جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
جامع المسائل ـ ج1 « کتابخانه « صفحه اصلى  


فهرست مطالب

پيشگفتار

25

احكام تقليد

27

اجتهاد، تقليد، احتياط

27

تقليد اعلم

28

تبعيض در تقليد

29

رجوع از حىّ به حىّ

29

بقاء بر تقليد ميت

30

مسائل متفرقه تقليد

31

نشانه هاى بلوغ

33

طهارت و نجاست

35

مطهرات

35

روش تطهير چيزهاى نجس

36

نجاسات

39

نجاست كافر

42

مسائل متفرقه طهارت و نجاست

45

وضو

48

طريقه وضو

48

مسح

50

رفع مانع در وضو

51

كمك كردن ديگرى در وضو

51

وضو گرفتن قبل از وقت

52

تجديد وضو

52

وضو در مقابل نامحرم

53

وضوى جبيره اى

53

زخم در محلّ وضو

54

وضوى بيمار و كسى كه عضوى از او قطع شده است

54

مسائل متفرقه وضو

56

غسل

58

مسائل غسل

58

احكام بانوان

59

سنّ يائسگى

62

استفاده از دارو براى جلوگيرى از حيض

63

مسّ اسماء و آيات خداوند و آيات قرآن و اسامى پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام)

