ی
ی
ی ی
ږ
 

() ͘:

ښځ ږی ډ ی: . ی ی ټǘ ی ی ښځی ی ی ډ ی ی ی. ی ی ی ی ټǘ ی ښځ ځ ډ ړی ی ښځی ی ی ډ ی ږی.

2483- : څ ی ی ځی ښځی ی ی ΁ ښځ ی ی ی ی.

2484- : ی ی ښځ ی ی ی ی.

2485- : ښځ څ ړی ی ی ی ی ی ی ګ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

2486- : ښځ څ ړی ی ځی ی ی ځی ټǘی ښځی ی څ ی ی јړی ی ی ی ړی ځی ی ی ی ی ښځ ټǘی ځ ړ ی ی.

2487- : ی ی ی ی ی ی ښځی ی ی ځ ρ ډ ړی ی ی ی.

:

2488- : ΁ ښځ ی ړی ښځ ی: ʘ ی ی (ی ځ ی ړ ی ټǘ ی) ی ی: (ی ی ړ ) ی. ړی ی ی ښځی ی ښځی ی: ی ی ی ی: ی ی ޡ ی.

:

2489- : ΁ ښځ ړی ی ی ټǘ ښځ ی: ʘ ی ی ی ی ی: ʡ ی. ړی ړی ښځی ی: ی ی ی ی ی: ی ǡ ی.

:

2490- : څ ی:

ړی: ی ی ی ښځ ΁ ی ی ی ی ی ی څ ی ی ی ی ی ړی ΁ ی () () ی ږی.

: ښځ ی ی ی ی ΁ ښځ ی ښځ (ʘ ی) ی ی ی ځ ړی ( ) ی ځ ړی ښځی ی ( ) ی ی ښځ ی ړی ړ ی.

: څ ی ی ی ی ی ی ی ږی ΁ ی ځ ی ی.

څ: ړ ی ی ϡ ړ ټǘ ی ی ړی. څ ی څ ی ی ی: ʘ ی ی (ی ی ړ ΁ ی ی) ی: ی ی ړ ځ ی ʡ ی ټǘ ی ی.

ځ: ښځ ی ی ښځ јړی ی ړ ی ی.

2491- : ی ی ی ی ړی ی.

2492- : څ ی ی ی ږی ی ی ی ی ږی ړی ی ګ څ ی ړی ی ی ی ی ډ ږی ǁ ی ی.

2493- : ښځ ړی ښځ ی ی ی.

2494- : ښځ ړی ی ی ی ی ی.

2495- : ی ی ی ΁ ی ی ی ی ی ی ړ ی ی ی ی ړی ګټ ی ی ی ځ ی ی ی ی ی ی ړی ړی ی ی ی Ԙ ی ی.

2496- : ѡ ی ΁ ی ښځ ی ی ی ښځی څ јړی.

2497- : ی ΁ ی ښځ ی ی ښځی ی ی ϡ ځ ی ی ی ی ی ی ښځی јړی.

2498- : ی ی ی ΁ ږی ړی ړ ړی ǘی ی ǁ ΁ ی څ ی ی ی ی ی.

2499- : ی ی ی ی ی څ ی ی ړ ی ی ی څ ی. ډ ی ړ ی ړی ی ی (ی) ی ړی ی ی ږی ی ی ی ی ډ ی ǘ ی ی. ی ی ړ ړی ی ی ی ی ی ی.

2500- : ی ی ی ǘی ی ی ی ی.

ی ږی ی:

2501- : ږی ی ښځ ی ی ی ړی ی ی ی :

ړی: ی . : ی . : (ی) . څ: ړی. ځ: ګډ ی. ԁږ: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی. : ښی ډی ی ی ی ی ی ی.

2502- : ښځ ی ی څ ړی:

ړی: ړ ی ی ښځ ږی ی ړ ی ی Ǎی ϡ څ ی ی ی ی ړی.

: ښځ ږی ی ړ ی ی ی ی ی ی ی ړی.

: ی ی ی ȡ ښځ ږی ی ړ ی ی ی ی ی ی ړی څ ی ی ی ی ړی.

څ: ی ی ښی ی ښځ ږی ی ړ ی ی ښی ی ی ی ړی. ټ څ ی ښځ ی ی ړی. ی ی ی ی ی ی ښځ ی ړی ړ јی ړ ی ی ی ښځی ښځی ی ړی ښځ ی ی ړی ی ی ی ښځ ړی ی څ ی ی ړ ی јړی.

