Home Page
 Tarihin rayuwarsa
   Akidojin Shi'a
   Littafansa
   Fatawoyi
   Sakonni
   Darussa
   Littafan dansa
   Dakin karatu
   Hotuna


Affiliate Websites
Affiliate Websites

   E-Mail Listing:


 

Lokacin sallar Magrib da Isha

Masála ta 734:Lkacin sallar magrib shi ne lkacin da rana ta fadi wani ja da yake bayyana a gushe daga bisa  saitin kan mutum wannan lokacimn lokacin sallar Magrib ne.

Masála ta 735:Kowace daya daga sallar  Magrib da isha suna da lokacin da ya kebvanci kowace daya daga cikinsu, sannan kuma  kowace daya daga ciki tana da lokacin da ya kebance ta.Saboda haka lokacin sallar magrib yan farawa ne daga farkon  lokacin sallar magarib din kamar yadda muka fada a sama,zuwa lokacin da za a iya yin salla rakaá uku,Saboda haka idan mutum ya kasance matafiyi sannan sai ya yi sallar Isha  a cike a wannan lokacin da ya kebanci  sallar Magarib a cikin mantuwa, anan sallarsa ta ba ci.Amma lokacin da ya kebanci sallar Isha shi ne, ya zuwa lokacin da ya rage kawai ana iya yi salla rakaá hudu zuwa ysakiyar dare.Saboda haka idan ya kasance mutum ya uwa wannan lokacin bai yi sallar magrib ba anan dole ne ya fara yin sallar isha Sannan ya yi magrin din ,domin kuwa wannan lokacin ya kebanci sallar Isha ne.Amma tsakanin lokacin  da ya kebanci sallar Magrib da na Isha wannan lokacin sub hadu akansa wato bai kebanci wata daga cikin ba. Saboda haka idan mutum sakamakon mantuwa ya yi sallar isha  kafin ya yi sallar magrib,sai ya fahimta bayan ya gama, sallarsa ta inganta, sai ya yi sallar magrib bayan ya gama din.

Mas'ala ta 736:Lokacin da ya kebanci kowace salla wanda muka ambata a masála da ta gabata,ya banbanta ga mutane,Saboda haka idan daga farkon sallar Zuhr lokacin da za a iya yin sallar rakaá biyu ya wuce, anan lokacin da ya kebanci sallar Zuhr ga matafiyi ya wuce, amma ga wanda ya ke zaune a gida wati wanda ba matafiyi ba anan sai idan loakcin da za a iya yin salla rakaá hudu ya wuce sannan lokacin Zuhr ya wuce.Hak nan abin yake ga sauran sallolin.

Masála ta 737:Idan kafin mutu ya yi sallar Magrib sai ya cigaba da sallar Isha sakamakon mantuwa,yana cikin sallar sai ya tuna cewa bai yi sallar magrib ba kuma ga shi ya fara sallar isha,Idan ya kasance rakaóin da ya yi a ciin lokacin da bai kebanci Magrin ba ne,sannan kuma bai  kai ga yin rukuú na hudu ba, anan sai ya maida niyyar sallarsa zuwa ta magrib,sai  ya zauna ya sallame sannan ya yi maida ta Isha,Amma idan ya kasance ciin lokacin da ya kebanci sallar magrib ne,anan ijhtiyat wajib sallarsa ta baci dole ne ya sake wata.

   Amma Idan mtum ya riga ya yi rukuú na hudu anan sai ya gama sallar Isha din,sannan sai ya yi sallar Magrib, amma fa idan ba cikin lokacin da ya kebanci magrib ba ne,Idan kuwa cikin lokaci da ya kebanci Magrib ne anan ihtiyat wajib sallarsa ta baci.

Masála ta 738:Karshen lokacin sallar Isha shi ne zuwa tsakiyar dare,Ihtiyat wajib shi ne mutum ya lissafa lokacin da Magrib da isha suka hadu shi ne daga tsakiyar dare zuwa lokacin sallar Asubah.

Masála ta 739:Idan mtum bai yi sallar Magrib ba har zuwa tsakiyar dare sakamokn wani uziri,anan sai ya yi sallar kafin kiran sallar asubah ba tare da niyyar ramuwa ba ko kuma zai yi ta cikin lokaci.

Lokacin sallar Asubah:

Masála ta 740:Kusan kiran sallar Asubah wani haske zai taso daga gabas ya yo sama, wanna hasken ana kiran alfijir na farko,lokacin da wannan haske ya yo sam kuma ya mamaye sama, anan kiran wannn haske alfijir na biyu,, kuma shi ne farkon sallar Asubah,sannan karshen lokacin sallar Asubah shi ne lokacin da ran ta fito.