Ön səhifə
Həyatı
Əsərləri
Din
Şər`i məsələlər
Kitabxana
Yeniliklər
Albom
 

İsteftaat ayətullah fazil lənkərani.

e`tİkaf

zƏkatin hÖkmlƏrİ

dənli bitkilərin zəkatı

qizil vƏ gÜmÜŞÜn zƏkati

zƏkatin ÖdƏnİlmƏsİ vƏ sƏrf olunmasi

fİtrƏ zƏkati...

xums

qadinin qazanci

hƏddİ  buluĞ  olmayan  uŞaqlarin  pul vƏ qazanci

evlƏrİn alqi-satqisi vƏ dƏyİŞdİrİlmƏsİ

yaŞayiŞ evlƏrİnİn tİkİndİsİ ÜÇÜn torpaqlarin alqi satqisi

ev almaq ÜÇÜn borc vƏ ya ƏmanƏt

gÖtÜrmƏk

yaŞayiŞ lƏvazİmatlarindan bİr qİsmƏtİnİ satmaq yaxud ev almaq ÜÇÜn sƏrmayƏ etmƏk

gİrov qoymaqla alinan ev

tİknİntİ materİallari

kİrayƏyƏ verİlƏn  vƏ artiq ev

mİnİk maŞinlari

İŞ ÜÇÜn İstİfadƏ olunan maŞinlar

İŞ lƏvazİmatlari (( avadanlıqlar ))  

mƏİŞƏt ehtİyaclari.

cehİzlƏr ...

torpaq, baĞ vƏ kƏnd tƏsƏrÜfat mƏhsullari

qazanc sƏrmayƏsİ

sƏrmayƏnİn İtmƏsİ vƏ bƏrpasi

qazanc yerİ

İnƏk vƏ qoyunun xumsu

xumsu verİlmİŞ mal

xumsu verİlmƏyƏn maldan İstİfadƏ

xumsa aİd olan malin, yaxud xumsun tƏlƏf ya qƏsb olmasi

maaŞ alanlarin vƏ tƏlƏbƏlƏrİn xums İlİ

xumsun hesabi

xumsda ŞƏkk

xums ÖdƏmƏkdƏn yayinmaq

xumsun vacİb olmasi

sƏrmayƏ vƏ yiĞilan pulun xumsu

mƏİŞƏt ehtİyaclarinin satilmasi vƏ xumsu verİlmİŞ malin mƏsrƏfİ

borc vƏ ÇeklƏrİn xumsu

alinacaq mƏblƏĞ (borclulardan)

borclar

meyyİt  malinin xumsu

xumsun mÜxtƏlİf yerlƏrİ

İrs

qadinin mehrİyyƏsİ

qan bahasİ vƏ dİyƏnİn xumsu

siĞorta vƏ tƏqaÜd pulu

qadinlarin qizil vƏ zİnƏt ƏŞyalari

hƏdİyyƏ, bƏxŞİŞ vƏ mÜstƏhƏbbİ sƏdƏqƏlƏr

xums zƏkat vƏ rƏdde-mƏzalİm

bank mƏnfƏƏtİ

mƏdƏn

halal malin haram mala qariŞmasi

xumsu ÖdƏmƏk vƏ dƏstgƏrdan 

xumsun İstİfadƏsİ

xumsu ÖdƏmƏk gƏrƏk İcazƏylƏ olsun.

mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏr

hÖkumƏt mƏsƏlƏlƏrİ

vİlayƏte-fƏqİh (şəriət aliminin hakimiyyəti)

İslam respublİkasinin qanunlarina ƏmƏl etmƏyİn zƏrurİlİyİ

beytul-maldan İstİfadƏ

dÖvlƏtdƏn alinan torpaq vƏ evlƏr

dÖvlƏt tƏrƏfİndƏn salinan xİyabanlar

Əmr be mƏruf vƏ nƏhy Əz munkƏr

(yaxşılığa dəvət və pisliklərdən çəkindirmək)

