Home Page
 Tarihin rayuwarsa
   Akidojin Shi'a
   Littafansa
   Fatawoyi
   Sakonni
   Darussa
   Littafan dansa
   Dakin karatu
   Hotuna


Affiliate Websites
Affiliate Websites

   E-Mail Listing:


 

Da sunan Allah mai rahama

Hukuncin Taklidi

Hukunce-hukuncen tsarki

Rabe-raben ruwa

A:ruwam kur

B:Ruwa dan kadan

C:Ruwa maigudu

D:Ruwan sama:

E-Ruwan rijiya

Hukunci ruwa

Hukunci kashi da fitsari

Istibra'i

Mustahabbai da makaruhai wajen kashi da fitsari

Najasa

3-Maniyyi

4-Mushe

5-Jini

6/7-Kare da alade

8-Mushiriki

9-Giya

10-Tsumi mai sa maye

11-Zufar rakumin  da yake cin najasa

Zufar janabar haram

Hanyar tabbatar da najasa

Hanyar da abu mai tsarki yake zama mai najasa

Hukuncin najasa

Abubuwan da ke tsarkake najasa

Kasa

Rana

Canzawar najasa

Ciratar abu

Kawar da ainahin najasa

Hukuncin wuraren zuba abinci da makamantansu

Alwalla

Alwallar irtimas

Sharuddan ingancin alwalla

Hukunce-Hukuncen Alwalla

Abubuwan da suke dole sai da alwalla

Wankan wajibi

Abubuwan da suke dole sai da alwalla

Abubuwan da suka haramta ga mai janaba

Wankan tartibi

Hukunce-Hukuncen wanka

Istihala

Haila

Hukuncen-hukuncen Haila

Rabe-Raben Mata masu Haila

Mai tsayayyen lokaci

Mai tsayayyun kwanuka

Mace marar tsayayyun kwanuka da lokaci

Sauran hukunce-hukuncen haila

Nifass

Wanakan taba gawa

Hukuncin wanda ke gargarar mutuwa

Hukunce-hukunce bayan mutuwa

Hukuncin wankan mamaci

Hukuncin likkafani

Hukuncin shafa kafur(hunut)

Hukuncin Sallar gawa

Yadda ake sallar gawa

Bayan ta uku sai ya ce

Mustahabban Sallar gawa

Hukuncin rufe mamaci

Mustahabban rufe mamaci

Sallar wahasha

Tone kabari

Taimama

NA BIYU

NA UKU

NA HUDU

NA BIYAR

NA SHIDA

NA BAKWAI

ABUWABUWAN DA YA INGANTA AYI TAIMAMA AKAI

Abubuwan da taimama take inganta akai

Yadda ake taimama

hukuncin taimama

Hukunce-Hukuncen Salla

Sallolin Wajibi

Sallolin wajibi na yau da kullum

Lokacin sallar Azahar da laلsar

Lokacin sallar Magrib da Isha

Lokacin sallar Asubah

Hukunce-hukunce lokuttan  salla

Sallolin da dole ne a yi su a jere

Sallolin mustahabbi

Lokuttan sallolin nafiya na yau da kullum

Sallar Gufaila

Hukuncin alkibla

Suturta jiki yayin salla

Tufafin mai salla

Wuraren da suke ba wajibi ba ne tufafin dq jikin mai salla ya zama mai tsarki

Wurin mai salla

Wuraren da suke mustahabbi ne a yi salla a wajen