Home Page
 Tarihin rayuwarsa
   Akidojin Shi'a
   Littafansa
   Fatawoyi
   Sakonni
   Darussa
   Littafan dansa
   Dakin karatu
   Hotuna


Affiliate Websites
Affiliate Websites

   E-Mail Listing:


 

Hukunce-hukunce lokuttan  salla:

Mas'ala ta 741:Lokacin da mutum zai iya fara salla  shi ne lokacin da ya tabbatar da cewa lokacin salla ya isa,wannan kuwa yana samuwa ta hanyoyi guda uku,kodai mutum da kansa ya tabbatar da hakan ko kuwa adalai guda biyu su tabbatar masa da hakan,wato kamar su badar da shedar cewa sunga inwarsu ta karkata  ko ta kara tsawo,wato lokacin da rana ta karya, wanda ya nuna lokacin sallar Zuhr ya isa.Ko kuma ta hanyar kiran salla daga mutumin da ake da tabbas cewa ya san lokacin salla din.

Mas'ala ta 742:Mutumin  da ba ya gani ko wanda yake cikin kurkuku ta yadda ba zai iya sanin  lokacin salla ya isa ba da kansa,anan bai kamata ba ya fara salla ba har  sai ya samu tabbas akan cewa lokacin sallar ya isa.Amma idan ya kasance sakamakon wani dalili kamar giza-gizai a sama ko makamancinsa ya hana mutum ya samu yakini akan shigar lokacin salla,anan idan mutum ya yi tsammanin shigar lokacin yana iya yin salla,  ba sai ya samu tabbas ba akan hakan.

Mas'ala ta 743:Idan mutum ya samu tabbas akan cewa lokacin salla ya isa,amma sai bayan ya fara sallar ya  fahimci cewa lallai lokacin sallar bai isa ba,anan wannan sallar  ta baci.Haka nan idan sai da ya gama sallar ya fahimci cewa lallai ya yi sallar ne kafin lokacin anan ma sallarsa ta baci,saboda haka dole ya sake sallar.Amma idan yana cikin sallar ya fahimci cewa lallai lokacin da yake sallar lokacin sallar ya shigo,ko kuma bayan ya gama sallar ya fahimci cewa a lokacin da yake sallar lokacin sallar ya shigo anan sallarsa ta inganta kuma ba sai ya sake wata sallar ba.

Mas'ala ta 744:Idan mutu sakamkon mantuwa ya shagala da cewa lallai dole ne ya samu yakini akan shigar lokacin kafin ya fara salla,saboda haka sai da ya gama sallar sai ya fahimci cewa ai ya yi wannan sallar tasa ne a ciikin lokaci,anan sallarsa ta inganta.Amma idan bayan ya gama sallar sai ya fahimci cewa ai ya yi wannan salla ne dukkanta kafin lokaci ya shiga, ko kuma ya kasa gane cewa shin ya yi wannan salla ne cikin lokaci ko kuwa kafin lokaci ne,anan sallarsa ta baci.Koda yake idan bayan ya gama salla  sai ya fahimci cewa lallai lokacin da yana cikin sallar lokacin sallar ya shigo anan ihtiyat wajib shi ne ya sake wannan sallar shi ya fi.

Mas'ala ta 745:Idan mutum ya samu yakini akan cewa lokacin salla ya shiga sannan ya fara salla,  sai yana cikin sallar ya samu shakka akan cewa shin lokacin da  ya fara salla shin lokaci ya shiga ko kuwa kafin lokaci ya fara sallar, anan sallarsa ta baci.Idan mutum yana da yakini akan cewa ya salla ne a cikin lokaci amma yana shakka akan cewa shin raka'o'in da ya yi baya cikin lokaci ne ko kuwa kafin lokaci ne, anan sallarsa ta inganta.

Mas'ala ta 746:Idan ya zamana lokacin salla ba shi da yawa ta yadda mutum ba zai iya yin wasu abubuwa ba na mustahabbi,idan kuwa ya yi su to zai janyo mutum ya yi wani bangare daga cikin  salla a wajen lokacin sallar,anan sai mutum ya bar abubuwan mustahabbin don ya aiwatar da dukkan sallar a cikin lokaci.Misali idan mutum sakamkon yin Kunut zai sanya ya yi  wani bangare daga cikin sallarsa  a wajen lokaci,anan bai kamata ya  yi kunut din,amma idan ya yi bai yi sabo ba kuma sallarsa ta inganta.

Mas'alata 747:Wanda yake da lokacin yin raka'a daya ta salla kafin lokaci ya isa,yana iya yin sallar da niyyar yin ta a cikin lokaci,wato ba niyyar ramuwa ba,Amma fa bai kamata ba mutum da gangan ya jinkirta salla har ya zuwa wannan lokacin.