Əmr be mƏruf vƏ nƏhy Əz munkƏr adi İlƏ qohumluq ƏlaqƏlƏrİnİ kƏsmƏk

Əmr be mƏruf vƏ nƏhy Əz munkƏr

al-verİn hÖkÜmlƏrİ

baŞqasinin malini satmaq

rİbadan yayinmaq

pul, qizil vƏ onlarin alib-satmaĞin hÖkmlƏrİ

ÇeklƏrİn alqi-satqisi

mÜŞtƏrİyƏ satilan maldan İstİfadƏ etmƏyİ qadaĞan etmƏk

naĞd vƏ nİsyƏ

ŞƏrtlİ alver

tƏxİr-İxtİyari

ĞƏbn-İxtİyari

eyb-İxtİyari

sƏnƏdlƏŞmƏ

haram İstİfadƏ İlƏ ƏŞyalarin aliŞ-verİŞİ

alverİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

haram qazanclar

Şahmat vƏ kart

Üz qirxmaq

sehr vƏ cadu

fokus gÖstƏrmƏk

yol azdirici kİtablar

narkotİk maddƏlƏr

kİŞİlƏrİn qizildan İstİfadƏ etmƏsİ

rÜŞvƏt

qan satmaq

Ğİna vƏ xanƏndƏlİk

qeybƏt etmƏk

İstİmna (ananİzm)

musİqİ vƏ lƏhv  alƏtlƏr

heykƏltaraŞliq vƏ nƏqqaŞliq

bankin hÖkÜmlƏrİ

bank tİcarƏtİ vƏ qƏrarlari

bank kredİtİ

bankİin yiĞilan pullardan İstİfadƏ etmƏsİ

bank hƏdİyyƏsİ

bank

rİba

banka qoluyan sabİt ƏmanƏt

İcarƏ

İcarƏdƏ aldanmaĞin hÖkmÜ (ĞƏbn)

mÜddƏt tƏyİn olunmadan İcarƏnİn sƏhİhlİyİ

İcarƏ vaxti bİtƏndƏn sonra İcarƏ yerİnİ boŞaltmaq

İcarƏnİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

sÜlhÜn ( razilaŞmanin ) hÖkÜmlƏrİ

muzarİbƏ

mÜzarİƏ vƏ musaqatin hÖkmlƏrİ

cÜalƏ

ŞİrkƏtİn hÖkÜmlƏrİ

ŞƏrİklİ maldan İstİfadƏ

ŞƏrİklİ mali bÖlmƏk

ŞİrkƏtİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏrİ

borcun hÖkÜmlƏrİ

borcun mƏnasi vƏ  onun sƏbƏblƏrİ

borcu ÖdƏmƏyİn vacİblİyİ

borcda artiq ŞƏrt

mÜqavİlƏdƏ borc ŞƏrt etmƏk

borcu ÖdƏmƏk

borcu ÖdƏmƏyİ gecİkdİrmƏyİn xƏsarƏtİ

borcu almaq xƏrclƏrİ

borcun mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

zamİnlİk

hƏdİyyƏ vƏ bƏxŞİŞ

hƏdİyyƏnİn ŞƏrtİ

hƏdİyyƏnİn ŞƏraİtİ

hƏdİyyƏnİ almaq

hƏdİyyƏyƏ qayitmaĞin dÜzgÜn ŞƏrtlƏrİ

mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏr

vƏqf

vƏqfİn İsbat vƏ hƏqİqİlİyİ

vƏqfİ dƏyİŞmƏk

vƏqf olunmuŞ Şeyİn sahİbİ

vƏqfİ İcarƏyƏ vermƏk

vƏqfİ olunmuŞ Şeyİ satmaq

vƏqfİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

vƏsİyyƏt

vƏsİyyƏtİn sabİt olmasi

vƏsİyyƏtƏ ƏmƏl etmƏmƏk

vƏsİyyƏtİ dƏyİŞmƏk

vƏsİyyƏtİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

nƏzr

nƏzrƏ aİd olan mƏsƏlƏlƏr

nƏzrİn sİĞƏsİ

nƏzrƏ ƏmƏl etmƏyİn vacİblİyİ

nƏzrİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

and İÇmƏk

kƏffarƏlƏr

heyvanin baŞinin kƏsİlmƏsİ. kƏsmƏyİn ŞƏraİtİ:

