : څ ی ی ی ی ی ی ی ی ځ ی ټ ړی ј ځ ړی јړی.

1842- : څ ی ی ی ړی ی ی ټ ی څ ی ګټی ځی ΁ ی.

1843- : څ ی ی ΁ ګټی јړی ړی ی ی ی ی јړی ј јړی څ ی ی ړی.

1844- : ی ی ی ی ګټ ړی ی ی ی ј ی ǁ ی ی јړی ړ ی ی ی ی јړی.

1845- : څ ی څ ی ی ی јړی ی ی ګ ی јی ی څڅی јړی ی ی: ی ځ јړی ی ی ی јړی.

1846- : څ ی Ϙ ی ی јړی ѡ ګ ی ΁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ړ ځی ی ږی јړی. ډ ی ی ی ی ږی ی ی јړی. ګټ ی ی څ ی ی ی ی јړ ی ی ی јړی ΁ ټ јړی.

2- :

1847- : ѡ с ӡ Ӂ ډ Ә ޡ ̡ ګ ی ی ی ی ی ی ی јړ ی.

1848- : (15) ی () ی ړی ږی ی јړی څ ړی څ ږ ی. ی ی څ ی ړی ږی ی јړی.

1849- : څ ی څ ګټ ی ږی څ څ ی ی.

1850- : ګ 嘡 ځ ګ ګ ǁ ږی ی.

1851- : څ ی څ ی ړی јړی څ ځی ی ی ځ ی ی ی ځی ی ی.

1852- : Ԙ ړی ی څ ی ی ی ی ی ی ړی ی ی ی ړی.

1853- : څ ی څ ی 15 ږی јړی.

1854- : ی ǁ ی ی ړی څ ی څ ځی ی ځ ی څ څ ی ړی ټ څ ی ی ی јړی.

1855- : ی ی ی ږی ی ډ ی ی ټ ګټ ګټ ی ی ډ ی ΁ ړی ی ږی.

1856- : ځ ی ی ړی ی ډ ځی ړی ږی ی ی ی ی јړی ړی ږی. ځ ی ی ګټ ړی ږی.

3- ګ:

1857- : ګ ی ی ځ ی ړ ټ ی څ ړی ی ی ی ګ ی.

1858- : ځ ی څ څ ی ګ ړی ΁ ی јړی.

1859- : ګ ǁ (105) (15) ی. ی ی ی ګ څ ړی څ ی ړی (105) Ә (15) Ә ږی ǁ јړی.

1860- : ځ ی څ ی ی ګ ړی ږی ی ځ ی ΁ ږی јړی јړی ی ی јړی ی ی ی ځی јړی ǁ ټ ی ځی јړی ی څ ی ΁ ږی јړی.

1861 : څ ښ ی ځی ښ ی ړی ی (15) ی јړی څ ځی ړی ی ی ی ږی ی ګ ی ی ی ی ی ی.

1862- : ګ ړی ی 15 Ә ی څ ی јړی.

1863- : څ ی ړی јړی ی څی ی јړی ی ی ǁ ی ړی ی ی څ ی څ ی (105) (15) ی ǁ јړی ی ړی ΁ ی ی څی јړی ǁ јړی.

4- :

1864- : ی ی ګډ ی ی ی ی ی ی څ ی ټ јړی ј ی ږی. ǁ ی ( ی ) јړی.

1865- : ی ږی ی јړی ی ی څ ی.

1866- : ګډ ی ږی ی ی ی ړی ی ی ږی ټǘی ی ی Ԙ ړی ی ډ ی ی ی ی ی јړی ی ی ډ јی ی јړی.

1867- : јړی ږی ی ډ ǁ ی ږی ډ јړی.

1868- : јړی ی ی јړی ی ړی. ی ی ی јړی ی ی ی јړی. ګ Ǎی ی ی.

1869- : ی ی ږی ی ی ټǘی څ ی ږی ی څ ی (Ԙ) Ǎی ϡ јړی.