63

تيمم

66

احكام اموات

69

غسل، كفن و دفن

69

غسل دادن مصدومين و مجروحين

71

روش تيمّم دادن ميت

72

نماز ميت

73

مسائل دفن و نبش و تعمير قبر

73

مسائل متفرقه اموات

75

شرايط نماز

77

وقت نماز

77

قبله

78

بدن و لباس نمازگزار

79

همراه داشتن چيز نجس در نماز

83

مكان نمازگزار

83

احكام مسجد

86

عنوان مسجد به چه چيز محقق مى شود؟

86

احداث، تعمير، تجديد بنا، توسعه و كم كردن مسجد

86

تبديل مسجد به غير آن

88

داخل شدن جنب يا حائض در مسجد

89

ورود غير مسلمان به مسجد

90

موقوفات، هدايا و نذورات مسجد

90

اشياى متعلّق به مسجد

91

جاى گرفتن براى نماز

93

مسائل متفرقه مسجد

93

نماز

98

اذان و اقامه

98

قرائت

99

ركوع و سجده

101

سجده واجب قرآن

103

قنوت

103

عدول از نمازى به نماز ديگر

104

تعقيب نماز

104

نماز قضا

105

نماز قضاى پدر و مادر

108

نماز استيجارى

109

نماز جماعت

112

عدالت امام جماعت

114

پرداخت اجرت به امام جماعت

115

امامت غير روحانى

116

پيدا شدن خلل در نماز امام جماعت

116

امامت شخص ناقص

116

اقتداى به اهل سنت

117

مسائل متفرقه نماز جماعت

118

نماز جمعه

120

نماز آيات

123

نماز عيد فطر

124

احكام نماز مسافر

125

حد ترخّص

125

مسافت شرعى

126

كم شدن مسافت به جهت توسعه محلّ

126

وطن

126

عبور مسافر از وطن خود

128

اعراض از وطن

129

تبعيت زن و اولاد در وطن

129

قصد اقامت

131

كسى كه محل كار يا تحصيل او در غير وطن اوست

134

كسى كه شغل او سفر كردن است

136

مسافرى كه نمى داند چند روز در محل مى ماند

139

بلاد كبيره

141

سفر معصيت

141

مسائل متفرقه سفر

141

مسائل متفرقه نماز

142

احكام روزه

145

نيّت روزه

145

مبطلات روزه

146

روزه با حال جنابت

149

استفاده از قرص جلوگيرى از حيض يا باردارى

150

روزه بيماران و ضعفا

150

روزه مسافر

152

نذر روزه در سفر و غير آن

154

روزه استيجارى

154

قضا و كفاره روزه

155

هلال ماه

158

اعتكاف

160

زكات

161

زكات غلاّت

161

زكات طلا و نقره

162

پرداخت و مصرف زكات

163

زكات فطره

165

خمس

167

مازاد بر مخارج سال

167

كسب و درآمد زن

169

كسب و پول كودك غير بالغ

170

خريد و فروش و تعويض خانه

170

خريد و فروش زمين براى خانه

172

وام، قرض، پس انداز براى خانه

173

فروش يا پرداخت قسمتى از لوازم زندگى يا سرمايه كسب براى خريد خانه

175

خانه رهنى

175

مصالح ساختمانى

176

خانه اضافى و اجاره اى

177

ماشين سوارى

178

ماشين براى كار

180

ابزار كار

181

مؤونه

183

جهيزيه

187

زمين و باغ و محصولات كشاورزى

189

سرمايه كسب

192

تلف و جبران سرمايه

194

محلّ كسب

195

گوسفند و گاو

196

مال مخمّس

197

تصرف در مال متعلّق خمس

198

تلف شدن يا غصب مال متعلق خمس يا اصل خمس

201

سال خمسى حقوق بگيران و طلاب

202

حساب خمس

204

شك در تعلّق خمس

207

فرار از خمس

208

مطالبات

208

بدهى ها

210

خمس اموال ميّت

212

موارد متفرقه خمس

214

ارث

214

مهريه زن

215

ديه و ارش جنايات

215

پول بيمه و بازنشستگى

216

طلا و زيور آلات زنان

216

هديه و بخشش و صدقات مستحبى

217

خمس، زكات، ردّ مظالم

219

سود بانكى

219

سرقفلى

220

معدن

220

مال حلال مخلوط به حرام

221

پرداخت خمس و دستگردان

221

بخشش و مصالحه خمس

223

مصرف خمس

224

مسائل حكومتى

225

امر به معروف و نهى از منكر

230

شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر

230

ترك معاشرت به عنوان نهى از منكر يا امر به معروف

233

امر به معروف و نهى از منكر

235

كسبهاى حرام

237

پاسور و شطرنج

237

ريش تراشى

238

سحر و جادو

239

شعبده بازى

239

مواد مخدر

239

استفاده مردان از طلا

240

رشوه

241

فروش خون

241

غنا و خوانندگى

241

غيبت كردن

242

استمنا

243