Mas'ala ta 748:Wanda ya ke a gida wato ba matafiyi ba, idan yana da lokacin da zai yi salla raka'a biyar kafin rana ta fadi,anan dole ne ya yi sallar Zuhr da Asr a lokacin,amma idan lokacin da yake da shi ba zai isa ba ya yi raka'a biyar,anan  dole ne ya yi Asr a wannan lokacin,daga baya sai ya yi sallar Zuhr  a matsayin ramuwa.Haka nan idan ya zamana lokacin da mutum ya ke da shi  zuwa rabin dare zai isa ne kawai ya yi salla raka'a hudu,anan dole ne ya yi sallar magrib da Isha a lokacin,amma idan lokacin ba zai sa ba ya yi raka'a hudu,anan wajibi ne ya gabatar da sallar Isha,daga baya sai ya yi sallar Magrib a matsayin ramuwa.Ihtiyat wajib anan yayin da mutum zai yi sallar Magrib  sai ya yi niyyar yinta a cikin lokaci da kuma niyyar ramuwa baki daya.

 Mas'ala ta 749:Matafiyi idan yana da lokacin da zai yi salla raka'a uku kafin rana ta fadi,anan dole ne ya yi Zuhr da Asr a lokacin,amma idan lokacin da yake da shi ba zai isa ba ya yi raka'a uku,anan dole ya fara yin Asr sannan daga baya ya yi Zuhr a matsayin ramuwa,Haka nan idan ya zamana yana da lokacin da zai yi raka'a hudu kafin tsakiyar dare,anan dole ne ya yi sallar Magrib da Isha baki daya,amma idan lokacin ba zai isa ba ya yi raka'a hudu,anan sai ya yi sallar Isha sannan ya yi ta Magrib da niyyar cikin lokaci da kuma niyyar ramuwa baki daya.

Mas'ala ta 450:Mustahabbi ne mutum ya gabatar da sallar a farkon lokaci,an karfafa yin hakan kwarai da gaske don haka duk lokacin da mutum yayi salla idan ya fi kusa da farko lokaci ya fi,sai ya idan ya zamana ya jinkirta ne sakamakon wani dalili kamar yana jira ne ya yi sallar cikin jam'i.

Mas'ala ta 451:Duk lokacin da mutu yake da wani uziri,sakamkon hakan idan yana so ya yi salla a farkon lokaci sai dai idan ya yi ta tare da taimama,duk da yana tsammanin cewa idan ya jinkirta uzirin zai iya gushewa,anan yana iya yin sallarsa a farkon lokacin.Amma idan ya zaman sakamkon tufafinsa suna da najasa ne ba zai ya yin salla ba a farkon lokaci kuma yana tsammanin cewa idan ya jinkirta zuwa karshen lokacin wannan matsala zata kau,anan sai ya jinkirta har zuwa karshen lokacin sannan ya yi sallar.Amma anan ba dole ba ne  ya jira har zuwa lokaci  da ya zamana kawai ayyukan wajibi na salla ne zai ya yi kafin lokacin ya fita,saboda haka idan ya ga cewa lokacin da ya rage zai iya yin sauran abubuwan na mustahabbai,anan yana iya yin sallarsa da najasar ba wani abu.

Mas'ala ta 752:Wanda bai san hukunce-hukunce salla ba kamar abin da ya shafi hukuncin shakka da mantuwa,sannan kuma yana tsammanin cewa lallai daya daga cikin wadan anan suna iya faruwa a lokacin da yake cikin salla,anan dole ne ya jinkirta domin ya koyi wadan nan hukuce-hukunce.Amma idan yana da tabbas cewa ba zai samu daya daga cikin wadan nan abubuwan ba yayin da yake salla,anan wato zai gama sallar ba tare da wata matsala ba,anan yana iya sallarsa a farkon lokaci,ba dole ba ne ya jinkirta sallar domin ya koyi wadan nan hukunce-hukunce,amma idan yana cikin salla sai ya gamu da  daya daga cikin abubuwan da bai san hukincinsu ba, anan yana iya yin aiki da daya daga cikin abubuwan da ake tsamani da niyyar idan ya gama zai je ya tambaya, ta yadda idan sallarsa ta ba ci sai ya sake.

Mas'ala ta 753:Idan mai bin mutum bashi ya zo yana son kudinsa, ga shi kuma lokacin salla ya isa,anan idan har lokacin sallar yana da yawa ta yadda zai je ya biya bashin sannan ya yi salla ba tare da lokacin sallar ya fita ba,anan dole ne farko ya biya bashin sannan ya zo ya yi sallar.Haka nan idan wani abu ya faru wanda kuma ana bukatar a gabatar da shi a cikin sauri,misali kamar idan mutum ya ga najasa a cikin masallaci,anan dole ne farko ya fara tsarakake masallacin sannan ya yi sallar,amma idan da mutum zai fara yin sallar, a nan ya yi sabo amma sallarsa ta inganta.