2503- : ښځ ی ی ی ړی څ ی.

2504- : ی ی ی ی ی ړی ښځ ړی ړ ی ی јړی. ی ښځ ړی ښځی ی ړی ی ی ی ړی ټ ی јړی.

ی ښځی ی ی:

2505- : ښځ ی ښی ی ی.

2506- : څ ښځ ځ ړی څ ی ړی ی ښځی ѡ څ ړ ړی ږی.

2507- : ښځ ړی ی ړی ی ښځی ی څ ښ ړ ی څ ی ی ی ږی.

2508- : ی ښځی ی ځ ړی ی ړی ی ی ښځ ی ی ی ی ی ړی.

2509- : څ ړ ړی ی.

2510- : ړ څ ړ ړی ی ی څ ښ ی څ ی ی ی ی.

2511- : ښځ ځ ړی ی ی ی ښځ ی ی ی ی ی ښځی ړی.

2512- : ΁ ی ی јړی ی ځ ی ی ی ړی ی ی ږی ی ی ΁ ی ړی ی ی ی ی ښځی ی ی ی ړی ړی.

2513- : ی ی ΁ ی ی ی ی ڼی ړی ΁ ی ړی ښځ ی ی Ԙ ی.

2514- : ږی ړ ی ی ړی ړی ړی ی ی ی ی ی ی ی ی ړ ی ی څ ی ګ Ǎی јړی.

2515- : ښځ ی ی ی ی ی ی ښځ ی ړی ی ی ی ی ǁ ی ی ښځ ی.

2516- : څ ی ی ی ی ښځی ړی ګ ی ږ ی ی ی ی ښځی ی.

2517- : ی ΁ ړی ړی ی ی ړی.

2518- : ΁ ړی ی ړی ړی ی ی څ ی.

2519- : ی ښځی ی ی ړی ی ی ی ړی ښځ Ϙړی ی ړی ی ړی ښځ ږی јړی ړی ی ړی Ԙ ی ی ړی ی ړی ی ی ی ښځی څ ی.

2520- : ی ښځی ی ی ړی ږی ی ی ی ړی څ ی ی ښځ ړی (څ څ ) څ ی ی ( ) ږی ی ی ښځ ی ی ی ͘ ی ی ږی.

2521- : ی ی ی ښځی ی ی ی ی ړی.

2522- : ی ښځی ړی ی ی ی ښځی ځ ړی ی ی ړی څ ی ښځ ی ی ړی ډ ی څ ړی ی ښځ Ϙړی.

2523- : ی ښځ ی څ ی ځ ړی ښځ ږی ی ښځی ی ی ږی ښځی ی ښځ ږی څ ی ښځی ی ړی.

2524- : ښځ ځ ړی ی ی څ ښځ ی ی ښځی Ϙ ی ی ړی ی ی ښځ ږی.

2525- : ږی ښځ ړ ی ی ړی ی ی څ ی ی ځ ړی ږی ی ښځ ړ ی ی ړی ی ی ی ی ړی ی ږی.

2526- : ړ ښځ јړی ΁ ړ ږی ی ی ی ړ ی јړی ی јړی ړ ی ی ی ړی.

2527- : ی ښځی ی јړی ی ښځ ی ړ ی ی ښی ی ی ی ی ړ ړی Ԙ ړی ی ړ ړی ړ ی ی ΁ Ԙ ړی.

2528- : ړی ړی ی ѡ ږی ( ی) ی Ԙ ړی ی ږی ړ ی ǁ ږی.

2529- : ړی ی ړی ږی јړی ǁ ړی ړی ǁ ی ښځ ږی.

2530- : څ ی ی Ϙ ی ښځی ړی ی ی ښځ ی ی ی ی ی ښځ Ϙړی.

2531- : ښځ ی ی ی ړی ی ښځ ی ی ی ی ړی.

2532- : ( ) ی ی ړی ی ی ږی ښځ ړی ړ ی ی ږی ړی ږی.

2533- : څ ی ځ ړی ی ی ی ږی ی ړی ی ( ی ) ړی څ ی ی ړی.

2534- : ی ښځ ی ی ΁ ړ ږی ی ږی ړی ړی ړ ی ی ی ځ ړی.