موسيقى و آلات لهو

243

نقاشى و مجسمه سازى

248

خريد و فروش

250

فروش مال ديگران

250

اگر مبيع متعلّق حق غير باشد

251

فرار از ربا

252

احكام پول و طلا و خريد و فروش آن

252

مسائلى مربوط به پول

253

خريد و فروش چك

256

معامله با چك جعلى

257

جلوگيرى مشترى از تصرف در مبيع

258

نقد و نسيه

258

بيع شرط

259

خيار تأخير

260

خيار غبن

260

خيار عيب

261

قرار دادن حق فسخ در معامله

263

انتقال سند

264

مسائل متفرقه خريد و فروش

265

احكام بانكها

271

قراردادها و معاملات بانكى

271

وام بانكى

272

سپرده هاى ثابت

273

تصرف بانك در پس اندازها

274

جايزه بانكى

274

اجاره

275

غبن در اجاره

275

صحت اجاره بدون ذكر مدت

275

لزوم تخليه مورد اجاره پس از تمام شدن مهلت

275

اجاره دادن مستأجر

277

رهن و اجاره

277

مسائل متفرقه اجاره

278

سرقفلى

281

صلح

285

مضاربه

288

مزارعه

291

شركت

293

تصرف در مال شركت

293

تقسيم مال شركت

296

مسائل متفرقه شركت

296

دين و قرض

299

معنى دين و سبب آن

299

وجوب پرداخت دين

299

شرط زياده در قرض

300

شرط قرض در ضمن عقد

302

فروش دين

302

تقاص

303

مستثنيات دين

303

پرداخت دين

304

خسارت تأخير اداى دين

306

مخارج وصول دين

307

مسائل متفرقه قرض و دين

308

ضمان

310

هبه و بخشش

314

وقف

316

تحقق و اثبات وقفيت

316

نامعلوم بودن كيفيت وقف

318

تغيير وقف

318

متولى وقفى

322

اجاره موقوفه

323

فروش موقوفه

325

مسائل متفرقه وقف

327

وصيت

330

اثبات وصيت

330

وصيت در ثلث نافذ است

332

معين نبودن مصرف ثلث

333

عمل نكردن به وصيت

334

تصرفات مريض

336

تبديل وصيت

338

مسائل متفرقه وصيت

338

نذر

345

متعلّق نذر

346

صيغه نذر

346

تصرف در مال منذور

346

وجوب عمل به نذر

346

كفاره مخالفت با نذر

348

مسائل متفرقه نذر

348

مسابقات

351

سربريدن حيوان

353

شرايط ذبح

353

ذبح به وسيله دستگاه

354

گوشتهايى كه از خارج آورده مى شود

356

مسائل متفرقه ذبح

356

خوردنيها و آشاميدنيها

358

گوشتهاى حلال و حرام

358

غذاى اهل كتاب

359

مسائل متفرقه خوردن و آشاميدن

360

غصب و سرقت

362

خريد مال غصبى با علم به غصب

362

سرقت در كودكى

362

املاك اصلاحات ارضى

363

ملاك قيمت در مال مغصوب

363

مسائل متفرقه غصب

364

احياى موات

366

حيازت و تحجير

367

حريم

368

مشتركات

371

مجهول المالك

372

چيزى كه انسان پيدا مى كند

374

مسائلى پيرامون حق

376

گرفتن نوبت ديگران

376

خريد و فروش حق

376

آيا جواز استفاده از چيزى موجب اثبات حق است؟

377

حق تأليف كتاب و حق تكثير نوار و فيلم

377

مسائل متفرقه حقوق

378

ازدواج

380

صيغه عقد نكاح

380

اولياى عقد

382

لزوم رضايت طرفين در عقد نكاح

383

محارم سببى

385

مواردى كه موجب حرمت ابدى مى شود

385

محارم رضاعى

389

ازدواج با اهل كتاب و فرقه هاى ديگر

390

مهريه

390

شيربها

394

تدليس و فريب

396

عيوب موجب فسخ

398

شرط ضمن عقد نكاح

403

راههاى محرميت فرزند خوانده

407

ازدواج موقت

409

دعاوى زوجين

410

احكام اولاد

411

مسائل متفرقه ازدواج

415

ازدواج دو فاميل

416

طلاق

418

صيغه طلاق

418

شرايط صحت طلاق

418

طلاق با حكم حاكم شرع

420

مفقود شدن شوهر

424

رجوع

427

طلاق خلع

428

عدّه

429

ظهار، ايلاء

429

مسائل متفرقه طلاق

430

احكام خانواده

431

خروج زن از منزل

431

كاركردن زن در خانه

435

احكام مقاربت

437

تمكين، اطاعت، نشوز

440

نفقه و مخارج زن و فرزند

444

پوشش زن و مرد

450

نظر به نامحرم و گفتگو و تماس با او

453

گوش دادن به آواز و تلاوت زنان نامحرم

454

فيلم و عكس نامحرم

455

دست زدن و رقص

456

ارتداد يا اعتقادات فاسد زن يا شوهر

457

كنترل جمعيت و جلوگيرى از باردارى

458

كورتاژ (سقط جنين)

