Ön səhifə
Həyatı
Əsərləri
Din
Şər`i məsələlər
Kitabxana
Yeniliklər
Albom
 

Ayətullah �zma Fazil Lənkəraninin vəsiyyət naməsindən qismətlər

BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM
Sonuncu vəsiyyət: 01 Ramazan 1427-ci il.

-        Mənim İmam Xomeyninin (r.h.) "Təhrirul-vəsilə" kitabına yazdığım "Təfsiluş-şəriə� adlı şərhimə (indiyədək onun otuz cilidi �ap olunub)  məsləhət əsasında əməl olunsun. Əlbəttə ondan istifadə edən tələbəlin rahat şəkildə ixtiyarında qoyulsun və qalanlarını da �ap etdikdən sonra bu şəkildə əməl olunsun.

-        Birinci dərəcədə istəyirəm ki, bir hissəsi Bacəkdə olan evdə, bir hissəsi rəhmətlik atamın h�seyniyyəsindəki b�y�k otaqda və bir hissəsi də mənim g�nd�zlər oturduğum otaqda olan kitablarımın hamısını bir yerə cəm edəsiniz ki, m�raciə edənlərin ixtiyarında olsun. Əlbəttə, onlardan oğlum Məhəmməd Cavad �z şəxsi kitabxanası ���n lazım olanları g�t�rs�n və ikinci mərhələdə də məsləhət bilinən yerlərə verilsin.

-         Rəhmətlik Ayətullah atam (r.h.) tərəfindən vəqf olunan və bəndənin dəftərxanasının yerləşdiyi H�seyniyyədə c�mə g�nləri, məhərrəmlikdə və Fatimiyyə g�nlərində rovzə məclisləri təşkil olunsun. Əgər hansısa bir səbəbdən, məsələn sel, zəlzələ, yaxud da k��əyə d�şməsinə g�rə m�mk�n olmasa, başqa bir yerə k���r�ls�n.

-        Məndən sonra qalan mallar ya tələbələrin təqa�d�nə, ya da Əimmeyi-əthar (əleyhimus-salam) adına fiqhi mərkəzin idarəsinə sərf olunsun. Onun təyin etmək mənim vəsimin �hdəsinədir. Əlbəttə təqa�dlərin tam şəkildə verilməsi lazım deyil, bəlkə məsləhət bilinən qədər.

-         İstəyirəm ki, Londonda Əhli-beyt məzhəbini yayıb, d�nyaya �atdırmaq ���n bir mərkəz a�ılsın.

-         Lazımdır qeyd edəm ki, Məhəmməd Cavad və Əhmədağa uzun illərdir ki, bu dəftəri layiqli şəkildə idarə edirlər və he� bir muzd almırlar. Mən onlara təşəkk�r edirəm, ��nki, onların işləri, nəticədə İmam Zaman ağaya aiddir.

-         Mənim yaşadığım və Bacəkdə yerləşən evim h�rmətli xanımım Hacı xanım Lacivərdinin evidir. B�t�n ev, orada olan avadanlıq, xal�a, qab-qacaq və s. ona verilsin.

-         B�t�n bu sadaladığım işlərdə mənim vəsim oğlum Məhəmməd Cavad, nəzarət�i isə Əhmədağadır.

-         Sonda qeyd edim ki, mənə aid olan malların he� biri şəxsi malım deyildir, onların hamısı İmam malıdır və varislərimdən he� birinin bu malda haqqı yoxdur.

Məhəmməd Fazil Lənkərani


BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM

   Allaha həmd və sənadan, Muhəmməd və Ali-Muhəmmədə salam və salavatdan sonra gizli qalmasın ki, əziz �vladım Məhəmməd Cavad Fazil Lənkərani Allahın l�tf�, mərhəməti sayəsində və  mənim birbaşa nəzarətim altında ictihad dərəcəsinə yetişmişdir və uzun illərdir ki, fiqh və usulun xaric (ali ixtisas) dərslərinin tədrisinə məşğuldur. �oxlu təlif və tədqiqlərə sahib olmasına baxmayaraq, mənim də işlərimdə, x�susən də mərcəi-təqlid oluqdan sonrakı ağır vəzifələrimdə mənə k�mək�i olmuşdur. Elə ki, əgər onun və qardaşı Əhmədağa M�vəhhidinin k�məkləri olmasaydı, m�xtəlif xəstəliklər və ahıllığım səbəbindən b�t�n bu işlərin �hdəsindən gələ bilməzdim. Onlar b�t�n vaxtlarını mənim işlərimə sərf etmişlər. Əlbəttə, hətta ki�ik işləri də mənim icazə və məsləhətimlə yerinə yetiriblər.