͘:

2535- : ی ښځ ی ی ړ څ ځی ځ ی ړ ی ړی ړی ی ی څ ی ړی. ړ ړی ی ډډی ی ی ی ړ ږی ړ ړی څ ی ی ښځی ی.

2536- : ښځ ی ړ ړی ګ ډډی ی ی () ی ی ځ ځی.

2537- : ی ΁ ړی.

2538- : ښځی څ څ ډی ړ ی ړ ړی ښځ ی ی څ јړی.

2539- : ی ښځ ی ړ ی څ ړی ړ ړی ی ی ړ ی ј ѡ ی ی ړی. ړ ی ј ی ی ی ځ ځ څی څ ی ی Ǎ ی ی ΁ څی ړ ړی ی څی ړ ړ ی .

2540- : څ ښځی ی ԁ ی ی ԁ څ ԁی ی ډ ښځی ی ی ی ی ی ј ی ړی ښ ی ی ی ی څ ԁی ԁ ΁ ی ښځی ی.

2541- : ړ ی ی ډ څ ی ΁ ی () ړی ګ ی ǁ ͘ ی ی.

2542- : ټǘی ی ښځی ړی ی ښځ ی ی јړی.

2543- : ј ټǘی ښځ ی ی ړ څ ی ړی څ ړ ј ی څ ی ی ی ړ ی ړی ی ی ی ړ ی څ ی ړی.

:

2544- : ښځی څ ړ ی ی.

2545- : ړ ډ څ ی ΁ ی ј ړی ی ی ړی. ګ ی ǁ ͘ ی ی.

2546- : ی ښځ ی ږی ړی ی ړ ی ړی ی ی ړ ی ی ی څ ی ی ی ړ ی ی ی ړی.

2547- : ښځ ی څ ی څی ی.

2548- : ښځ ی ی ی ړ څ ړی ړ ی څ ړی.

2549- : ښځ ی ږی ی څی ی ی ی ی ی څ ړ ی.

2550- : ښځ ی ړ ی ی څ ځی ی ړ ځ ځی ی ی .

2551- : ښځ ړی ی ټǘی ی ی ځ ړی ی ΁ ړی ی ی ټǘ ی ی ړی ی ی ښځ ی ی ی.

2552- : ی ی ی ښځ ΁ ی ړی ی ی ΁ ړی ی ی ی ی ی ی ی ټǘ ږی.

2553- : ی ΁ ی ځی ی ی ږی ی ی ی ړ ړی ږی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

2554- : ی ښی ی ړی ټ ی ی ټǘ ی ی јړی ی ړی ی јړی.

2555- : ی ی ی ښځی ی ی ی ړی ښځ ی څ ی ی ی ی ی ی ښی ی ی ی ړی ړی ی ی ړی ږی ی ی ړی.

͘:

2556- : ښځی څ څ ی ی ی ی ی څ ی. ښځی ی. ی Ρ ښ ی ی ږی ی ږی ی.

2557- : ی ی ی ی ښځ ځ ی ټی ګی ږی ی ږی Ԙ ی.

2558- : ښځ ΁ ښ څ ټ ړی ی ی ΁ ښ څ ی ی ی ښ ږی ی ی ی ی ی څږی ټ ړی.

2559- : ی څ ی څ ی ی ی ی ی ړ ی ی ټ ګی.

2560- : ښځ ی ی ی ی ی ټ ګی.

2561- : ګی ښځی ښځی ی.

2562- : ښځی ډǘټ ی ډǘټ ی ښځی ړی ی ی ښځی ی ی ښځی ډǘټ ی јړی ی ډǘټ ی ړی. ښځی ډǘ ی ی ی ی ښځی ډǘټ ی ی ی ړی ښځ ی ی ډǘټ ی ی ډǘټ ږ ړی.

2563- : ښځی ی ی ی ی ګی ی ی Ԙ ی ی ی ی ړی ی ی ی ی ړی ی ګی.

2564- : څ ی Ǎ ی ی ګی ښږی ی ګی ی ی Ԙ ی.

ړ ی ی :

2565- : څ ی ی ږی ی ښځ ی ( ) ی ی ی ی ږی ی ښځ ی ړی.

2566- : ړ ړی ی ښځ ǘ ( ړی ښځ) ی ی ی ǘ ی ی ړی. ډ Ș ی ی ښځی Ș ی.