5- ی څ ځی:

1870- : ی څ ړی ی ی ی ی څ ی ړی ی (18) ږی јړی څ څ ی ی څ ǡ څ ی ی ی ی څ ӡ څ ی ی ی ی ی (18) ږی јړی.

1871- : ی څ ی ړی ی (18) ږی јړی څ ی јړی ی څ څ ی.

1872- : ی ی ی ی څ څ ی.

1873- : ی ی ی څ ی ږی ی ړی ی ړی ی ی ی јړی.

1874- : ږی ی ی ړی ی ی 18 ډ ی ی ی јړی ړی ی ی ی ګټی јړی.

1875- : ی ی ی ځ ځی јړی.

1876- : ی ی ی ی (18) ډ ی јړی. څ ړی ی (18) ی ǁ ی.

1877- : څ ی ی () ی јړی څ څ ی ی јړی.

1878- : ی ی ګ ړی ی ړی ǁ ی јړی ی ی ړی ΁ ی ی ی јړی.

6- :

1879- : ځ ی ( ) ړ ی څ ږی.

1880- : ی څ ی ږی.

7- ځ ی ی څ ی:

1881- : ی ځ څ ی ځ јړی ی јړی Ԙ ی ѡ Ϙ څ ی ځ ی څ ړی ځی јړی Ϙ ځی څ ړی ځ ی ځی (ј) Ԙ ј ی ی څ ی ی ړی.

1882- : ی ځ ی څ ی ی څ ړی ی јړی ړی ځ ږی ځ څ јړی.

1883- : ی ځی ړی ی ړی ړی ی څی јړی ی јړی ړی ی څی јړی Ԙ ی.

1884- : ځ څ ی јړی ځی ی ی ړی ی јړی ǁ .

1885- : ی ی ی ی ځ ی ǁ ی ی ی ځ ی јړی.

:

1886- : ړی: ی ی ǁ јړی ی (ی ) ی ی јړی ی ( ) ی ی ی څ ΁ јړی ړی.

1887- : ی јی ی ی ی ΁ ی ږی јړی ی ی јړی ی јړی.

1888- : ی ی ی ی ی ǁ јړی.

1889- : ی ی ږی јړی ی ی ی јړی.

1890- : ی ی ј ی ږی јړی ی ی څ ј ی ǁ јړی.

1891- : څ ی: ږی јړی ګ Ǎی ړی ګ ځ ی ی ی ړی ی ی.

1892- : څ ی ΁ ښ ی ی ږی јړی ی ړی.

1893- : څ ی ی ǁ ی јړی ی ΁ څ ی څ ی ښځ ی ی ی څ јړی. ی ΁ ΁ ی јړی ی ی.

1894- : ی ی ΁ јړی ی ی څ ی ǁ ی ی ΁ څ јړی.

1895- : ی څ ی څ ی ی ی څ јړی ږی јړی.

1896- : ی ی څ څ ړی.

1897- : ښ ( ی) ی   ړی ی ی ی ښ ی ی ی ی ړ څ څ ی ځ ړ ټی ړی ځی ی јړی ټی ی ړی څ ی ی.

1898- : ΁ ښی ی јړی ی ی څ ی ی ی ښ ی ټی ړی ј ځ ړی څ ی јړی ی ی ړ څ څ ی.

1899- : ΁ ښی ی ی ی ښ ی ی ړ څ ی ΁ јړی ځ ړی څ ټی ی ړی ی ی ی ǁ ی ی јړی ښ ړ ی ǘ ی.

1900- : ی ی ΁ څ јړی ی ی څ јړی.

1901- : څ ی ړی ی ی ΁ ځی ی ǁ јړی ΁ ځی јړی.

1902- : ی ی ی ښی څ ی ډ ی ی ی ی ی ړی ی ی ی ی څ ی ښی.

1903- : ΁ ړی ړی ی јړی ΁ ی ی ی ی ی јړی 4/1 څ ی ی јړی ړی ځ јړی. ΁ ی ی ی ی ځ ی ی ی ј ی ی ی јړی.