dƏstgah vasİtƏsİ İlƏ kƏsmƏk

xarİcİ ÖlkƏlƏrdƏn gƏtİrİlƏn ƏtlƏr

heyvanin baŞin kƏsmƏyİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

yemƏlİlƏrİn vƏ İÇmƏlİlƏrİn hÖkmlƏrİ

halal vƏ haram ƏtlƏr

kİtabin Əhlİnİn yemƏyİ

yemƏlİlƏrİn vƏ İÇmƏlİlƏrİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

qƏsb vƏ oĞurluq

uŞaqliqda oĞurluq

qƏsbİ malda qİymƏtİn meyari

qƏsbİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

qƏsb vƏ oĞurluq

sahİbİ mƏlum olmayan mal

tapilan mallar

hakk barƏsİndƏ mƏsƏlƏlƏr

baŞqasinin nÖvbƏsİnİ almaq

hakki alib-satmaq

evlƏnmƏ Əqdİ , Əqd fİzulİ

ƏqddƏ İxtİyar sahİbİ olanlar

nİgah ƏqdİndƏ hƏr İkİ tƏrƏfİn raziliĞinin lazim olmasi

mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏr

sƏbƏbİ mƏhrƏmlƏr

ƏbƏdİ haram olmaya sƏbƏb olan hallar

sÜd vasİtƏsİ İlƏ mƏhrƏm olanlar

kİtab Əhlİ vƏ baŞqa fİrqƏlƏrlƏ evlƏnmƏ

evlƏnmƏyİ İŞkalli  olan qadinlar

mehrİyyƏ

sÜd pulu

bÜtÜn mehrİyyƏnİn verİlmƏsİ

mehrİyyƏnİ İstƏmƏk

mehrİyyƏnİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

aldatma vƏ yalan

Əqdİ pozmaĞa sƏbƏb olan eyblƏr

nİgah zamani ŞƏrt

ÖvladliĞa gÖtÜrÜlƏn ŞƏxslƏrİn mƏhrƏm olma yollari

mÜvƏqqƏtİ evlƏnmƏ

Ər-arvadin İddİalari

Övlad hakkinda hÖkmlƏr

evlƏnmƏk hakkinda mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏr

İkİ qohumun evlƏnmƏsİ

tƏlaq

tƏlaq sİĞƏsİ

tƏlaqin dÜzgÜn olma ŞƏrtlƏrİ

ŞƏrİƏt hakİmİnİn hÖkmÜ İlƏ tƏlaq verİlmƏsİ

Ərİn İtmƏsİ

rucu

xulİ tƏlaq

İddƏ

ÇƏtİnlİk sƏbƏbİndƏn olan tƏlaq

tƏlaqin nÖvÜ

xulİ tƏlaq

tƏlaqin mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

ƏgƏr meyyİtİn arvadi vƏ Övladi olsa:

ƏgƏr meyyİtİn anasi vƏ Övladi olsa:

Ər vƏ arvadin İrsİ

Əmİ dayİ  xala vƏ bİbİlƏrİn İrsİ 

ÖlÜmdƏ hansinin ƏvvƏl vƏ sonra olmasi mƏlum olmayanlarin İrsİ

varİsİn İcazƏsİ olmadan meyyİtİn malindan İstİfadƏ etmƏk

İrsİn bÖlÜnmƏsİ

qadinin İrsİ

İrsİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

hÜquq

qazİnİn ŞƏrtlƏrİ

qİyabİ mÜhakİmƏ

mÜttƏhİm ŞƏxsİ tƏzyİq altina salmaq

ŞƏhadƏt

mÜbahİsƏlƏr vƏ davalar

qƏzavƏtİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

hƏddlƏr

dİndƏn Çixma (mÜrtƏd olmaq)