   Bundan əlavə, "Əimmeyi-əthar" adına fiqhi mərkəzdə bir sıra elmli tələbələr x�susi xaric dərsləri oxuyurlar, orada �oxlu kitablar �ap olunub, internet vasitəsi ilə m�xtəlif suallara cavab verilir. Onun ���n b�y�k bir bina hazırlanan bu mərkəzin iyirmi mindən �ox fiqh kitabı olan zəngin kitabxanası vardır. Həm�inin m�qəddəs Məşhəd şəhərində də bir m�əssisə var ki, ne�ə illərdir bir sıra h�vzəvi şəxsiyyətlər və  tələbələr orada h�vzə dərslərindən əlavə başqa elmlərlə də məşğul olurlar. Suriyada olan m�əssisəmiz tamamlanmaq �zrədir. Onun �oxlu �st�nl�kləri var və onu tikməkdə məqsədimiz həzrət Zeynəbi-Kubranın (salamullahi əleyha) qəbri kənarında elmli və imanlı tələbələr yetişdirməkdir. Bunlardan əlavə, Qum elmi h�vzəsinin əlli mindən artıq olan tələbəsinin, Məşhəd, İsfahan və başqa şəhərlərin �� y�zdən artıq elmi h�vzəsinin tələbələrinin aylıq təqa�d� və idarəsi �ox b�y�k və ağır işdir. Əgər bu iki qardaşın k�məkləri olmasaydı, təklikdə bu işlərin �hdəsindən gələ bilməzdim.

   Uyğun işlər ���n Tehran, İsfahan, Əfqanıstan, Moskva və d�nyanın başqa yerlərində yaradılan n�mayəndəliklərlə əlaqə saxlanılmaldır. Şiəliyin yayılması onların vasitəsilə olan bu h�vzələrin problemlərinin həlli və indi onları qeyd etməyin yersiz olduğu digər məsələlər layiqli şəkildə yerinə yetirilməlidir.

   Bunu da qeyd edim ki, m�xtəlif  m�nasibətlərdə verilən bəyanat və m�raciətlər mənim �z tərəfimdəndir; x�susən "Cumhuriye-İslami" qazetində dərc olunanlar. Mən onların ikisi ilə iftixar edirəm: Həzrət Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadəti m�nasibəti ilə illər ərzində olan m�raciət və bir də İmam Xomeyninin (r.h.) Salman R�şdinin m�rtəd olması və edamının vacibliyi barəsində verdiyi h�km� sındırmağın caiz olmaması barədə verdiyim bəyanat. ��nki bəziləri belə g�man edirdilər ki, bug�nk� məsləhətlərə g�rə Salman R�şdi ilə m�nasibət dəyişilməlidir və bu işin m�qəddiməsini də hazırlamışdılar. Bəndə onların qarşısında m�qavimət g�stərərək sərt m�vqe tutdum.

�midvaram ki, bu işlər və �ətinliklərə d�z�m İmam Zaman ağanın (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) razılığına səbəb olsun və o həzrətin həqiqi əsgəri olmaq şərəfindən məhrum olmayaq; ��nki ən y�ksək şərəf budur. O g�n�n �midi ilə ki, onun m�qəddəs z�huru ilə b�t�n problemlər həll olunsun və işlər yoluna d�şs�n. Allahummə əccil livəliyyikəl-fərəc və məttina bizalikə fəuqə ma nətərəqqəbu və nəməl.

Məhəmməd Fazil Lənkərani
1\4\1384  22.07.2005