459

صله رحم

463

ارث

465

اگر ميت داراى زن و فرزند باشد

465

اگر ميت داراى مادر و فرزند باشد

465

ارث زوجين

466

ارث اعمام و اخوال

469

ارث كسانى كه تقديم و تأخير فوت آنها معلوم نيست

470

تصرف در تركه ميت بدون اجازه وارث

472

تقسيم ارث

473

مسائل متفرقه ارث

476

قضا

483

شرايط قاضى

483

تعدد قاضى در يك محاكمه

484

اعتبار علم قاضى

484

نظريه كارشناسى

485

محاكمه غيابى

486

تحت فشار قرار دادن متهم

487

ادّعاى خسارت عليه شاكى توسط متهم

487

اقرار به امضا و انكار محتوا

487

مسائل متفرقه قضا

488

حدود

492

ارتداد

492

شرب خمر

493

قيادت

493

قذف

494

سرقت

494

محاربه

496

انكار بعد از اقرار

497

اجراى حدود

497

تعزيرات

498

مسائل متفرقه حدود

500

قصاص و ديات

503

انواع قتل

503

جهل قاتل به حكم قصاص

504

قصاص پسر به جهت قتل عمدى پدر يا مادر

504

اذن فقيه در مورد قصاص قاتل

504

به هوش آمدن كسى كه به عنوان قصاص نفس حلق آويز شده است

505

لوث و قسامه

505

تعدد جنايت با ضربه واحد

506

اگر قتل مجنى عليه علاوه بر جنايت به امور ديگر نيز مستند باشد

507

قصد قتل شخص معين و اشتباه در تطبيق

507

حكم انواع قتل

509

كفّاره قتل

509

تصرفات جانى در ديه

510

قتل كودك در اثر خطاى مادر

510

احتمال جنون در قاتل

510

ديه جراحات وارده بر زن

511

ديه دندان

512

ديه شكستن استخوان

513

ديه سقط جنين

514

اسقاط و ديه ولدالزنا

517

زدن فرزند

518

ديه سيلى و جراحات وارده به سر و بدن

519

ديه فلج عضو

521

جنايات وارده توسط كودكان

521

پرداخت ديه و مسائلى مربوط به آن

523

مقدار ديه و مسائل مربوط به آن

524

موارد پرداخت ديه از بيت المال

526

اگر قتل مستند به چند نفر باشد

527

محدوده ولايت ولىّ نسبت به صغير

528

ضمانت كارفرما نسبت به جراحات وارده بر كارگر

530

سهل انگارى پزشك و نجات غريق در نجات جان افراد

530

سهل انگارى تعميركاران و مسؤولين كارگاهها

531

وارد كردن جراحت و سرايت آن

533

سرايت جنايت پس از عفو جانى توسط مجنى عليه

533

قتل در اثر تصادف با اتومبيل

534

مجروح و مصدوم شدن در اثر تصادف

536

عاقله

538

مسائل متفرقه ديات

539

معناى ارش

540

مسائل پزشكى

541

عوارض درمان

541

فراموشى و جهل پزشك

544

روشهاى درمان

548

درمان خانمهاى باردار

549

آزمايشگاه و مسائل آن

551

شرط عدم ضمان

552

دارو و تحقيقات جديد

554

حق ويزيت

556

تماس با نامحرم

557

تلقيح

564

فروش و اهداى اعضاى بدن، و وصيت بر آن

568

برداشتن اعضاء از بيمارانى كه دچار ضايعه مغزى مى شوند

573

تشريح و كالبد شكافى

575

عمل به دستورات پزشك

578

عزادارى

579

سينه زنى و زنجيرزنى

579

تعزيه و شبيه خوانى

580

استفاده از لباس سياه

581

قمه زنى

582

استفاده از علم و علامت

582

استفاده از طبل و دهل و آلات موسيقى

582

مسائل متفرقه عزادارى

583

عناوين متفرقه

586

اصول اعتقادات

586

اطاعت از پدر و مادر

587

بيمه

587

تجسّس در مسايل شخصى افراد

587

تقلب در امتحان

587

خانقاه

588

دعانويسى

589

روايات و كتب روايى

589

شك و وسوسه

590

قرآن

590

قرعه كشى

591

كتب ضالّه

592

مجبور شدن بر گناه

592

ورزش

592

هيپنوتيزم

593

مسايل متفرقه

594