pİs İŞlƏrƏ sÖvq edƏn baŞÇi

bir şəxsə zina ya ləvat nisbəti vetmək

oĞurluq

hƏddİ İcra etmƏk

cƏzalandirma

peyĞƏmbƏr (salavatullahi) sÖymƏk

zİna

zİnanin sabİt olma yollari

mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏr

qİsasin hÖkmlƏrİ

qƏtl

qİsas vƏ dİyƏlƏr

qİsas hÖkmÜnÜ bİlmƏyƏn qatİl

ata-anasini bİlƏrƏkdƏn ÖldÜrƏn oĞlanin qİsasi

qatİlİn qİsasinda fƏqİhİn İcazƏsİ

qİsasa mƏhkum olan ŞƏxsİn qİsasdan sonra huŞa gƏlmƏsİ

bİr zƏrbƏ İlƏ, bİr neÇƏ cİnayƏt

ƏgƏr cİnayƏt tÖrƏdƏn ŞƏxsİn qƏtlİ cİnayƏtdƏn ƏlavƏ baŞqa İŞlƏrlƏ sƏnƏdlƏŞsƏ

qƏtlİn nÖvlƏrİnİn hÖkmÜ

qƏtlİn kƏffarƏsİ

ananin  xƏtasi  zamani uŞaĞin ÖlÜmÜ

qatİldƏ  dƏlİlİk  ehtİmali

İnsanin qİsasi

uŞaĞin vƏlİsİ

qİsasin mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

dİyƏnİn hÖkmlƏrİ

qadina dƏyƏn yaralarin dİyƏsİ

dİŞİn dİyƏsİ

sÜmÜyÜ sindirmaĞin dİyƏsİ

uŞaq saldirmaĞin (abort) dİyƏsİ

vƏlƏduz-zİna uŞaĞin dİyƏsİ vƏ salinmasi

Övladi vurmaq

baŞa vƏ bƏdƏnƏ dƏyƏn yara vƏ ŞİŞlƏrİn dİyƏsİ

dİyƏlƏr

qƏtl dİyƏsİ

artiq dİyƏ

Əng vƏ dİŞ dİyƏsİ

fƏqƏrƏ sÜtunu

İnsani sonsuz etmƏyİn dİyƏsİ

hamİlƏlİyİn dİyƏsİ

dİyƏnİ ÖdƏmƏyİn mÖhlƏtİ

dİyƏnİ artirmaq

beytul-mal

uŞaqlar vasİtƏsİylƏ tÖrƏdİlƏn cİnayƏtlƏr

dİyƏnİn mİqdari vƏ ona aİd olan mƏsƏlƏlƏr

beytul-maldan dİyƏ ÖdƏmƏyİn yerlƏrİ

ƏgƏr qƏtl bİr neÇƏ nƏfƏrƏ aİd olsa

avtomobİl qƏzasinda ÖlÜm

hadİsƏ zamani dƏyƏn zƏrbƏ vƏ yaralar

aqİlƏ

dİyƏnİn mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

tİbbİ mƏsƏlƏlƏr

sÜnİ mayalanma

bƏdƏn ÜzvlƏrİnİ satmaq vƏ hƏdİyyƏ etmƏk

meyyİtİ yarmaq

hƏkİmİn gÖstƏrİŞİnƏ ƏmƏl

Əzadarliq

sİnƏ vƏ zƏncİr vurmaq

tƏzİyƏ vƏ ŞƏbİh Çixartmaq

qara paltardan İstİfadƏ

ƏlƏmdƏn İstİfadƏ etmƏk

tƏbİl vƏ musİqİ alƏtlƏrİndƏn İstİfadƏ etmƏk

ƏzadarliĞin mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏrİ

mÜxtƏlİf baŞliqlar

etİqadİ mƏsƏlƏlƏr

ata vƏ anaya İtaƏt

İmtahanda saxtakarliq

dua yazmaq

quran

gÜnaha mƏcbur olmaq

hİpnotİzm

mÜxtƏlİf mƏsƏlƏlƏr

sƏfƏr astanasinda moİzƏ