ی
ی
ی ی
ږ
 

(ј ی () [3]) ړ ј:

ј ی ȡ ړی ړ ی ځ ی ی  ځ ړی ġ јҘی ړ ګځ.

څ ښ ΁ ی ی ΁ ځ ی ی ړ ی  ی ړی ی ړ ړی. ډ ی ګی ی ی ی ی ی ی  ګ ځ ګی ی ښ .

ی  ی ښی ی ګ ی ی ی ی ړی ښ ځ јړی ښ څ ړی ی ګ څ ی ښښ ړی ی ی ګی ی ګ јړی.

ی (ј ی () ) ی ی . ј څ ی ی ی () ی ی ځ ی ښښ ړی ی ډ јی.