جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
رساله توضيح المسائل « کتابخانه « صفحه اصلى  

رساله توضيح المسائل

فهرست

احكام تقليد   

5

احكام طهارت   

9

آب مطلق و مضاف   

9

1ـ آب كُـرّ   

9

2 ـ آب قليل   

10

3ـ آب جارى   

11

4 ـ آب باران   

12

5 ـ آب چاه   

13

احـكام آبـها   

13

احكام تَخَلّى (بول و غائط كردن)   

15

اِسْتِبْراء   

17

مستحبات و مكروهات تخلّى   

18

نجـاسـات   

18

1 و2 ـ بول و غائط   

18

3 ـ مـنى   

19

4 ـ مردار   

19

5 ـ خــون   

20

6 و 7 ـ سگ و خوك   

21

8 ـ مشرك   

21

9 ـ شـراب   

22

10 ـ فقّاع   

22

11 ـ عرق شتر نجاستخوار   

23

عرق جنب از حرام   

23

راه ثابت شدن نجاست   

23

راه نجس شدن چيزهاى پاك   

24

احكام نجاسات   

26

مُطَهِّرات   

27

1 ـ آب   

28

2ـ زمين   

32

3ـ آفتاب   

33

4ـ اِسْتِحاله   

34

5 ـ سركه شدن آب انگور   

35

6 ـ انتقال   

36

7 ـ اسـلام   

36

8ـ تَبَعيّت   

37

9ـ برطرف شدن عين نجاست   

37

10ـ اِسْتبْراء حيوان نجاستخوار   

38

11ـ غائب شدن مسلمان   

38

احكام ظرفها   

39

وضــو   

40

وضوى ارتماسى   

43

دعاهايى كه موقع وضو گرفتن مستحب است   

44

شرايط وضو   

44

احـكام وضـو   

50

چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت   

52

چيزهايى كه وضو را باطل مى كند   

53

احكام وضوى جبيره   

54

غسلهاى واجب   

57

احكام جنابت   

57

چيزهايى كه بر جنب حرام است   

58

چيزهايى كه بر جنب مكروه است   

59

غسل جنابت   

59

غسل ترتيبى   

60

غسل ارتماسى   

61

احكام غسل كردن   

61

استحاضه   

63

احكام استحاضه   

64

حيــض   

69

احكام حائض   

71

اقسام زنهاى حائض   

74

1 ـ صاحب عادت وقتيه و عدديه   

75

2 ـ صاحب عادت وقتيه   

78

3 ـ صاحب عادت عدديه   

80

4 ـ مُضْطَرِبه   

81

5 ـ مُبْتَدِئه   

82

6 ـ ناسِيه   

83

مسائل متفرقه حيض   

83

نـفـاس   

85

غسل مسّ ميّت   

87

احكام محتضر   

88

احكام بعد از مرگ   

89

احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميّت   

90

احكام غسل ميّت   

91

احكام كفن ميّت   

93

احكام حنوط   

95

احكام نماز ميّت   

96

دستور نماز ميّت   

97

مستحبّات نماز ميّت   

99

احـكام دفـن   

100

مستحبّات دفن   

101

نماز وحشت   

104

نبش قـبر   

105

غسلهاى مستحب   

106

تيـمّم   

109

موارد تيمّم   

109

چيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح است   

113

دستور تيمّم   

115

احكام تيمّم   

116

احـكام نـماز   

120

نمازهاى واجب   

121

نمازهاى واجب يوميّه   

121

احكام وقت نماز   

125

نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود   

127

نمازهاى مستحبّ   

129

وقت نافله هاى يوميّه   

129

نماز غفيله   

130

احكام قبله   

131

پوشانيدن بدن در نماز   

134

لباس نمازگزار   

135

مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد   

143

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است   

146

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است   

146

مكان نمازگزار   

147

جاهايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است   

152

جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است   

152

احكام مسجد   

153

اذان و اقامه   

155

ترجمه اذان و اقامه   

156

واجبات نماز   

160

نيّـت   

160

تكبيرة الاحرام   

161

قيام نماز   

163

قـرائـت   

165

ركـوع   

171

سجــود   

174

تشهّد   

183

سلام نماز   

183

ترتيب   

184

مُـوالات   

185

قنــوت   

185

ترجمه نماز   

186

1 ـ ترجمه سوره حمد   

186

2  ـ ترجمه سوره قل هوالله احد   

187

3  ـ ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهائى كه بعد از آنها مستحب است   

187

4  ـ ترجمه قنوت   

187

5  ـ ترجمه تسبيحات اربعة   

188

6  ـ ترجمه تشهد و سلام   

188

تعقيب نماز   

189

صلوات بر پيغمبر   

189

مُبطِلات نماز   

190

چيزهايى كه در نماز مكروه است   

194

مواردى كه مى توان نماز واجب را شكست   

195

شكيّات نماز   

195

شكهاى مبطِل   

196

شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد   

196

1  ـ شك در چيزى كه محل آن گذشته است   

197

2  ـ شك بعد از سلام   

199

3  ـ شك بعد از وقت   

199

4  ـ كَثيرُالشّك «كسى كه زياد شك مى كند»   

