Ön səhifə
Həyatı
Əsərləri
Din
Şər`i məsələlər
Kitabxana
Yeniliklər
Albom
 

Əsərləri

Ayətullahil-üzma Hacı Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani aşağıda adları sadalanan bir sıra elmi əsərlərin sahibidir:

1- Ürvətul-vüsqa kitabına haşiyə;

2- Nəhayətut-təqrir (2 cilddə, ərəbcə);

3- Mühəqqiq Həmədaninin Təharət kitabına haşiyə (ərəbcə);

4- Kitabus-sovm (ərəbcə);

5- Kitabul-qəza (ərəbcə);

6- Əl-qəvaidul-fiqhiyyə (ərəbcə);

7- Təqriratul-üsul (İmam Xomeyninin dərsləri), (15 cilddə, ərəbcə);

8- Tovzihul-məsail;

9- Həmd surəsinin təfsiri (ərəbcə);

10- Peyğəmbərlərin isməti;

11- Əhli-beyt (ə), yaxud Təthir ayəsindəki parlaq simalar;

12- Pak imamlar, yaxud Qur`ani-kərimdə vəhy gözətçiləri; (Qeyd etmək lazımdır ki, 11 və 12-ci kitablar Ayətullah İşraqinin həmkarlığı ilə yazılmışdır);

13-Ayətullah Brucerdinin (r.ə) dərslərinin tədrisi (ərəbcə);

14-Ürvətul-vüsqa kitabının İctihad və təqlid bölməsinin şərhi (ərəbcə);

15-Əl-məsailul-müstəhdəsə (ərəbcə);

16-Həcc və ömrənin xələli (ərəbcə);

17-Əl-əhkamul-vazihə (ərəbcə fətvalar);

18-Əhkamul-həcc –Təhrirul-vəsilə kitabnın həcc bölməsinə haşiyə- (ərəbcə);

19-Tibyanul-üsul –İmam Xomeyninin (r.ə) dərslərinin təqriri (ərəbcə, 4 cilddə);

20-Fərağ və təcavüz haqqında risalə;

21-Xaric Üsul dərslərinin təqriri (8 cilddə);

22-Həcc əməlləri;

23-Barışdırıcı təqiyyə;

24-İmam Əlinin (ə) nəzərində ölkəyə rəhbərlik;

25-Məcməul-fəharis (Biharul-ənvar, Əl-qədir və Əl-mizan fi təfsiril-Qur`an kitablarının mündəricatı).