2567- : ښځی ټ ځی ی څ څ څ ی ی ځی ګ ړی ی ی ی ی څ ی ی ی ښ ږی ی ی Ԙ ی.

2568- : ښځی ی ټǘی ی ی ی ړی ی ی јړی.

2569- : ی ی ی ی ͘ ی ͘ ی ی ځ ی ړی ͘ ی ګځی ږی ډ ی ʡ ی.[1]

2570- : ښځ ی ړ ی ی ی ړی ی ی ی ی ی ږی ډ ی ښځی ی ی ی ی ΁ ړ ی ښځ ی ږی ی ښځی ی ی ی ښځ ی ی ی ړی ی ی ډ ښځ ړی ړی ګ ړی ړی ی ګ ښ ی ی ړی.

2571- : څ ی ی ی ړ ی ی ږی ی ͘ ږی ی ی ی ی.

2572- : څ ی څ ی ی ی ΁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ښځ ی ی ی ی ی ͘ ږی ی ی ی ی ړ ی ی. ړی ښ ی ی ی ی ی ی ی. ی ړی ړی ی ΁ ی ی ی ړی ړی ی ښ ی ی ړی.

2573- : ښځ ړی ی ی ښ څ ځی ړی ی ښځی ی ښ څ ځی.

2574- : ΁ ی ړ څ ی ی ی ی ی ΁ ی ی ی ښځی ړی ی ΁ ی ړی ی ی ی ی ړی.

2575- : ښځ څ ی ی ΁ ( ځ ړ) ړی.

2576- : څ ی ښځی ی ړ ی ړی ی ړی څ ی ږی ی ی ی ی.

2577- : ږی ی ښځ ی ږی ی ی ی ړی ی څ ی (ی ) ی ͘ ی ښځ ږی ی ډ ی ښځ ی ږی ی ( ) ی ͘ ی ی ښځی څ ړی.

2578- : ښځ ی ی ی ړی ی ړ ی ږی ی ی ی څګ ی ړ ǁ ټ ړی.

2579- : ی ی ښځی ړ څ ی ښځ ړ ښځ ی ی ی ی ښځ ړ ښځی ړی څ ړی ǁ ی ښځی څ ی.

2580- : ی ی ی ی ړ ی ړی ی ړی ی څ ړ ړی ی ی.

2581- : ی ی ی ی ی ړ јړ ی ( ) : ی ی ی ی.

2582- : ښځ ΁ ی ړ ړی ی ی ړ ړی ی ی ښځ ی ړ ړی.

2583- : څ ی څ ی ی ښځ ی ړی ی.

2584- : ی ښځی ی ړی ړی څ ی ی.

2585- : ی ښځ ی ی ړ ی ړ ی ی ی ی ͘ ی ړ ړی ړی ړ ی څ ی ړ څ ی ړی ړ ړ ی ی ړی ی ښځ (ی ) ی ړ ی јړی ی څ ی ǁ ړ ی ږی ی ی ړی ړ ی ی ی ړی.

2586- : ی ښځ ی ړ ی ی ی ګړی ګ ی (ј) ی ړی ی ړ ی ړ ی ی ی ی ړی ی ی ړ ی ی ی ی ړ ړی. څی ی ړ ی څ ی ی јړی ړ ی ی ی Ԙ ی ی ډ Ԙ ی ی ی ǘ ړی ی ی јړی.

2587- : ی ګ ښځ ږی ی ړ ی ی ړ ړ ی ی ی ΁ څ ښځی څی ی јی ښځ ړی ړ ی. څ ډ ی څی ј ږی ی ی ړی ی јی ښځ څ ړی څ ځ ی јی ښځی ړ ی ی ټ ړی ی ی ښځ ړی ی јی ښځ јړی ΁ ی јی ښځ ی ی څ ی ځی ی ی ږی ی ی ړ ړی ړ ی ی ځ ی ړی ی ی ښځ ړی ړ .

2588- : ټی ǘ ی ی ǘ ی ΁ ی ټ ړی ی ǘ ټ ی ږی ǘ ی ی ټی څ څ ښځ јړی.

2589- : ګ ږی ی ټ ږی ټ ړی څ ړی ǘ ی ی ښځ јړی.

2590- : څ ی ی ځ ی ښځی ړی ی ی ډ ی ی ی ی ی ی ی ǘ څ ړی ی ی јړی.


[1] : ی .

: ی ی ی () .

: ی ی () ګ .