199

5  ـ شك امام و مأموم   

201

6  ـ شك در نماز مستحبّى   

201

شكهاى صحيح   

202

نماز احتياط   

205

سجده سهو   

208

دستور سجده سهو   

210

قضاى سجده و تشهد فراموش شده   

210

كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز   

212

نماز مسافر   

213

مسائل متفرقه   

226

نماز قضا   

228

نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است   

230

نـماز جماعت   

232

شرايط امام جماعت   

239

احكام جماعت   

240

چيزهايى كه در نماز جماعت مستحب است   

243

چيزهايى كه در نماز جماعت مكروه است   

244

نماز آيات   

244

دستور نماز آيات   

247

نماز جمعه   

248

شرايط نماز جمعه   

248

وقت نماز جمعه   

250

كيفيت نماز جمعه   

251

احكام نماز جمعه   

255

نماز عيد فطر و قربان   

258

اجير گرفتن براى نماز   

260

احكام روزه   

263

نـيّـت   

263

چيزهايى كه روزه را باطل مى كند   

266

1 و 2 ـ خوردن و آشاميدن   

266

3 ـ جماع   

267

4 ـ استمناء   

268

5 ـ دروغ بستن به خدا و پيغمبر   

269

6 ـ رساندن غبار غليظ به حلق   

270

7 ـ فرو بردن سر در آب   

270

8 ـ باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح   

271

9 ـ اماله كردن   

275

10 ـ قى كردن عمدى   

275

احكام چيزهايى كه روزه را باطل مى كند   

276

آنچه براى روزه دار مكروه است   

276

جاهايى كه قضا و كفّاره واجب است   

277

كفّاره روزه   

277

جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است   

281

احكام روزه قضا   

282

احكام روزه مسافر   

285

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست   

286

راه ثابت شدن اوّل ماه   

287

روزه هاى حرام و مكروه   

289

روزه هاى مستحبّ   

290

مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه را باطل مى كند   

291

خوددارى نمايد   

291

احكام خمس   

292

1 ـ منفعت كسب   

292

2 ـ معدن   

300

3 ـ گنـج   

301

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام   

302

5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد   

303

6 ـ غنيمت   

304

7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد   

305

مصرف خمس   

305

احكام زكات   

309

شرايط واجب شدن زكات   

309

زكات گندم و جو و خرما و كشمش   

310

نصاب طلا   

315

نصاب نقره   

315

زكات شتر و گاو و گوسفند   

317

نصاب شتر   

318

نصاب گاو   

319

نصاب گوسفند   

319

مصرف زكات   

321

شرايط كسانى كه مستحق زكاتند   

324

نيّت زكات   

326

مسائل متفرّقه زكات   

326

زكات فطره   

330

مصرف زكات فطره   

333

مسائل متفرّقه زكات فطره   

334

احكام حـجّ   

336

امر به معروف و نهى از منكر   

339

شرايط امر به معروف و نهى از منكر   

339

مراتب امر به معروف و نهى از منكر   

341

مسائل دفاع   

344

احكام خريد و فروش   

346

چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است   

346

معاملات مكروه   

346

معاملات حرام   

347

رباى معاوضى   

349

شرايط فروشنده و خريدار   

351

شرايط جنس و عوض آن   

353

صيغه خريد و فروش   

354

خريد و فروش ميوه ها   

355

نقد و نسيه   

355

معامله سَلَف   

356

شرايط معامله سلف   

357

احكام معامله سَلَف   

358

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره   

358

مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند   

359

مسائل متفرقه   

363

احكام شركت   

365

احكام صلح   

369

احكام اجاره   

723

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند   

374

شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند   

375

مسائل متفرّقه اجاره   

376

احكام جُعاله   

380

احكام مزارعه   

382

احكام مُساقات   

386

كسانى كه نمى توانند در مال خودتصرف كنند   

389

احكام وكالت   

391

احكام قـرض   

394

احكام حواله دادن   

398

احكام رَهـن   

401

احكام ضامن شدن   

404

احكام كفالت   

407

احكام وديعه (امانت)   

409

احكام مضاربه   

413

احكام عارِيَه   

421

احكام نكاح يا ازدواج   

424

احكام عقد   

424

دستور خواندن عقد دائم   

425

دستور خواندن عقد غير دائم   

425

شرايط عقد   

426

عيبهايى كه به واسطه آنها مى شود عقد را بهم زد   

428

عدّه اى از زنها كه ازدواج با آنها حرام است   

429

احكام عقد دائم   

433

مُتعه يا صيغه   

434

احكام نگاه كردن   

435

مسائل متفرقه زناشوئى   

437

احكام شير دادن   

442

شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است   

444

آداب شير دادن   

447

مسائل متفرقه شير دادن   

447

احكام طـلاق   

450

عِـدّه طـلاق   

452

عدّه زنى كه شوهرش مرده   

453

طلاق بائن و طلاق رِجْعِى   

454

احكام رجوع كردن   

455

طلاق خُلْع   

456

طلاق مبارات   

457

احكام متفرقه طلاق   

457

احكام غصب   

459

احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند   

463

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات   

467

دستور سر بريدن حيوانات   

468

شرايط سر بريدن حيوان   

469

دستور كشتن شتر   

470

چيزهايى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است   

471

چيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروه است   

471

احكام شكار كردن با اسلحه   

472

شكار كردن با سگ شكارى   

474

صيد مـاهـى   

476

صيد ملخ   

476

احكام خوردنيها وآشاميدنيها   

478

چيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است   

482

چيزهايى كه در غذا خوردن مكروه است   

483

مستحبات آب آشاميدن   

483

مكروهات آب آشاميدن   

483

احكام نَذْر و عَهْد   

484

احكام قسم خوردن   

489

احكام وَقْف   

492

احكام وصيت   

496

احـكام ارث   

503

ارث طبقه اول   

503

طبقه دوم نسبى   

506

اجداد   

507

برادر وخواهر   

508

اجداد وخواهر برادر   

510

طبقه سوم نسبى   

511

عمو وعمه   

511

دايى وخاله   

512

عمو وعمه ودايى وخاله   

513

ارث زن وشوهر   

514

شرائط ارث زن و شوهر   

517

مسائل متفرقه ارث   

518

واژه نامه    

521